Gemeente wil met rapport Coenrady naar Raad van State

In opdracht van Burgerbelangen Overbetuwe maakte Cor Coenrady Consult een rapport over de stikstofcompensatie die nodig is wanneer de Provincie Gelderland de Railterminal zou willen aanleggen. Dat rapport moet natuurlijk betrokken worden bij de zaak tegen de Raad van State die door Overbetuwe Overbelast en door de Gemeente Overbetuwe tegen de railterminal is aangespannen.

Voor Overbetuwe Overbelast wordt het moeilijk dat rapport gehonoreerd te krijgen bij de RvS omdat zij geen direct belanghebbenden zijn bij de natuurschade in de Natura2000 gebieden. De deelnemers wonen mogelijk te ver af om hen belanghebbend te vinden. De gemeente Overbetuwe is echter wel belanghebbende en heeft bij de RvS ook beroep ingesteld op grond van de ondeugdelijke beoordeling van Stikstof door de provincie. De gemeente zal dus hoogstwaarschijnlijk wel ontvankelijk worden verklaard. De advocaat van de gemeente beoordeeld dit nu en daarna zal het college besluiten het rapport toe te voegen aan haar stukken bij de Raad van State.

Logo RN7

Regionale omroep RN7 sprak met Ard op de Weegh van Burgerbelangen Overbetuwe over dit onderwerp en schreef er dit stuk over.

Provincie moet stikstof RTG compenseren

Volgens de Provincie Gelderland is de stikstofuitstoot bij de aanleg en exploitatie van het RTG zo laag dat er niets aan hoeft te gebeuren. De provincie baseert dat op diverse rapporten die bij het inpassingsplan gevoegd zijn. Sindsdien is er echter het een en ander veranderd en verduidelijkt in de regelgeving waar de Raad van State in de uitspraak rekening mee gaat houden. Burgerbelangen Overbetuwe – Lijst BOB vroeg daarom deskundige Cor Coenrady Consult om een beoordeling van de RTG die daar rekening mee houdt. Het bureau leverde dit rapport op. Enkele opmerkingen uit de conclusie van het rapport:

Gelet op de huidige jurisprudentie over stikstofdepositie dient het TAUW-rapport “Passende Beoordeling Railterminal Gelderland”, kenmerk 127490, 12 februari 2021, daarom buiten beschouwing te blijven. Er is thans strijdigheid met artikel 2.7, eerste lid, in samenhang met artikel 2.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming. De Railterminal Gelderland is alleen te realiseren wanneer er saldering van de stikstofdepositie plaatsvindt.

Wel merk ik op dat de provincie Gelderland in 2021 bij het project doortrekken A15 nadrukkelijk heeft aangegeven niets voor extern salderen met uitkoop van agrarische bedrijven te voelen. Het laat zich indenken dat dit standpunt onder meer is ingegeven door het besef dat extern salderen met uitkoop van agrarische bedrijven, de opgave voor de agrarische sector verder vergroot. De juridische context maakt het echter niet mogelijk om de noodzaak tot salderen bij een project als de RTG te negeren.

Dagblad de Gelderlander schreef hier onderstaand artikel over.

Niet alleen de stikstofuitstoot is een probleem bij de Railterminal Gelderland. Het project zorgt ook voor een onoverzichtelijke en onveilige verkeerssituatie voor fietsers bij de aansluiting van de ontsluitingsweg van de RTG op de Reethsestraat en de Rijksweg Zuid. Het project levert enorme overlast op van geluid en licht. Er worden gevaarlijke stoffen overgeslagen terwijl de toegang en de hoeveelheid bluswater voor de brandweer onvoldoende is geregeld.

Bovendien kost de Railterminal Gelderland verschrikkelijk veel geld. Geld waar de provincie van zegt dat ze te weinig heeft. Bij de eerste plannen in 2017 zou de terminal 27 miljoen gaan kosten. 6 miljoen extra voor een overlast besparende tunnel voor het vrachtverkeer die de klankbordgroep vroeg werd toen te duur gevonden. Toch mocht het project in 2019 al 43 miljoen gaan kosten en eventueel 40% meer. Inmiddels staat de teller midden 2021 al op 65,5 miljoen. Daar komt nog een extra post bij voor de aansluiting op de Betuweroute die Prorail moet realiseren. Door gestegen bouw- en materiaalkosten verwachten wij dat de terminal zeker 100 miljoen gaat kosten.

Bij de behandeling van de begrotingsverhoging van 43 naar 65,5 miljoen gaven diverse partijen waaronder RTG liefhebber CDA Gelderland aan dat de terminal echt niet nog duurder mocht worden. Nu dat zeker wel zo gaat zijn vragen we ons af wat de provinciale partijen over het RTG in hun verkiezingsprogramma’s gaan opnemen. Er kan eigenlijk maar één conclusie getrokken worden: Blaas de komst van de Railterminal Gelderland af. Want de kosten lopen serieus uit de hand en het nut is nog steeds niet aangetoond.

Burgerbelangen Overbetuwe deelt deze mening van Overbetuwe Overbelast en stuurde daarom deze brief aan de gedeputeerden en de Provinciale Staten. We zijn benieuwd naar hun antwoord.

Deskundigenverslag STAB off-line

Eerder publiceerden wij het concept rapport van STAB op deze website. De functionaris gegevensbescherming van de STAB nam contact met ons op dat dit op basis van de privacywet AVG niet is toegestaan. In het rapport staan namelijk de namen van de auteurs. De namen van de medewerkers van STAB staan ook op hun eigen website dus daarom dachten wij dat daar geen bezwaar tegen zou zijn. Dat blijkt niet te kloppen.

Wij hebben het rapport van de STAB daarom off-line gehaald. Mocht u een kopie van het rapport hebben gedownload dan verzoeken we u die kopie te verwijderen.

Ook Gemeente Overbetuwe negeert onderbouwing RvS

De provincie Gelderland vroeg op 27 januari 2022 deze vergunning aan om in een landbouwschuur aan de Reethsestraat 21 in Elst een kantoor te maken voor het projectteam dat het RTG wil gaan ontwikkelen. Op 21 februari 2022 stuurde Overbetuwe Overbelast deze zienswijze in tegen dit plan. De gemeente legt de zienswijze echter naast zich neer en heeft besloten deze vergunning te verlenen.

Op 7 februari 2022 deed de Raad van State deze uitspraak over de aangevraagde voorlopige voorziening tegen de railterminal. De voorlopige voorziening werd afgewezen, maar wel met in de uitspraak een helder lijstje van voorbereidende werkzaamheden die WEL mogen doorgaan. Dat lijstje is notabene afkomstig uit deze pleitnota van landsadvocaat Pels Rijcken die de provincie verdedigt. De provincie wil nu echter al meer gaan doen, dan waar ze eerder zelf om heeft gevraagd. Namelijk: Een kantoorlocatie realiseren. Als je dat nog niet wil, waarom zou je dan de vergunning aanvragen. Wij gingen naar de RvS voor een voorlopige voorziening om te voorkomen dat de provincie ‘voorbereidende werkzaamheden’ steeds verder zou oprekken. En dat is precies wat ze hier nu alsnog aan het doen is ook al hebben ze daar niet om gevraagd.

Overbetuwe Overbelast had dit onethische gedrag van de provincie wel verwacht. Zij doen werkelijk alles om het prestigeproject gerealiseerd te krijgen. Vandaar ook onze eerdere gang naar de rechter. Waar we veel meer verbaasd over zijn is dat de gemeente Overbetuwe heeft besloten deze vergunning af te geven. De gemeente gaat nota bene zelf ook naar de RvS tegen het RTG. De gevraagde vergunning past niet in het bestemmingsplan. Dus waarom? Waarom besluit de gemeente niet om de behandeling van de vergunning aan te houden of om hem gewoon te weigeren. Het is onbegrijpelijk en daarom zal Overbetuwe Overbelast bezwaar maken tegen dit besluit.

Verdere voorbereiding RTG niet toegestaan

De Raad van State was bij de behandeling van de voorlopige voorziening tegen de Railterminal Gelderland glashelder. Als voorbereiding mocht de provincie starten met explosievenonderzoek, archeologisch onderzoek en onderzoek naar de precieze ligging van kabels en leidingen. Verder mocht de provincie, vooruitlopend op de te verwachten natuurschade, vast starten met aanleg van bijvoorbeeld vleermuiskasten om de schade enigszins te beperken. Juist omdat deze werkzaamheden volgens de rechter beperkt en precies omschreven zijn mochten ze doorgang vinden

`Inmiddels heeft de provincie de schuren op de Reethsestraat 23 aangekocht. Een deel moet gesloopt worden omdat de ruimte nodig is voor de ontsluitingsweg. In schuur die wel blijft staan wil men tijdelijk een kantoor en ontvangstruimte maken. De mensen die eerder in de schuren woonden moesten vertrekken.

Nu de schuren leeg staan wilde de provincie de schuren vast slopen, ook omdat er asbest daken op zitten. Dat zou bij eventuele brand een gevaar opleveren. Maar het gebouw dat blijft staan heeft ook een asbest dak. Het risico wordt dus niet weggenomen. Wel is de sloop een volgende stap in de realisatie van de Railterminal Gelderland. De uitspraak van de Raad van State was echter helder over welke voorbereidend werk mocht worden uitgevoerd en de sloop zit daar niet bij. Ook de realisatie van een kantoor zit er niet bij en moet, net als de hele railterminal, worden afgeblazen. Liefst permanent maar in elk geval tot na de uitspraak van de Raad van State. We zijn tevreden dat de provincie de sloop niet doorzet en verwachten dat de gemeente Overbetuwe de vergunning voor het kantoor ook niet afgeeft voordat de uitspraak van de Raad van State er is.

Deskundigenverslag STAB beschikbaar

Overbetuwe Overbelast vroeg de Raad van State eerder om de plannen en rapporten voor de Railterminal Gelderland te laten toetsen door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB. De rechter ging mee in die wens. Erg belangrijk om het speelveld tussen de provincie en de andere belanghebbenden bij de beoogde Railterminal gelijkwaardiger te maken.

Logo Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB

Intussen hebben we bij Overbetuwe Overbelast de kans gehad het rapport van 163 pagina’s met nog 12 bijlagen te kunnen lezen.

We mochten het rapport nog voorzien van commentaar voordat het definitief wordt. De STAB zal dat commentaar nog beoordelen en verwerken en daarmee eventueel nog wijzigingen aan het rapport doorvoeren. Koos Nijssen heeft als een van de bezwaarmakers van Overbetuwe Overbelast zijn commentaar en suggesties voor aanpassing verwerkt in het rapport.

Eerder publiceerden wij het concept rapport van STAB op deze website. De functionaris gegevensbescherming van de STAB nam contact met ons op dat dit op basis van de AVG niet is toegestaan. Wij hebben het rapport daarom off-line gehaald. Mocht u een kopie van het rapport hebben gedownload dan verzoeken we u die kopie te verwijderen.

Met RN7 in gesprek over de nieuwe coalitie

Logo RN7

Nu bekend is geworden dat GroenLinks samen met GBO en het CDA aan de onderhandelingstafel zit voor de gemeenteraad in Overbetuwe, vragen tegenstanders zich af of de hoofdpijndossiers hiermee worden opgelost. GroenLinks was altijd fel tegenstander van de Railterminal en ook bij de komst van Windpark Midden-Betuwe zette de partij grote vraagtekens.

Lees hier het interview dat RN7 hierover had met Overbetuwe Overbelast en met de actiegroep Malle molens.

Verzoek aan de nieuwe coalitie

Overbetuwe Overbelast is erg benieuwd naar wat er in het coalitieakkoord van Gemeentebelangen Overbetuwe, CDA Overbetuwe en GroenLinks Overbetuwe terecht komt over de Railterminal Gelderland. De vorige twee coalities in de Gemeente Overbetuwe dachten dat meewerken met de Provincie Gelderland de beste manier was om de belangen van de inwoners te dienen. We zien waar het ons gebracht heeft. De plannen worden gewoon door gedrukt. Zowel de gemeente als Overbetuwe Overbelast moest naar de Raad van State in een ultieme poging het slechte plan van tafel te krijgen. Meewerken met de provincie heeft ons niets gebracht.

Overbetuwe Overbelast ziet daarom graag dat in het nieuwe coalitieakkoord wordt geregeld dat de samenwerkingsovereenkomst met de provincie wordt opgezegd. Laat zien dat er ook bestuurlijk geen draagvlak is voor de Railterminal. Misschien dat de provincie zich dan eindelijk realiseert dat het plan voorgoed door de papierversnipperaar moet. Hier in Overbetuwe willen we de Railterminal niet.

Hoofdpijndossier Railterminal Gelderland 5 dagen op Radio1

  • Maandag 21 maart – Buurtschap Reeth in de tang door de Railterminal op 18:30 in de opname
  • Dinsdag 22 maart – Geluidsoverlast door de terminal op 18:00 in de opnamen.
    We bezochten een andere terminal om het geluid te ervaren. Luister zelf maar even maar doe wel oordopjes in!
  • Woensdag 23 maart – PvdA, Groen Links, Burgerbelangen OverBetuwe, VVD, D66, de Overbetuwse politiek is niet blij met de plannen voor de Railterminal. En al helemaal niet blij met de dovemansoren vanuit de Provincie Gelderland. Luister maar in aflevering 3 van 5Dagen in Elst, op 19:50 in de opname.
  • Donderdag 24 maart – De EURegio directeur: de Betuweroute loopt dood aan de grens met Duitsland en de Railterminal voegt daarom eigenlijk niks toe. Journalist Lex Halsema van dagblad de Gelderlander volgt het gedonder rondom de Railterminal al jaren op de voet.

    Hij verbaast zich over de onverklaarbare volhardendheid van de provincie om een terminal van 65,5 miljoen door te drukken zonder dat er enig draagvlak is. Bovendien is er geen exploitant die de terminal uit moet gaan baten. Luister naar aflevering 4 op 18:05 in deze opname.
  • Vrijdag 25 maart – In de laatste aflevering van 5Dagen in Elst op NPO Radio 1 krijgen we een cursus duiken voor gevorderden. Gedeputeerde Helga Witjes (VVD) van de Provincie Gelderland en wethouder Brigitte Faber-de Lange (CDA) duiken allebei weg voor de microfoon van het programma en willen geen commentaar geven. Een slappe vertoning want er zijn makkelijk reacties te geven die volledig los staan van de zaak bij de Raad van State.

Het maakt wel duidelijk waar we staan: Provinciale partijen willen per sé door met de Railterminal Gelderland ook al is er geen enkel draagvlak, kost het minstens 65 miljoen, wordt de leefomgeving verpest en de fietsveiligheid in gevaar gebracht. Het jaarlijkse miljoenentekort door de Betuweroute zal nog erger worden, door de tekorten voor de Railterminal Gelderland. Er is maar één echte reden voor het project: Beoogd prestige voor de provincie. Luister naar de opname van aflevering 5 vanaf 17:50.

Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 maart stond het Radio1 programma 5Dagen in Elst. Elke avond tussen 20:00 en 20:30 worden onderwerpen uit Elst besproken waaronder hoofdpijndossier Railterminal Gelderland. Verslaggever Rens Turk van 5Dagen kwam naar Reeth om over de bezwaren tegen de railterminal te praten met Maarten Hermsen, Jeroen Kolkman en Koos Nijssen van Overbetuwe Overbelast.

Met Koos Nijssen hadden we het over de impact van de railterminal en de ontsluitingsweg op bewoners van Reeth. Door de railterminal worden worden 3 woningen in Reeth afgebroken. En we houden ons hart vast voor de toekomst, als de provincie in Reeth mogelijk meer logistieke bedrijven wil toelaten. Logistieke bedrijven recht tegen de terminal aan lijkt volgens andere terminalondernemers een voorwaarde voor succes. We spraken ook over de idiote kosten van minimaal 65,5 miljoen en over de beroerde verkeersveiligheid voor fietsers die het terminalverkeer niet kunnen ontwijken.

Maarten Hermsen uit Eimeren is een van de bewoners die straks op 150 meter van de terminal woont. We gingen naar een andere terminal om te ervaren hoeveel geluid er eigenlijk gemaakt wordt. Luister naar het programma om het ook zelf te horen. Als je Maarten en de verslaggever dan tenminste kan verstaan. Het stapelen van de containers is oorverdovend en ook de reach stacker zelf, die de containers oppakt en stapelt, is bepaald niet geruisloos.

Overbetuwe Overbelast en de Gemeente Overbetuwe hebben een rechtszaak bij de Raad van State aangespannen tegen de Provincie Gelderland. Wij vinden dat de gemeente de samenwerkings-overeenkomst met de provincie moet opzeggen en dat de provincie de plannen voor de Railterminal definitief moet stoppen.

Voor prestigeproject RTG moeten zelfs deskundigen wijken

Bijgewerkt op 25-2-2022 met links naar meer artikelen van de Gelderlander, Omroep Gelderland en Provincie Gelderland

Milieudeskundige Cor Coenrady uit Elst maakte in opdracht van gemeenteraadspartij Burgerbelangen OverBetuwe een rapport over de verontreiniging bij de stortplaats in Reeth. Hij gaf daarin aan dat de Provincie Gelderland de wet niet na komt bij de ontwikkeling van de ontsluitingsweg voor de Railterminal Gelderland. De weg gaat vlak langs of mogelijk zelfs over de stort lopen, maar er wordt geen bodemonderzoek gedaan. De provincie is woest, wil het niet horen en verbreekt de werkrelatie met Coenrady.

Dat is hoe onze provincie omgaat met onafhankelijk onderzoek dat ze niet past. En met de belangen van bezorgde omwonenden. Het eigen prestigeproject Railterminal Gelderland waar buiten het provinciebestuur echt niemand op zit te wachten moet en zal doorgang vinden. En een onafhankelijk deskundigenadvies zit dat in de weg.

De provincie is kwaad dat het rapport van Coenrady mee weegt in het beroep van Overbetuwe Overbelast bij de Raad van State. Coenrady wordt als een kleine jongen weggestuurd door een mokkende provincie die zelf zijn werk niet heeft gedaan. In 2017 drong de klankbordgroep Knoop38 al aan op onderzoek naar de stort maar de provincie wil er niet van weten. Gedeputeerde van der Wal, nu VVD-minister van natuur en stikstof, vond verder onderzoek niet nodig.

Overbetuwe Overbelast vindt dat de Gemeenteraad Overbetuwe dit niet over haar kant mag laten gaan. Het is hoog tijd eindelijk de samenwerkingsovereenkomst met de provincie op te zeggen. De Gemeente Overbetuwe gaat al naar de Raad van State om het plan aan te vechten. Na het intimiderende gedrag van de provincie tegen Coenrady weet de gemeente ook wat haar zelf staat te wachten als ze niet naar de pijpen van de provincie danst. Stop de samenwerking en stop de Railterminal Gelderland!

Lees hieronder wat dagblad de Gelderlander, Omroep Gelderland en de Provincie Gelderland schrijven over deze zaak, die niet alleen stinkt rondom de Railterminal Gelderland, maar ook om bij de asfaltfabriek in Nijmegen.

RSS
LinkedIn
Share