Inspraak bij coalitievorming Gelderland

Overbetuwe Overbelast heeft de Provinciale Staten toegesproken in een bijeenkomst ter voorbereiding op de coalitievorming. De beoogde partijen, maar ook de overige Statenleden waren daarbij aanwezig. Rob Schleper uit Reeth sprak namens Overbetuwe Overbelast in over de Railterminal Gelderland.

Politiek is de komst van de Railterminal Gelderland na de recente verkiezingen geen gelopen race meer. Met name de grote winst en het standpunt van de BBB zorgen voor de verwachting dat het plan wordt afgeblazen. Want naast de verdere verslechtering van het leefklimaat en de verkeersveiligheid in het gebied wordt de railterminal ook nog eens enorm duur. De begroting staat sinds november 2020 op 65,5 miljoen. Er werd toen al aangegeven dat de begroting sowieso zou stijgen om dat de koste voor ProRail in dat bedrag al enkele jaren oud was en geupdate moest worden. Met de hogere begroting voor ProRail en enorm toegenomen bouwkosten kan de begroting zo maar naar 80 tot 100 miljoen stijgen.

Van die 65,5 miljoen zijn tot nu toe alleen voorbereidingskosten betaald, enkele miljoenen. Het grote uitgeven van het geld begint pas als de schop de grond in gaat. En moet je dat nog wel willen? 100 miljoen uitgeven terwijl je moet bezuinigen op bijvoorbeeld Openbaar vervoer en het verenfonds, voorzieningen waar Gelderlanders echt iets aan hebben. En terwijl je extra kosten moet maken voor bv woningbouw en energietransitie. Overbetuwe Overbelast vindt van niet. Wij roepen de politiek op: Stop direct met het plan voor de Railterminal Gelderland. Of onderzoek anders voor het grote uitgeven van geld begint wat het plan werkelijk gaat kosten en besluit daarna pas of je doorgaat. Want als je nu begint met bouwen en uitgeven en de eerste 20 miljoen zit er in, dan wil niemand meer stoppen. Stoppen of stilleggen tot na helderheid over het budget moet nu.

Raad van State niet helemaal tevreden, Overbetuwe Overbelast teleurgesteld

De Raad van State heeft vandaag een tussenuitspraak gedaan over de plannen voor de Railterminal Gelderland. Er is nog geen definitief besluit. De bezwaren van de RvS richten zich op drie problemen in de plannen: Het aantal vrachtwagens naar het RTG, de uitstoot van diesellocomotieven op de terminal en de geluidsbelasting op drie woningen. Lees de hele uitspraak hier.

De overige bezwaren waaronder veel bezwaren van Overbetuwe Overbelast zijn door de RvS helaas afgewezen. Bijvoorbeeld onze bezwaren over het effect op werkgelegenheid, kosten van het plan, de fietsveiligheid en de geluidsoverlast zijn teleurstellend genoeg allemaal afgewezen.

Het aantal vrachtwagenbewegingen van en naar de Railterminal zal waarschijnlijk hoger zijn dan de 340 vrachtwagens per dag die eerder genoemd werden omdat de provincie rekent dat alle vrachtwagens zowel op de heenweg als op de terugweg beladen zouden zijn. Dat zal niet het geval zijn. Maar alle verdere berekeningen zijn gebaseerd op die 340 vrachtwagens per dag. De provincie moet dat maximum daarom vastleggen in de regels van het plan: Het mogen er niet meer worden.

Het merendeel van de treinen zal elektrisch aangedreven zijn. Maar de dieseltreinen die het RTG ook gebruiken zullen stikstof uitstoten. In de berekening van de provincie wordt uitgegaan van relatief lage emissiewaardes door gebruik van relatief moderne diesellocomotieven. Dat is echter niet geborgd in het plan en dat moet nu alsnog gebeuren. Oude diesellocomotieven zullen niet mogen want die stoten meer uit dan in de berekeningen is verantwoord.

Twee woningen op de Wolfhoeksestraat en een woning op de Rijksweg Zuid vallen door de plannen in een zwaardere geluidsbelasting-klasse. Daar hoort bij dat er alles aan gedaan moet worden om het binnen in die woningen stil genoeg te houden. Dat is onvoldoende geborgd in het plan en de provincie moet dat oplossen door bv gevelisolatie.

Totdat deze drie zaken zijn opgelost wordt het RTG-plan niet goedgekeurd. Maar wanneer ze wel worden opgelost zal het plan worden goedgekeurd. Tot aan de nieuwe beoordeling van deze drie punten door de RvS mag de provincie geen onomkeerbare voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. De provincie heeft een half jaar gekregen om het te regelen.

Overbetuwe Overbelast is teleurgesteld met de uitkomst. De plannen zijn juridisch blijkbaar voldoende in orde dus dat pad is nu zo goed als afgesloten. Maar de overlast voor de omgeving, de fietsonveiligheid en de achteruitgang in leefkwaliteit zullen doorgaan als het plan wordt uitgevoerd.

Naast de laatste beoordeling van aanpassingen in het plan door de RvS zijn er nog twee hobbels die genomen moeten worden. Er moet een exploitant gevonden worden. En er moet nog een fors extra budget gevonden worden om het plan uit te voeren. Hier is de politiek aan zet, niet meer de rechter. BBB heeft op ons verzoek voor de provinciale verkiezingen aangegeven hoe ze over de Railterminal denkt: vernietigend. Het RTG moet er wat hen betreft niet komen. We verwachten dat het standpunt van BBB in de provinciale coalitieonderhandelingen overeind blijft. Dan zal het RTG-plan alsnog kunnen stoppen en houdt de provincie 65,5 miljoen over voor nuttiger besteding.

Kleibulten naar dijkverzwaring

De ontwikkeling van Zonnepark Overbetuwe tussen de A15 en de Betuweroute is in volle gang. Op het terrein van het zonnepark lag nog een groot kleidepot. De provincie Gelderland wilde deze klei in Reeth gebruiken op de plek waar de grondwal moet komen, mocht de Railterminal Gelderland er onverhoopt komen. Maar ook als de RTG er niet zou komen zou de klei daar tot 10 jaar kunnen blijven liggen.

De kleibulten tussen A15 en Betuweroute

Overbetuwe Overbelast stuurde een zienswijze naar de gemeente om dat te voorkomen. De gemeente stelde een besluit over de vergunning uit in de verwachting dat er snel een uitspraak van de Raad van State zou komen over de RTG.

Tegen het zonnepark hebben omwonenden geen bezwaar. Het uitstel van de vergunning was wel vervelend voor exploitant Sunvest want zij konden hun project daardoor moeilijk realiseren. Gelukkig vond Sunvest een andere oplossing. De kleibulten worden nu afgegraven en gebruikt bij de dijkverzwaring langs de Waal. Een prima bestemming en mooi dichtbij. Wij zijn blij dat dit probleem daarmee is opgelost.

We zijn wel benieuwd waar de provincie nu de grond voor de aanleg van de wal vandaan gaat halen mocht het RTG goedgekeurd worden. Als dat van ver moet komen zal de berekening van de stikstofuitstoot die gepaard gaat met de aanleg van de grondwal herzien moeten worden.

Provincie naar rechter om kantoorlocatie RTG

De provincie Gelderland sleept de gemeente Overbetuwe voor de rechter. Ze zijn het er niet mee eens dat Overbetuwe de eerder afgegeven vergunning voor een kantoorlocatie intrekt, na bezwaar van Overbetuwe Overbelast.

Bij de behandeling van de voorlopige voorziening tegen het RTG bij de Raad van State (november 2021) wilde Overbetuwe Overbelast voorkomen dat de provincie onder het mom van ‘voorbereiding’ toch al allerlei werkzaamheden zou uitvoeren voor het RTG. De provincie legde toen precies vast wat ze wèl wilde gaan doen. Maatregelen voor ecologie, archeologie, bodemonderzoek en bommenonderzoek werden gevraagd en toegestaan, verder niets. Dus ook niet het ombouwen van een boerenschuur tot een RTG-kantoor. Daarom maakte Overbetuwe Overbelast bezwaar toen daar toch een vergunning voor werd afgegeven.

De gemeente kwam daarna ook tot de conclusie dat het kantoor toch niet kon. Maar de provincie schreef een brief op poten dat ze het daar niet mee eens was. De gemeente moest het besluit terugdraaien want ander zou de provincie naar de rechter gaan. De gemeente schreef een brief terug: Volgens hen voldoet het plan voor het kantoor niet aan goede ruimtelijke ordening en wordt de vergunning daarom geweigerd. Er is ook geen spoedeisend belang want de RvS heeft nog geen uitspraak gedaan over het inpassingsplan voor de RTG. Beide partijen waarschuwden elkaar in de brieven dat een rechterlijke procedure ongewenst en duur is. Maar toch zet de provincie door: Ze sleept de gemeente voor de rechter én vraagt zelf een voorlopige voorziening aan. De zittingsdatum is nog niet bekend.

De schuur waar de provincie een RTG-kantoor van wil maken

SP Gelderland bezoekt Overbetuwe Overbelast

Lijsttrekker Eric van Kaathoven en enkele beoogde statenleden van de SP Gelderland kwamen op 11 maart op bezoek bij Overbetuwe Overbelast. Zij werden bijgepraat over de Railterminal Gelderland door Maarten Hermsen uit Eimeren en Koos Nijssen uit Reeth.

Na uitleg over de RTG en de overlast die dat oplevert trokken ze er op uit om met eigen ogen te bekijken hoe en waar de Provincie Gelderland dat allemaal bedacht heeft. Bij de beoogde locatie van de terminal werd al snel duidelijk hoeveel overlast die kan gaan geven met geluid en licht. En waar precies de grootste problemen zitten rond de veiligheid van fietsers. En hoe het slechte plan kan leiden tot vrachtverkeer dwars door het dorp Valburg.

Het ging natuurlijk ook over de kosten van de RTG. Nu nog begroot op 65,5 miljoen van de provindie en 15 miljoen van het rijk. Maar die begroting is achterhaald en zal waarschijnlijk doorstijgen naar een bedrag van tegen de 100 miljoen. Net als Overbetuwe Overbelast vindt de SP dat veel te veel en compleet onnodig. Besteed dat geld liever aan zaken waar inwoners echt iets aan hebben, bijvoorbeeld aan goed openbaar vervoer!

De SP is vanaf het begin tegenstander van de plannen voor de RTG en hielp bij de opzet van Overbetuwe Overbelast. Fijn dus om nu de mensen van de volgende fractie op gang te helpen met actuele informatie. Voor de SP is de komst van de RTG een breekpunt bij eventuele coalitievorming. Met de SP in de coalitie kan er geen RTG komen! Bekijk dit bericht om meer te lezen over de standpunten van alle Gelderse politieke partijen over de Railterminal Gelderland.

Concurrentie voor RTG uit Zwolle met terminal van 87 miljoen

De provincie gaat bij de beoordeling van de Railterminal Gelderland uit van een ‘verzorgingsgebied’ van de terminal (waar de lading vandaan moet komen) tot een straal van 70 km rondom Reeth. Zwolle wordt expliciet meegenomen in de verwachting van het ‘ladingpotentieel’

Maar Gelderland in niet de enige die iets wil. Ook de provincie Overijssel heeft plannen voor een railterminal, op industrieterrein Hessenpoort in Zwolle, zo lezen we in het Nieuwsblad Transport.

Overijssel heeft het ladingpotienteel laten onderzoeken, door een ander bedrijf dan de provincie Gelderland. Zij verwachten te starten met 19 treinen per week oplopend naar 44. De twee bedrijven die onafhankelijk van elkaar concurrerend ladingpotentieel onderzoeken vissen in dezelfde vijver. Dikke concurentie dus voor de Railterminal Gelderland die daardoor de beoogde lading niet zal kunnen binnenhalen.

Ook interessant zijn de kosten van 87 miljoen die worden ingeschat voor de terminal in Zwolle. Voor de RTG wordt sinds 2020 gerekend met 65,5 miljoen maar daar komt sowieso al een verhoging voor een nieuwe offerte van Prorail bij. Wij schatten dat de kosten zullen noplopen naar een bedrag tussen de 80 en 100 miljoen ook al geeft de provincie daar voor de verkiezingen geen duidelijkheid over. We hebben daarom informatie opgevraagd over de nieuwe begroting met een beroep op de Wet Open Overheid, de opvolger van een WOB verzoek.

De volgende provinciale staten zullen moeten besluiten over dit enorme bedrag. Er zijn alleen nog voorbereidingskosten uitgegeven, wij schatten rond de 5 miljoen. Het is dus nog niet te laat om de stekker er uit te trekken. In dit bericht lees je welke politieke partijen al dat geld werkelijk willen uitgeven aan dit prestigeproject, en welke het liever willen uitgeven aan zaken als openbaar vervoer, veerdiensten en cultuur.

24 februari 20:00 – Politieke avond Dorpshuis Hemmen

Het dorpshuis in Hemmen viert zijn 40-jarig bestaan met een politieke avond op vrijdag 24 februari om 20:00 aan het Kerkplein 4 in Hemmen. Er staan twee onderwerpen op de agenda: De Railterminal Gelderland door Koos Nijssen van Overbetuwe Overbelast en het Overbetuwse landschap in 2040 door landschapsecoloog Henk van Ziel.

Dit zijn twee belangrijke onderwerpen die in de toekomst het landelijk beeld van Overbetuwe gaan bepalen. Belangstellenden en lokale en Provinciale politici zijn van harte welkom. Ook de dorpsraad Zetten/Hemmen en ‘Zicht op Zetten’ worden uitgenodigd.

Update 25 februari
Een interessante avond met een leuke discussie na afloop! Bedankt voor de organisatie Dorpshuis Hemmen en nogmaals gefeliciteerd met jullie jubileum!

Hier vind je de presentatie van Overbetuwe Overbelast van deze avond.

Gemeente Overbetuwe trekt vergunning kantoor RTG in

De Provincie Gelderland vroeg op 27 januari 2022 een vergunning aan om een bestaande schuur aan de Reethsestraat 21 om te bouwen tot kantoorruimte voor het RTG. Overbetuwe Overbelast diende een zienswijze in tegen dat plan. Totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het RTG zou er wat ons betreft helemaal niets moeten gebeuren. De vergunning werd in eerste instantie verleend. Overbetuwe Overbelast maakte daar bezwaar tegen. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de vergunning herroepen en alsnog geweigerd is. Dank, gemeente Overbetuwe voor dit kloeke besluit!

De gemeente vind dat de provincie onvoldoende onderzoek heeft gedaan om te kunnen spreken van goede landschappelijke inpassing van het kantoor. Daar komt nog bij dat de provincie Gelderland eerder had toegezegd dat men niet met de uitvoering van plannen zou beginnen voordat er een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zou zijn gedaan over het inpassingsplan voor de Rail Terminal Gelderland (RTG). Tijdens de hoorzitting bij de bezwarencommissie is door de vergunningaanvrager aangegeven dat de provincie voornemens was toch eerder te beginnen en dat men niet zou wachten op een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak. De gemeente vindt dit ongewenst en zo belangrijk dat ze, ter voorkoming van een ongewenste start van de activiteiten op basis van de omgevingsvergunning, besloot de omgevingsvergunning te weigeren.

Overbetuwe Overbelast is blij met het standpunt van de gemeente en met de weigering van de vergunning. De provincie moet gewoon wachten op de uitspraak van de Raad van State en niet steeds proberen vooruit te lopen op dat oordeel.

RTG en Provinciale Staten verkiezingen 2023

Op 15 maart 2023 worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden. Overbetuwe Overbelast bekeek de verkiezingsprogramma’s van alle partijen en zocht naar standpunten over de Railterminal Gelderland. Overzicht is bijgewerkt op 24 februari 2023. Want de komende periode gaat de provincie hier meer dan 65,5 miljoen aan uitgeven. Wanneer de Raad van State de plannen voor de RTG goedkeurt zal de begroting volgens plan nog verder verhoogd worden. Want de offerte van ProRail is oud en achterhaald, zo werd in november 2020 gezegd. Bouwkosten zijn de afgelopen jaren geexplodeerd dus dat zal een nog verdere verhoging van de begroting nodig maken.

Wij zijn benieuwd hoe ver de politieke partijen willen gaan. Hoeveel buslijnen ze willen opofferen, hoeveel subsidies voor verenigingen gaan vervallen, hoeveel veerponten er uit de vaart moeten om de kosten voor de RTG te kunnen betalen.

Wat het meeste opvalt is dat 14 van de 18 partijen helemaal niets concreets schrijven over de RTG. Terwijl dat (op de doortrekking van de A15 na) de grootste besteding wordt in de komende statenperiode, meer dan 65,5 miljoen!

De SP is wèl duidelijk in haar standpunt. De SP vindt de RTG ongewenst want te duur, te veel overlast veroorzakend en bovendien zijn er regionaal voldoende alternatieven beschikbaar voor overslag tussen weg, spoor en water. Ook Groen Links is in principe tegen de Railterminal. Mocht deze er toch komen dan alleen zonder exploitatiesubsidie vanuit de provincie.

De VVD is in elk geval duidelijk. Zij vinden de RTG essentieel voor de logistieke ambities. Volgens hen geeft de RTG de regio een sterke impuls. In hun standpunt zit geen enkel voorbehoud over hoe veel geld er aan besteed mag worden. De portemonee staat wijd open. Het CDA spreekt zich ook uit vóór de RTG. Ze zegt dat de provincie al veel geinvesteerd heeft, ook al zijn er slechts voorbereidende kosten gemaakt. De bulk wordt uitgegeven bij de aanleg. CDA wil pas een Go nadat een exploitant is gevonden. Als dat niet binnen twee jaar is moet het project definitief gestopt worden. Vreemd is dat in het verkiezingsprogramma van CDA niets over de kosten is opgenomen. Toen de begroting van 65,5 miljoen in november 2020 werd aangenomen deed woordvoorder Hans van Ark dat wel. Hij stelde in de Statenvergadering dat het maximum budget bereikt was. Het RTG mocht (op de aangepaste ProRail begroting na) niets extra meer gaan kosten. Het CDA herhaalt die belofte niet in het verkiezingsprogramma, verontrustend.

Overbetuwe Overbelast gaat de partijen die niets gemeld hebben nog vragen om alsnog een duidelijk standpunt in te nemen. Als daar reactie op komt zullen we dat hier publiceren. Want bij het kiezen wil je weten waar iedereen staat, zeker bij een plan waarvan de effecten slecht onderbouwd en enorm kostbaar zijn.

RSS
LinkedIn
Share