Kosten RTG van 43 naar 65,5 miljoen!

Op 28 oktober waren er Provinciale Staten vergaderingen over de begroting 2021. Daarin kwam een nieuw konijn uit de hoge hoed van de coalitie met CDA, VVD, PvdA, Groen Links en Christenunie. De Railterminal Gelderland gaat weer 20,5 miljoen extra kosten, het totaal wordt nu maar liefst 65,5 miljoen! Klik hier en kijk dan onderaan de gelinkte pagina voor de nieuwe RTG begroting.

In de MKBA van de RTG-plannen (2016) werd de benodigde investering voor de railterminal op 23,2 miljoen geschat. De provincie ging later uit van 27 miljoen. Op basis daarvan gingen de Statenleden akkoord. Maar de bedragen blijken alleen zand in hun ogen te zijn.

Want later werden de kosten opgehoogd naar 35 miljoen en toen in 2018 naar 43 miljoen. Maar de meeste recente raming, in de nieuwe begroting voor 2021, is nu dus naar 65,5 miljoen. Er is voor 2021 een extra bedrag van 20,5 miljoen gereserveerd, vreemd want minder dan het verschil tussen 43 en 65,5. Op basis van deze trend gelooft Overbetuwe Overbelast niet dat de kosten later niet nog verder gaan stijgen. Er zal de komende jaren steeds meer budget nodig blijken te zijn.

Bij de bepaling van de kosten in 2017 werd het toen begrootte bedrag van 43 miljoen voorzien van een bandbreedte van plus of min 40%. De kosten zouden dus 25,8 en 60,2 miljoen moeten uitkomen, niet op 65,5 miljoen. In de nieuwe begroting, die is opgesteld door VVD portefeuillehouder Christianne van der Wal staat echter dat de nieuwe kosten van 65,5 miljoen binnen die oorspronkelijke bandbreedte vallen. De statenleden worden hier ‘onjuist geinformeerd’ om de volledig uit de hand lopende kosten te verbloemen. Alles mag blijkbaar om dit prestigeproject er door te drukken. Wij vinden dat onbehoorlijk bestuur.

We zijn benieuwd hoe CDA Gelderland en PvdA Gelderland op de nieuwe begroting gaan reageren. Er moet op 11 november nog over gestemd worden. Op 6 maart 2019 organiseerde Overbetuwe Overbelast het Groot Overbetuwe Verkiezingsdebat. CDA en PvdA melden daar toen dat ze hun standpunt voor de aanleg van een railterminal bij Valburg en Reeth zouden heroverwegen als de aanleg van die terminal niet economisch rendabel is. Dat moment is nu aangebroken. De kosten rijzen de spuigaten uit. Om belofte te houden kunnen CDA en PvdA nu dus niet anders dan te stemmen tegen opnieuw 20,5 miljoen extra en tegen de complete verspilling van 65,5 miljoen!

Op 30 oktober schreef dagblad De Gelderlander hier het onderstaande artikel over

Download het artikel hier


In onderstaand artikel van 7 maart 2019 de toezegging van CDA en PVDA

Download het artikel hier

Zienswijze RTG ingediend

Een flink aantal mensen heeft Overbetuwe Overbelast in 2019 gemachtigd om namens hen een zienswijze in te dienen. Vandaag is die zienswijze voor elk van de gemachtigden ingediend bij de Provincie Gelderland. Er is bovendien door de deurwaarder melding gemaakt van de indiening. Het werk hiervoor is verricht door advocaat Ben Bloemendaal uit Nijmegen-Oosterhout die Overbetuwe Overbelast ondersteunt vanuit Knegtmans Advocaten, het kantoor waar hij voor werkt. Hartelijk dank Ben!

Je kunt onze zienswijze hier downloaden om na te lezen


Naast het nieuwe inpassingsplan lagen nu nog 4 stukken ter inzage. Ook tegen die stukken zijn in onze zienswijze bezwaren opgenomen. De provincie zal nu met een nota van reactie komen op onze zienswijzen maar ook op zienswijzen van andere partijen zoals het Wijkplatform Elst Oost en de gemeente Overbetuwe. Alleen diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen later tegen de vaststelling van de besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wij verwachten dat dat nodig zal zijn. De provincie kent immers onze bezwaren maar heeft besloten toch haar eigen plan te trekken.

Overleg met de wethouder

Op vrijdag 9 september spraken Overbetuwe Overbelast en Leefbaar Reeth met wethouder Brigitte Faber – de Lange en de nieuwe behandelend ambtenaar van Knoop38 Hielke Regnerus.

Bij het gesprek waren vlnr aanwezig: Robèrt Weijs van Buurtvereniging Leefbaar Reeth, wethouder Brigitte Faber – de Lange, behandelend gemeente-ambtenaar Hielke Regnerus, Eric van Kaathoven van Overbetuwe Overbelast en rechts onder in het hoekje Koos Nijssen van Leefbaar Reeth en Overbetuwe Overbelast.


De wethouder gaf aan dat ze ‘uitvoerend’ is voor de wensen van de gemeenteraad, ook rondom het RTG. Dat riep opnieuw vragen op over de positie van haar partij CDA die steeds zegt tegen het RTG te zijn maar wel steeds met de provincie is meegegaan. Onthutsend dat CDA die vraag nooit wil beantwoorden, zelfs niet als het in een raadsspreekuur wordt nagevraagd.

Overbetuwe Overbelast is blij dat er geld beschikbaar komt voor een betere fietsveiligheid bij Knoop38. We kregen een toezegging dat we vóóraf betrokken zullen worden bij de uitwerking van het plan voor de kruising RTG/Reethsestraat/Rijksweg Zuid, een afspraak daarvoor wordt gepland! Wij maken ons nog zorgen over de kruising voor fietsers uit Valburg die via de Reethsestraat komen. Dat punt blijft ook met een viaduct te gevaarlijk.

Overbetuwe Overbelast en Leefbaar Reeth vinden we het niet eerlijk dat de gemeente Overbetuwe 4 miljoen extra moet uittrekken voor de verbetering van de veiligheid van fietsers, terwijl de Provincie de veroorzaker is van de onveiligheid. Onze gemeente moet volgend jaar de WOZ-belastingen verhogen en meer dan een miljoen bezuinigen op sociale maatregelen waaronder (geestelijke) gezondheidszorg. Omdat dat geld nu gereserveerd wordt om de gevolgen van het provinciale RTG op te vangen. Heel zuur en niet terecht. De provincie moet volgens ons een veel groter deel van de kosten voor veilig fietsverkeer zelf betalen, want de vervuiler zou toch betalen?

Voor geluidsoverlast heeft de gemeente een ambitiewaarde van maximaal 55 dB. De provincie wil 70 dB gaan toestaan rond het RTG. Dat is echt veel te veel en ook niet eens nodig. De met diesel aangedreven reach stackers die containers verplaatsen zijn een belangrijke oorzaak van de herrie. Er zijn al elektrische reach stackers beschikbaar maar die zijn niet verplicht in het provinciale plan. Een tekortkoming waar gelukkig ook de gemeente zich tegen verzet in haar zienswijze. We hopen dat de gemeente het niet zal laten bij de zienswijze. Hierna volgt ongetwijfeld een gang naar de Raad van State die ook de gemeente zal moeten maken.

In een straal van 15 kilometer rondom de railterminal in Venlo worden simpele kleine vrachtwagens zonder kenteken ingezet om containers te bezorgen. Deze ‘terminal trekkers’ hoeven vreemd genoeg geen wegenbelasting te betalen zoals verder vrijwel iedereen. Bovendien halen ze een lage maximumsnelheid. Hierdoor geven ze opstoppingen in het verkeer, zeker als er verkeer tussen RTG en de Waal-terminal in Nijmegen op gang zou komen. We hebben de wethouder gevraagd ervoor te zorgen dat Overbetuwe geen vergunning voor terminaltrekkers afgeeft voor vervoer van of naar het RTG.

De exploitant van de railterminal in Venlo gaf aan dat het voor die terminal cruciaal was dat er bedrijfshallen pal tegen de terminal aan zitten. Overbetuwe Overbelast vreest dat het gebied tussen de Betuweroute en de Betuwelijn naar Tiel op termijn volgebouwd zal worden met logistieke hallen, ten koste van Reeth en Eimeren. Of mogelijk zelfs nog dichter bij Elst en Valburg. We vroegen de wethouder daarom hoe zij gaat borgen dat dat niet gebeurt. Net als eerder de gedeputeerde van de provincie gaf ze alleen aan dat daar op dit moment geen plannen voor zijn. Wij vinden dat veel te mager. Het bestemmingsplan alleen is blijkbaar onvoldoende om dit soort plannen tegen te houden. Het huidige bestemmingsplan is immers ook door de provincie platgewalst. Ook hier gaf de wethouder aan dat ze alleen uitvoert wat de gemeenteraad haar opdraagt. Wij vragen de gemeenteraad daarom om bindende maatregelen te nemen die aan het RTG gekoppelde bedrijvigheid in dit gebied verbiedt.

Zienswijze gemeente Overbetuwe

Op dinsdag 6 oktober werd in de gemeenteraad van Overbetuwe unaniem een zienswijze aangenomen tegen de Railterminal Gelderland. De zienswijze benoemt veel tekortkomingen waar Overbetuwe Overbelast inmiddels ook al twee jaar op hamert. Jammer genoeg ontbreekt in de zienswijze een eindconclusie. Er staat niet in dat de Railterminal Gelderland er niet zou moeten komen. Toch geeft de gemeenteraad hiermee een duidelijk signaal naar de Provincie Gelderland: Doe het niet! Dat de gemeenteraad aangeeft later desnoods door te gaan naar de Raad van State om het plan aan te vechten  is bemoedigend.  Eindelijk de steun waar we al zo lang om vroegen. Beter laat dan nooit.

We zijn benieuwd naar de reactie van de provincie op de zienswijze maar verwachten er weinig van. Tot nu toe heeft de provincie sowieso nauwelijks gereageerd op oproepen van gemeente, omwonenden en deelnemers in Overbetuwe Overbelast. In de tweede versie van het inpassingsplan had de provincie veel bezwaren kunnen wegnemen maar koos ervoor dat niet te doen.

Met de railterminal wordt miljoenen aan gemeenschapsgeld verspild. De leefomgeving wordt aangetast met herrie, drukte en verkeersonveiligheid. De werkgelegenheidseffecten zijn niet onderbouwd. En de milieuwinst door containers per spoor te vervoeren wordt verspild door nieuwe logistiek rondom de A15 te stimuleren.

Daarom werkt ook Overbetuwe Overbelast met advocaat Ben Bloemendal aan een nieuwe zienswijze die mede namens een flink aantal gemachtigden zal worden ingediend. Door de bezwaren in de zienswijze vast te leggen houden we de route naar de Raad van State wagenwijd open.

De Gelderlander schreef een artikel over de raadsvergadering. Download het artikel hier.

Verbetering fietsveiligheid eindelijk op agenda

Na jarenlang aandringen worden de Provincie Gelderland, Gemeente Overbetuwe en Gemeente Nijmegen eindelijk wakker. Er wordt een vrijliggend tweezijdig fietspad gepland aan de Westzijde van de Rijksweg Zuid en de Griftdijk, vanaf de Olympiasingel in Elst tot de rotonde richting Ovatonde in Oosterhout. Bestuurders zijn het eens over de financiering, de gemeenteraden moeten zich er nog over uitspreken. De Gelderlander schreef er op 1 oktober dit artikel over.

Download het artikel hier

Overbetuwe Overbelast is blij dat dit probleem eindelijk ook door de provincie onder ogen wordt gezien. Zij zijn immers met het het beoogde RTG een belangrijke veroorzaker van de onveiligheid op de fietsroute Elst – Nijmegen. Wel vreemd dat niet ook het Rijk meebetaalt want de zuidelijke afslag van de Rijksweg A15 zal toch ook ongelijkvloers moeten worden.

De fietsveiligheid is hiermee helaas nog niet opgelost. Fietsverkeer vanuit Eimeren, Valburg en Reeth moet, als het RTG doorgaat, nog steeds ongelijkvloers het vrachtverkeer van het RTG kruisen. Pas als ook dat beter wordt opgelost kunnen we spreken van een veilige situatie voor fietsers. De provincie weigert vooralsnog om dat probleem op te lossen, hoewel het in het gesprek met Christianne van der Wal duidelijk aan bod is gekomen.

Het bovenstaande plaatje maakt dit duidelijk. De stoplichten zullen voor fietsers vervangen worden door een ongelijkvloerse kruising aan de linkerkant van de Rijksweg Zuid. Prima! Maar de kruising van de Reethsestraat met de Ontsluitingsweg, net links van de stoplichten, is gelijkvloers en gevaarlijk. Want wanneer er twee vrachtauto’s voor het stoplicht staan te wachten en de derde komt er aan moeten fietsers hier tussen het vrachtverkeer door slingeren. De broodnodige wal verhinderd bovendien het zicht van vrachtverkeer dat van het RTG af komt. Ook dit punt moet echt verbeterd worden in het nieuwe plan.

Periode zienswijze niet aangepast

De Informatieavonden over de Railterminal Gelderland kunnen alleen digitaal doorgaan. Wij vinden dat volstrekt onvoldoende en vroegen daarom om uitstel tot de avonden normaal gehouden kunnen worden. Maar de Provincie geeft geen krimp en gaat gewoon door, ook al zullen veel mensen nu niet goed geinformeerd kunnen worden. We ontvingen deze reactie:

Ook wij vinden het jammer dat we genoodzaakt zijn om de inloopbijeenkomsten te cancellen, als gevolg van de aanvullende COVID-19 maatregelen, Op dit moment is onbekend op welke termijn fysieke bijeenkomsten wel weer mogelijk zijn. Zoals we eerder (naar aanleiding van jouw vraag wanneer de bijeenkomsten in Watergoed niet door kunnen gaan) in onze mail van 17 september jl. hebben aangegeven, zorgen wij ervoor dat in plaats van de fysieke inloopbijeenkomsten, een aantal digitale bijeenkomsten worden georganiseerd. Binnen enkele dagen openen we hiervoor de aanmeldingsmogelijkheid.

Indien er geen behoefte is, of mogelijkheden zijn, om aan de digitale bijeenkomsten mee te doen, staan onze andere communicatiekanalen (e-mail, telefoon) open om vragen te beantwoorden over het project, de stukken die ter inzage liggen en/of het verloop van de procedures. Wij zien in het vervallen van de inloopbijeenkomsten helaas geen aanleiding om de zienswijzeperiode te verlengen tot het moment dat deze wel weer door kunnen gaan.

Teleurstellend, zoals vrijwel alle contacten met de Provincie.

Informatieavonden alleen digitaal, Overbetuwe Overbelast vraagt uitstel termijn zienswijze

Op 13 en 14 oktober 2020 zou de Provincie Gelderland twee informatieavonden houden in Watergoed, waar je vragen kunt stellen over het inpassingsplan en de andere documenten die ter inzage liggen. Gezien de aangescherpte maatregelen tegen corona die op 28 september 2020 zijn afgekondigd, heeft de provincie besloten deze avonden digitaal te laten verlopen. Binnenkort vindt u daar op de website van de Provincie meer informatie over. De mensen die zich al hebben aangemeld voor de fysieke avonden, krijgen persoonlijk bericht van de Provincie Gelderland.

Overbetuwe Overbelast vindt het houden van alleen digitale informatieavonden over zo een belangrijk onderwerp volstrekt onvoldoende. We hebben de provincie dan ook via omgevingsmanager Jurgen Hell gevraagd om het proces voorlopig in de vriezer te zetten. Eerst moeten er normaal toegankelijke informatieavonden komen, ook voor niet digitaal-vaardige omwonenden en belangstellenden. Pas daarna kunnen wij een goede zienswijze indienen. Daarom hebben we gevraagd ook de termijn voor zienswijzen te verlengen tot na fysieke informatieavonden aan de omwonenden.

Bij de informatieavond over het RTG in december 2018
was Overbetuwe Overbelast present bij Watergoed

Gemeente Overbetuwe houdt fluwelen handschoenen aan

De gemeenteraad van Overbetuwe zegt dat ze de zienswijze tegen de Railterminal Gelderland die B&W had opgesteld gaat aanscherpen. Maar om de zienswijze kracht bij te zetten zou de gemeente moeten melden dat ze het plan bij de Raad van State laat toetsen als de zienswijze niet wordt ingewilligd. En die stap lijkt de gemeente niet te gaan zetten. We vinden dat raar. De provincie heeft uit de vorige zienswijze vrijwel niets meegenomen naar het nieuwe inpassingsplan. Ze negeert de gemeente, net als de omwonenden. Dus de fluwelen handschoenen waarmee de gemeente de provincie tot nu toe aanpakt moeten uit.

Lees hier het artikel dat de Gelderlander direct na de vergadering publiceerde.

Koos Nijssen sprak namens Overbetuwe Overbelast en Leefbaar Reeth in bij de vergadering

Inspraakreactie Overbetuwe Overbelast en Leefbaar Reeth

Overbetuwe Overbelast en Leefbaar Reeth hebben een gezamenlijke inspraakreactie opgesteld voor de politieke avond van dinsdag 22 september. Dan wordt de zienswijze van de Gemeente Overbetuwe tegen het plan voor de Railterminal Gelderland besproken. Je kunt onze inspraakreactie hier downloaden. Je kunt de gemeenteraadsvergadering hieronder terugkijken. op 02:15 begint de vergadering over de Railterminal.

RSS
LinkedIn
Share