Overleg veiligheid fietsers

Op vrijdag 27 november was er een overleg over de veiligheid van fietsers rondom de aansluiting van de beoogde Railterminal Gelderland. Anita Lensink van Wijkplatform Elst-Oost en Koos Nijssen van Buurtvereniging Leefbaar Reeth spraken met projectmanager Knoop38 Hielke Regnerus en verkeerskundige Vincent Dinnissen, beiden van de gemeente Overbetuwe.

Net als de gemeenteraad van Overbetuwe vinden het wijkplatform en de buurtvereniging de veiligheid van fietsers onvoldoende geregeld in het provinciale plan. In een eerder gesprek met wethouder Brigitte Faber-de Lange werd daarom toegezegd om samen te kijken naar verbeteringen in het plan voor het geval de railterminal onverhoopt doorgaat.

Het is de bedoeling dat er vanaf de rotonde bij sportpark de Pas in Elst tot aan de rotonde naar de Keizer Hendrik VI-singel in Oosterhout een tweezijdig fietspad wordt aangelegd aan de westzijde van de Rijksweg Zuid en de Griftdijk. De gemeenten Nijmegen en Overbetuwe gaan uit van een fietspad van 4,00 meter breed. Uit bijlage 1.1 van dit onderzoeksrapport blijkt echter dat dat te smal is. Een intensief bereden fietspad waar ook brommers rijden en waar veel schoolgaande jeugd fietst moet volgens deze aanbeveling minimaal 5,50 meter breed zijn.

Een ander probleem doet zich voor bij het kruispunt van de ontsluitingsweg met de Reethsestraat en de Hoge Brugstraat, omcirkeld op het plaatje hiernaast. Stel je voor: Enkele vrachtauto’s vanuit de railterminal wachten voor het stoplicht.

Vanaf het zuiden komt er juist een vrachtauto die linksaf naar de railterminal toe wil. Deze rijdt achter de wachtende vrachtauto’s langs, door de bocht. Fietsers die nu met een gangetje van 20 km/h de Hoge Brugstraat afkomen zien die aankomende vrachtauto niet. De kans op een botsing is daardoor levensgroot. Een ander probleem op datzelfde punt ontstaat wanneer er meer vrachtwagens tegelijk aan komen rijden vanaf de terminal. Deze kunnen het kruispunt makkelijk blokkeren. Fietsers zullen er tussendoor proberen te laveren met alle gevolgen van dien.

In het nieuwe inpassingsplan heeft de provincie het mogelijk gemaakt dat er voor fietsers van Elst naar Nijmegen een fietsviaduct wordt gemaakt. Het plan is helaas niet uitgewerkt in het PIP. Fietsers hoeven dan niet door het stoplicht, kruisen de vrachtwagens van het RTG niet, maar hebben vrije doorgang. Wij vinden dat een prima idee, indien de Railterminal er mocht komen. De fietsers zouden dan echter wel op de Hoge Brugstraat moeten invoegen met fietsers vanuit de Reethsestraat, en met auto’s die op de Hoge Brugstraat rijden. De samenvoeging van dat verkeer in twee richtingen levert een bijzonder gevaarlijk punt op. Wij zien niet direct een goede oplossing voor dit probleem. Iemand ideeën?

Overbetuwe Overbelast en Wijkplatform Elst Oost zijn blij dat we nu wel betrokken zijn bij het meedenken over een veilige oplossing. Een deel van de bovenstaande bezwaren werden eerder ook gemeld in een gesprek met de gedeputeerde van de provincie. Dat leverde helaas geen betere verkeerssituatie in het nieuwe PIP op.

Powerplay Provincie door zelf veroorzaakt tekort Overbetuwe

De Gemeente Overbetuwe moet op het matje komen bij VVD Gedeputeerde Jan Markink van de Provincie Gelderland. De begroting van Overbetuwe ziet er niet goed uit. Belangrijke oorzaak van de moeilijke begroting van Overbetuwe zijn de kosten die de gemeente moet maken voor de Railterminal Gelderland.

Overbetuwe Overbelast denkt dat er meer achter het bezoek van Markink zit. Wij zien de dreiging van provinciaal ingrijpen in de gemeentelijke begroting als een poging van de Provincie Gelderland om Overbetuwe te dwingen mee te werken aan de door VVD en CDA zo gewenste maar onzinnige Railterminal Gelderland.

Door de regie over de begroting van Overbetuwe over te nemen kan de provincie haar belang in de railterminal borgen. Wij vinden dat onbehoorlijk. De gemeente Overbetuwe wil de railterminal niet. Ze wil haar geld liever besteden aan normale sociale voorzieningen of een kleinere verhoging van de OZB. Maar toch moet de gemeente zelf opdraaien voor een deel van de kosten die uit het project voortkomen. Als dat belang van de railterminal dan werkelijk zo groot is, dan zou de provincie ook zelf alle kosten voor dit prestigeproject om haar schouders moeten nemen. De dreiging van ingrijpen in de gemeentelijke begroting is powerplay om de tegenstand van de gemeente tegen de railterminal te breken en niets anders.

Provincie liegt en kiest voor grove budgetoverschrijding

Op 11 november 2020 werd de Gelderse begroting 2021 behandeld in de Provinciale Staten. In de begroting was een extra bedrag opgenomen van 20,5 miljoen voor de Railterminal Gelderland. Het totale budget komt daarmee op 65,5 miljoen. dat is ruim 50% meer dan het eerder afgesproken maximum van 60,5 miljoen (43 miljoen plus 40%) CDA en VVD hebben een nieuwe vorm van wiskunde bedacht, een alternatieve waarheid, waarmee zij glashard beweren dat het bedrag binnen de oorspronkelijke bandbreedte blijft. Onwaar, bedrog, gelogen. Hun doel heiligt blijkbaar alle middelen.

Onder aanvoering van de SP en samen met de Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie werd dit amendement ingediend om een nieuwe economische afweging te maken en tot die tijd het bedrag niet toe te kennen maar te reserveren.

Het amendement werd door de andere partijen weggestemd. In de aanloop naar de vergadering belde Overbetuwe Overbelast met diverse statenfracties. Enkele andere partijen hadden nog wel bezwaren en twijfels bij de begroting maar stemden uiteindelijk niet mee met het amendement.

De kosten voor de Railterminal zullen nog veel verder oplopen. Er komt nog een offerte van Prorail die hoger zal zijn dan de huidige schatting binnen de 65 miljoen. En zodra het werk gestart wordt zal blijken dat de belofte van CDA, PvdA en andere partijen dat het ‘ nu echt niet meer duurder mag worden’ blijken niets waard te zijn. Met de schop in de grond gaat de geldbuidel net zo er open als nodig om de terminal te realiseren. Bij Valburg gaat uiteindelijk 75 tot 100 miljoen in de grond, zonder exploitant, en met geen enkele garantie op lading. De provincie gooit enorm veel geld weg zonder enig zicht op nut, nog afgezien van alle andere problemen die de railterminal zal veroorzaken.

Raadsleden Overbetuwe vragen provincie om afblazen RTG

Op 11 november, vlak voor de behandeling van de begroting vroegen raadsleden van PvdA Overbetuwe, D66 Overbetuwe en Burgerbelangen Overbetuwe in het ‘open podium’ van de Provincie om de Railterminal Gelderland af te blazen. Lees het verhaal in de Gelderlander. De tekst waarmee de Statenleden werden toegesproken vind je in dit bericht van PvdA Overbetuwe.

Overbetuwe Overbelast is erg blij met de steun van de raadsleden en waardeert de actie die zij vandaag hebben uitgevoerd! Vooral ook omdat hun argumenten kloppen! Een ook hun conclusie: Of beter nog: investeer in de samenleving en zie af van de plannen voor aanleg van een railterminal.

Raad Overbetuwe: Wij ook 52%!

Op 3 november vergaderde de Gemeenteraad van Overbetuwe. De begroting voor 2021 stond op het programma. Burgerbelangen Overbetuwe (BOB) diende samen met PvdA, D66 en GroenLinks deze motie in. In de motie vroegen zij het college van B&W om de Provincie Gelderland te verzoeken het omgevingsfonds voor de beoogde Railterminal Gelderland te ‘indexeren’. De motie werd unaniem aangenomen, dus wethouder Faber moet aan de bak.

Ard op de Weegh van
Burgerbelangen Overbetuwe

De Provincie wil het budget voor de railterminal met 52% verhogen, van 43 naar 65,5 miljoen euro. Aan de gemeente werd eerder 4,5 miljoen euro toegezegd, om daarmee maatregelen te nemen die de overlast van de railterminal te verzachten, zoals verlenging van de grondwal.

De redenering in de motie was logisch en eenvoudig: Als de provincie 52% meer nodig heeft wegens zogenaamde ‘indexatie’ van de aanlegkosten, dan zal de gemeente ook 52% meer nodig hebben om de overlast van de terminal te verzachten. Ook kosten voor aanleg van extra delen van de grondwal, of voor andere maatregelen uit de omgevingsvisie zullen immers 52% stijgen….

De motie werd door alle partijen unaniem ondersteund: De gemeenteraad wil in plaats van 4,5 miljoen nu 6,8 miljoen om de onnodige en peperdure railterminal, mocht die er sowieso al komen, beter in te passen. De provincie zal in de eigen begroting die op 11 november wordt besproken dus nog 2,3 miljoen extra in moeten plannen om de gemeenteraad van Overbetuwe tegemoet te komen.

Eens kijken hoe de provincie reageert. Zijn ze consequent en trekken ze de portemonnee nog dieper? Of financieren ze alleen het belang van hun prestigeproject en moeten omwonenden het maar doen met wat eerder is toegezegd. En als die 2,3 miljoen extra er moet komen, vinden CDA Gelderland en PvdA Gelderland dan nog steeds dat die kosten er ook maar bij moeten kunnen? Of gaan ze zich houden aan hun uitspraak van 28 oktober: “De railterminal mag nu echt niks extra meer gaan kosten.”

Commissie MER ontevreden over Milieueffectraportage

Op 3 november heeft de commissie MER een voorlopig toetsingsadvies uitgebracht over de Railterminal Gelderland. De commissie stelt in haar advies dat een aantal punten in de MER slecht zijn onderbouwd.

Lees het hele advies hier

Zo is de keuze van de Noordvariant voor het RTG onvoldoende onderbouwd. Ook de compenserende maatregelen die de provincie moet nemen vanwege stikstof staan niet duidelijk in de MER. Ook meld de commissie dat voor geluid de ‘feitelijke akoestische situatie’ niet goed in beeld is gebracht waardoor omwonenden zich geen goed beeld van de bijkomende herrie kunnen vormen.

Ook bijzonder: Het bevoegd gezag heeft de Commissie niet in de gelegenheid gesteld om zienswijzen en adviezen bij haar advies te betrekken. Wij hebben daarom de zienswijze van Overbetuwe Overbelast alsnog naar de commissie gestuurd en de commissie uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan, ook over bijvoorbeeld de oude vuilstort die de provincie mogelijk gaat raken bij de aanleg van de ontsluitingsweg. Eerder vroegen wij omgevingsmanager Jurgen Hell al waarom hij de commissie niet met ons in contact had gebracht. Hij gaf aan dat de commissie onafhankelijk is en zelf keuzen maakt. Maar doordat de provincie zelf heeft gekozen voor het niet verstrekken van inzicht in adviezen en zienswijzen probeert de provincie het advies zelf wel degelijk beïnvloed.

De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te passen en daarna pas een besluit te nemen. Gedeputeerde Staten neemt dit advies over en laat de Commissie het aangepaste milieueffectrapport opnieuw beoordelen voordat Provinciale Staten hierover een besluit neemt.

Wij vragen ons af hoe het dan gaat met de zienswijze op de MER. De procedure daarvoor zal wat ons betreft opnieuw opengesteld moeten worden.

Op 4 november schreef De Gelderlander onderstaand artikel over dit onderwerp.

Download het artikel uit De Gelderlander van 4 oktober hier

Werkgelegenheid? We weten niet hoeveel!

Een belangrijk argument dat de Gelderse coalitie steeds noemt bij de steun voor de Railterminal Gelderland is dat het RTG zo goed zou zijn voor het vestigingsklimaat en dus de werkgelegenheid. Ook bij de verhoging van het budget van 43 naar 65,5 miljoen wordt dit weer als argument benoemd.

De statenfractie van Forum voor Democratie stelde een schriftelijke vraag aan de gedeputeerde voor bij de behandeling van de begroting op 11 november:
Wat is het netto effect van de komst van de Railterminal Gelderland op de lokale werkgelegenheid?

De VVD gedeputeerde Christianne van der Wal stuurde dit antwoord op de vraag:
De RTG zal bij haar maximale capaciteit naar verwachting ruimte bieden aan 16 fte werkzaam op de terminal. De ontwikkeling van de RTG heeft een positief effect op het regionale vestigingsklimaat en op de werkgelegenheid. Trimodaal ontsloten regio´s bieden bedrijven het meest optimale pallet aan mogelijkheden wat betreft de vervoerswijze.
Afhankelijk van de lading en de bestemming kan een bedrijf kiezen voor de best passende modaliteit. Daarbij kan de eindgebruiker kiezen voor duurzamere transportoplossingen die passen binnen de doelstellingen vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit effect heeft een uitstraling op de regionale werkgelegenheid, maar is niet te kwantificeren omdat dit niet alleen aan de RTG is toe te delen.

Dus even zonder blah blah en in gewoon Nederlands samenvatten: We zijn van plan minimaal 65,5 miljoen euro uit te gaan geven voor meer werkgelegenheid maar we hebben geen idee hoeveel werkgelegenheid het echt gaat opleveren.

Wij vinden dit een veel te magere onderbouwing voor het uitgeven van zo gruwelijk veel gemeenschapsgeld. We roepen de statenleden dan ook op om een amendement tegen de extra post van 20,5 miljoen in de begroting te schrijven en dit te ondersteunen. Want iedereen weet dat de kosten niet bij 65,5 miljoen euro blijven. Het wordt nog veel erger. En dat geld kan echt veel beter en nuttiger besteed worden.

Partijen raad Overbetuwe moeten kleur bekennen

De gemeenteraadspartij Burgerbelangen Overbetuwe (BOB) roept de landelijke partijen in de gemeenteraad van Overbetuwe op om bij hun Statenfracties bezwaar te maken tegen de extra 20,5 miljoen die de provincie dit jaar wil begroten voor de Railterminal Gelderland. De totale investering komt daarmee op 65,5 miljoen.

Dinsdag 3 november vergadert de gemeenteraad over haar eigen begroting. Tijdens die vergadering zal er gestemd worden over een motie die CDA, VVD, D66, PvdA, Groen Links en Christenunie oproept om hun collega’s in de provincie te vragen geen steun te geven voor de extra 20,5 miljoen. Wanneer die steun er niet komt kan de Railterminal Gelderland niet doorgaan.

We zijn benieuwd of de Overbetuwse partijen die motie zullen steunen en de oproep aan hun grote provinciale collega’s ook werkelijk gaan doorgeven. Mocht dat niet zo zijn dan weten we in elk geval precies hoe de vork lokaal in de steel zit.

Donderdag 5 november 20:00 Online vergadering Overbetuwe Overbelast

Er is veel nieuws over de plannen voor een railterminal bij Reeth en Valburg. Zo heeft het juridische team van Overbetuwe Overbelast een zienswijze ingediend. Een delegatie maakte kennis met gedeputeerde Christianne van der Wal en met de Overbetuwse wethouder Brigitte Faber-de Lange. En als klap op de vuurpijl bleek deze week bij de provincie dat de plannen tientallen miljoenen duurder worden. Reden genoeg om weer eens bij te praten. In de huidige omstandigheden doen we dat graag digitaal.

Daarom nodigen de bezorgde bewoners van Overbetuwe Overbelast iedereen uit om deel te nemen aan een online vergadering op donderdagavond 5 november om 20.00 uur. Wil je er bij zijn stuur ons dan een mail: overbetuweoverbelast@gmail.com. Dan ontvangt je later de link naar de vergadering.

Over Overbetuwe Overbelast

Als club van bezorgde bewoners verzet Overbetuwe Overbelast zich tegen de mogelijke komst van een dure, overbodige en overlast veroorzakende railterminal.

We zien u graag 5 november online. Tot dan!

RSS
LinkedIn
Share