Overbetuwe Overbelast opgeheven

Overbetuwe Overbelast, onze groep bezorgde bewoners die zich verzetten tegen de komst van een railterminal bij Valburg, heeft zichzelf opgeheven. Het plan voor het RTG is van tafel. Er had zich geen enkel bedrijf gemeld om de railterminal te realiseren en exploiteren. Het gaat niet door.


Overbetuwe Overbelast, opgericht in 2018, voerde diverse acties uit om aandacht te vragen voor overlast, onveiligheid en de hoge kosten van het project. De steun voor stop van het RTG groeide gestaag, zowel lokaal als provinciaal. Het besluit van de provincie Gelderland om de stekker uit het project te trekken, werd dan ook met enthousiasme ontvangen.

Tijdens het afscheidsfeest in Valburg werden alle actiematerialen symbolisch opgeborgen. Hiermee kwam een einde aan de jarenlange inzet van de bewoners van Overbetuwe Overbelast tegen de railterminal.

Overbetuwe Overbelast dankt iedereen die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan het verzet. Het is best bijzonder dat een zo groot project met zulke impact om de leefomgeving onder druk van een groep bezorgde burgers tot een einde komt. We zijn apentrots op jullie allemaal!

Rond 1 mei 2024 zal ook deze website, ons Facebook account en ons Twitter-account ophouden te bestaan. Hartelijk bedankt voor het volgen en steunen van onze acties.

Opheffingsborrel Overbetuwe Overbelast

De Railterminal Gelderland komt er niet. Daarmee is het doel van Overbetuwe Overbelast bereikt en kan Overbetuwe Overbelast opgeheven worden.

Om dat te vieren organiseren we een opheffingsborrel op vrijdag 22 maart van 20:00 tot 22:00 in de Viersprong in Valburg.  Kom je het met ons vieren, meld je dan hier aan voor deelname.

De capaciteit van de locatie is beperkt. Als het aantal aanmeldingen al te groot is dan krijg je van ons een afmelding voor deelname per email. Acceptatie is op volgorde van aanmelding. Aangemelde gebruikers krijgen gratis consumpties. Tot 22 maart!

Groet van
Koos Nijssen
Eric van Kaathoven
Jeroen Kolkman

Einde Railterminal Gelderland

Op 31 januari 2024 trokken de statenleden van de Provincie Gelderland de stekker uit het project Railterminal Gelderland. De railterminal is definitief van de baan!

De voorwaarden voor het project in het coalitieakkoord waren helder: Het project mocht niet duurder worden en er moest een exploitant zijn voordat de bouw zou starten. Bovendien mocht de aanbesteding niet verlengd worden.

Alle drie die voorwaarden werden niet gehaald. Er was geen exploitant die wilde inschrijven. Het consortium dat in beeld was wilde wachten op Europese subsidie van 10 miljoen, maar daarmee zou de aanbestedingstermijn overschreden worden. Of de provincie moest gaan voorfinancieren, maar het project mocht niet duurder worden. Stoppen was dus de enige mogelijkheid realiseerde ook de statenleden zich.

Overbetuwe Overbelast sprak nog in bij de vergadering met deze tekst. Er was ook inspraak van Luca Consoli van CDA Overbetuwe die namens de hele raad aandrong op stoppen. Wethouder Wijnte Hol van Overbetuwe drong aan om het budget voor aanpak van Knoop38 te handhaven, omdat dat voor het grootste deel niet gekoppeld is aan het RTG-plan. Cor Coenrady hamerde nog eens op de te laag ingeschatte kosten in het project voor de brandblusinstallatie. Maar het was allemaal niet meer nodig. De voorwaarden voor het project waren niet gehaald en de stekker is er uit.

Overbetuwe Overbelast gaat nog een klein beetje nazorg doen: Het PIP moet voor het einde van deze statenperiode van tafel. Om te voorkomen dat een volgende coalitie de hele boel opnieuw gaat optuigen. Na vier pogingen (MTC – CUP – ROP – RTG) is het genoeg geweest.

Het doel van Overbetuwe Overbelast is bereikt. Er komt geen Railterminal Gelderland. Overbetuwe Overbelast gaat zichzelf daarom opheffen. Op 22 maart van 20:00 tot 22:00 volgt een borrel om de boel af te sluiten. Deelnemers in Overbetuwe Overbelast zijn van harte uitgenodigd, net als Gedeputeerden en Statenleden van de provincie en B&W met gemeenteraadsleden van Overbetuwe en de pers. Details over locatie van de borrel en aanmelden voor deelname volgen binnenkort!

Provincie oordeelt over stopzetten project Railterminal Gelderland

Op 31 januari van 8:30 tot 10:45 organiseert de Provincie Gelderland een ingelaste vergadering over het voornemen tot beëindiging van het project Railterminal Gelderland. Eindelijk, zou je haast kunnen zeggen. De Commisaris van de Koning stuurde hierover deze brief naar de statenleden. Daarbij hoort dit behandeladvies van de brief. Dit is een oordeelsvormende vergadering waarbij mag worden ingesproken. Pas in een reguliere vergadering van de Provinciale Staten wordt er over gestemd.

Uit het coalitieakkoord volgt de enige logische keuze die nu mogelijk is: stopzetten van het project Railterminal Gelderland.

Overbetuwe Overbelast zal inspreken bij deze vergadering. Wij willen:

  • Stopzetten van RTG en soortgelijke plannen voor de komende 30 jaar. Dus ook geen verplaatsing van emplacement Arnhem Oost naar locatie RTG.
  • Opheffen van de bestemming voor logitiek en terugbrengen van een bestemming die de leefbaarheid borgt
  • Vervallen van het voor RTG geoormerkte budget zodat het hier niet opnieuw voor kan worden ingezet

Geen exploitant: Geen Railterminal

De Provincie Gelderland heeft geen enkele partij gevonden die de door hen beoogde Railterminal Gelderland wil exploiteren. De termijn voor de aanbesteding liep af op 31 december 2023. Gedeputeerde Witjes (VVD) wilde graag en rekte twee keer de aanbestedingstermijn op. Maar onlangs zegde ze in de Provinciale Staten toe dat niet nog een keer te doen. Het coalitieakkoord van de provinciale coalitie is glashelder. Daarin staat: Als er geen exploitant komt, dan stoppen we ermee. Op 1 januari bleek dat zover te zijn, er hebben zich geen geinteresseerde partijen gemeld voor exploitatie. De Railterminal Gelderland gaat dus niet door.

Voor Overbetuwe Overbelast reden om de vlag uit te hangen! Het plan van de provincie was immers bar slecht. Het plan leverde enorme geluidsoverlast, lichtoverlast, een nieuwe weg dwars door Buurtschap Reeth en een onveilige kruising voor fietsers op. Bovendien zou het meer dan 65 miljoen gaan kosten. Ook zouden er door de RTG nog meer vrachtwagens naar de nu al te drukke snelwegen rond Arnhem en Nijmegen getrokken worden met als gevolg nog meer files en ongezond fijnstof. In het plan was ook niet voorzien in een oplossing voor huisvesting van de arbeidsmigranten die de logistiek extra nodig zou hebben.

Al met al voldoende redenen om het plan af te blazen. Toch duwde de provinciale VVD door. Zij zijn nu ingehaald door de realiteit.

Vanaf 2007 waren er al plannen voor de Railterminal in diverse varianten en onder diverse namen. Meer dan 25 jaar werd het leefgebied er door gegijzeld. Nu ook dit laatste plan gesneuveld is vragen omwonenden de provincie om vast te leggen dat we de volgende 25 jaar met rust gelaten worden. Niet nog weer een poging, het is klaar. We zien dat graag netjes vastgelegd worden voor de lange termijn in provinciaal beleid. Regel dat! En zorg ook zo snel mogelijk dat het gebied weer zijn oorspronkelijke bestemmingsplan terug krijgt.

Overbetuwe Overbelast is enorm blij en opgelucht dat het plan nu niet doorgaat. We danken de provinciale politieke partijen die onder aanvoering van de SP steeds tegen het plan gestemd hebben. We danken de politici van de Gemeente Overbetuwe onder aanvoering van BOB en PvdA voor hun voortdurende steun en hun duidelijke communicatie, vooral in het laatste half jaar. Ook fijn was de voortdurende belangstelling van de media voor het project en het verzet er tegen. Dat hielp ons om onze stem te laten horen. Bedankt!

En we danken natuurlijk de vele vrijwiligers die zich sinds begin 2017 hebben ingezet. Eerst voor de komst van een netjes geregeld RTG en toen dit niet kon worden vastgelegd voor hun verzet tegen het RTG. Mensen, jullie waren geweldig! Wat een inzet! Bedankt.

Overbetuwe Overbelast wenst jullie een geweldig 2024. Het begin kan vast niet meer stuk!

Lees meer in de Gelderlander
Lees meer bij Omroep Gelderland

Raad van State keurt plan Railterminal goed

Vandaag, op 1 november 2023 heeft de Raad van State het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Railterminal Gelderland goedgekeurd. Alle bezwaren, zowel van Overbetuwe Overbelast als van de gemeente Overbetuwe zijn ongegrond verklaard. Een grote teleurstelling en ook een slechte dag voor omwonenden en voor Gelderland als geheel.

Want hoewel het plan nu juridisch is goedgekeurd is het daarmee nog geen goed plan. Onze bezwaren over geluidsoverlast, verkeersonveiligheid en onzinnige besteding van tientallen miljoenen gelden nog steeds. En de voordelen die de provincie (en dan eigenlijk vooral de VVD) ziet zijn voor een belangrijk deel niet waar. Ja, de CO2 emissie daalt als je tenminste op Europese schaal kijkt. In Nederland wordt het juist meer. Ook de uitstoot van fijnstof en stikstof in onze regio zal stijgen. Rondom Arnhem en Nijmegen zal de filedruk juist toenemen door de aanzuigende werking van de terminal. De VVD noemt ook de werkgelegenheid een positief argument, in een tijd van enorme personeelsschaarste die door vergrijzing alleen maar zal toenemen. En bovendien draait de logistiek op arbeidsmigranten, waarvan er nu nog meer zullen komen. Geen probleem, als je dan ook voor fatsoenlijke huisvesting voor hen zorgt, maar dat doet de VVD dan weer niet.

Dat de Railterminal er nu daadwerkelijk komt is nog allerminst zeker. Eerst zal de budgetverhoging van 65,5 miljoen naar een nog hoger bedrag goedgekeurd moeten worden: De offerte van ProRail in de huidige begroting stamt van 2017…. Daarna moet een exploitant geselecteerd worden. Dat zal volgens berichten van hoogleraren van diverse universiteiten niet makkelijk worden. Wij hebben voor de gegadigden ook nog wel wat in petto. Elke vergunningsaanvrag zal zeer kritisch beoordeeld worden. En wanneer nodig zullen we ook niet schromen met handhavingsverzoeken. RTG mag geen volgende Chemours, Tata of Schiphol worden waar alle regels maar worden opgerekt. Een eventuele exploitant komt dus niet in een gespreid bedje.

De huidige leden van de Provinciale Staten willen ook geen jaarlijkse bijdrage aan de Railterminal. Wij zijn benieuwd wat dan de jaarlijkse pachtsom voor het terrein gaat worden die de exploitanten aanbieden. Want als dat te laag is kan je dat toch ook zien als jaarlijkse subsidie?

De kansen dat de terminal er niet komt zijn vandaag niet groter geworden, dat is duidelijk. Maar dat hij er wel komt is nog geen gelopen race.

Kijk voor interviews met onze woordvoerder Koos Nijssen op
Omroep Gelderland
RN7

Aanpassing PIP en verlenging aanbesteding

Op 21 juli 2023 vergaderde de commissie Economie, Energie en Klimaat over wijziging aan het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland. Tussen neus en lippen kwam ook verlenging van de aanbesteding aan de orde. Overbetuwe Overbelast kwam inspreken.

De stukken van de provincie en een videoopname van de vergadering vindt u hier. De inspraaktekst van Overbetuwe Overbelast vindt u hier.

Maximum aantal vrachtwagens
De Raad van State vond in de tussenuitspraak dat een aantal punten in het PIP niet scherp genoeg waren geformuleerd. Het aantal vrachtwagens dat maximaal per dag naar de terminal mag wordt met de wijziging vastgezet op 340 per werkdag. Overbetuwe Overbelast maakt zich zorgen dat dat er in het weekend dus meer kunnen zijn, want zaterdag en zondag zijn immers geen werkdagen. VVD-gedeputeerde Witjes zei dat er in het weekend geen vrachtverkeer mag rijden. De terminal is dan volgens haar alleen open voor treinen. Maar dit is niet geborgd in het PIP. De gedeputeerde herstelde haar uitspraak na schorsing en zei toen dat de sluiting voor vrachtverkeer in het weekend later geregeld wordt in de vergunning. Maar daarmee is de mogelijkheid open dat niet te regelen, of later alsnog te wijzigen. Bovendien gaat de provincie de vergunning zowel aanvragen als eventueel verlenen. Er is dus scheiding der machten, slecht voor de rechtszekerheid. Overbetuwe Overbelast vindt daarom nog steeds dat het maximum moet gelden per dag, niet alleen per werkdag en dat dat in het PIP geborgd moet worden.

Verlenging aanbesteding botst met coalitieafspraak
In het coalitieakkoord “Gewoon doen” van de provincie is opgenomen dat de plannen voor het RTG van tafel gaan als geen exploitant wordt gevonden. Er werd doorgevraagd of dit ook definitief is, of dat er als het niet meteen lukt er nog een twee aanbestedingsronde komt. De gedeputeerde gaf aan dat dat niet zo is. Maar tussen neus en lippen door meldde ze wel dat de einddatum van de lopende aanbesteding is verlengd van 30 augustus naar 7 november 2023. Blijkbaar verwacht de provincie niet dat er voor de oorspronkelijke datum een exploitant geselecteerd kan worden. Overbetuwe Overbelast is niet akkoord met de verlenging van de aanbestedingsperiode. Dit is een afwijking van het coalitieakkoord en van de uitspraak dat het bij deze aanbesteding blijft. Het is welliswaar geen nieuwe aanbesteding maar de verlenging van de lopende aanbesteding heeft hetzelfde effect. Wij roepen de Provinciale Staten dan ook op niet akkoord te gaan met deze verlenging en die terug te draaien. Mocht dit een bevoegdheid van de Gedeputeerde Staten zijn, dan ligt het voor de hand dat de BBB gedeputeerden dit regelen.

Budget RTG
Het budget voor het RTG werd in november 2020 vastgezet op 65,5 miljoen. Dat was overigens al een overschreiding van het eerdere maximum budget van 43 miljoen plus max 40% (60,2 miljoen). Maar daarbij werd ook aangetekend dat de begroting zou stijgen door extra kosten voor ProRail. In de vergadering gaf de gedeputeerde aan dat ProRail monopolost en is kan vragen wat ze wil. De provincie gaat dat dan ‘aftikken’. Overbetuwe Overbelast vindt dit onbestaanbaar en vindt dat de Provinciale Staten hier opnieuw over moeten beslissen. Bovendien verwachten we dat ook de post van 65,5 moljoen overschreden zal worden. De bouwkosten zijn immers geexplodeerd sinds november 2020. Volgens de gedeputeerde zit er voldoende rek in de eerder gereserveerde 65,5 miljoen om dat op te vangen. Wij roepen de Staten op hun huiswerk te doen. Vraag inzicht in de totale begroting en zorg dat de bouw niet start voordat u duidelijkheid heeft over het budget en daar ook akkoord op geeft.

Voorlopige Voorziening
Wanneer de provincie de wijzigingen in het PIP indient bij de Raad van State wil ze ook vragen om opheffing van de voorlopige voorziening. Daarmee zou de provincie kunnen beginnen met onomkeerbare werkzaamheden tbv het RTG. Ook al beweert de gedeputeerde dat ze voorlopige voorziening niet gaat ‘benutten’ voordat er een exploitant gevonden is. Maar dus mogelijk wel voordat de RvS een definitieve uitspraak heeft gedaan. Als de provincie dat aanvraagt zal Overbetuwe Overbelast daar zeker bezwaar tegen maken. We willen niet dat er bomen gekapt kunnen gaan worden voor een terminal die mogelijk niet doorgaat.

Politiek ervarener VVD houdt deur RTG wijd open

De politieke ervarenheid van de VVD heeft het gewonnen van de stop-ambitie van de BBB wanneer het aankomt op de Railterminal Gelderland. Het nieuwe coalitieakkoord lijkt de weg naar het RTG bijna te sluiten, maar dat is helemaal niet zo.

De tekst in het coalitieakkoord luidt zo:
De aanleg van de Railterminal Gelderland is in voorbereiding. De aanbesteding loopt. Als er geen exploitant komt, dan stoppen we ermee. Er komt, zoals ook al eerder besloten, geen extra provinciale bijdrage voor de aanleg of exploitatie. 

Dat lijkt gunstig maar even nadenken geeft de volgende bedenkingen:

  • Als er geen exploitant komt dan stoppen we er mee. Als je zo weinig overtuigd bent kan je beter meteen stoppen. Maar dat gebeurt niet. Want de VVD wil de RTG realiseren ondanks alle nadelen en de torenhoge kosten. Het zou ons bovendien hogelijk verbazen als er niet al informatie over de lopende aanbesteding bekend is. Men kan al lang weten dat er exploitanten gemeld zijn want de aanbesteding loopt al een poos. De opdrachtgever (provincie zelf dus) heeft daar inzicht in. Als dat klopt is dit een loze toezegging. Bovendien: Wat moet de exploitant gaan betalen voor de exploitatie van het terrein. Als de erfpacht maar laag genoeg is vind je mogelijk inderdaad een partij. Te lage, gederfde erfpacht kan je volgens ons gewoon gelijk schakelen aan een jaarlijkse bijdrage, maar dan verstopt. Want een jaarlijkse bijdrage wil men niet. Het bedrag van de erfpacht is onderdeel van de bieding van mogelijke exploitanten. De provincie heeft geen minimum gesteld waardoor dit niet te checken is. Politiek ervaren van de VVD!
  • Er komt geen extra provinciale bijdrage voor de aanleg of exploitatie. Dat lijkt een sluitende zin, maar is het allerminst. Bij de goedkeuring van de begroting van 65,5 miljoen in november 2020 werd al gemeld dat de begroting sowieso omhoog zou gaan omdat in dat bedrag een (toen al) verouderde offerte was opgenomen van ProRail voor aansluiting van het RTG op de Betuweroute. Maar er werd geen maximum gesteld aan die verhoging. Een blanco check dus. Dat geeft de provincie de kans om de 65,5 miljoen die is toegezegd helemaal te besteden aan andere kosten dan die voor ProRail. Met de verwijzing naar de zin uit het coalitieakkoord kan dat ook want: De extra bijdrage is niet voor aanleg of exploitatie, maar voor Prorail, zoals eerder afgesproken. En mag dan dus ook volgens het coalitieakkoord want kosten voor ProRail is iets anders dan voor aanleg of exploitatie. Een typische lijpe VVD truc om het plan dadelijk door te kunnen zetten.
  • Vreemd ook: Klaas Ruitenberg van de SGP krijgt de portefeuille met onder andere Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Provinciale infrastructuur. Maarde van de VVD heeft geregeld dat de Railterminal daar niet bij hoort. Die blijft onder verantwoordelijkheid van Helga Witjes van de VVD. Zij durven hun kroonjuweel niet uit handen te geven. Wonderlijk dat Ruitenberg daar mee akkoord is gegaan, hoewel de SGP steeds al voor de RTG is geweest. Politiek ervaren van de VVD.
  • In het akkoord is ook iets juist NIET opgenomen: Hoe hoog mag de totale begroting van de RTG eigenlijk worden? En wordt dat vooraf nog geevalueerd? Het zou logisch zijn om tegelijk met de beoordeling van de aanbesteding en keuze van de exploitant ook een update van de totale begroting (inclusief ProRail) te bespreken. En dan pas te besluiten of de uitgaven voor aanleg mogen starten. Maar dat is niet als voorwaarde vastgelegd in dit coalitieakkoord. De provincie zal dus gaan starten met de aanleg op basis van de eerdere begroting van 65,5 miljoen. En als daar meer dan bv 40 miljoen van besteed is zal met tot de conclusie komen dat het toch veel te weinig is. Daar zijn altijd verhalen bij te verzinnen. Waarvan dan de sterkste zal zijn: We hebben er nu al zoveel in geinvesteerd, we kunnen niet meer terug. Het niet opnemen van een maximum of een evaluatiemoment van de totale begroting voor de RTG is weer een slimme truc van de VVD, en toont de onervarenheid van BBB. Het is in elk geval niet in lijn met de inzet van BBB, die eerder de RTG een heel slecht en onhaalbaar idee vond.

Overbetuwe Overbelast is niet positief over de tekst van het coalitieakkoord over het RTG. De deur naar het RTG staat door politieke ervarenheid van de VVD wagenwijd open. Niet gescoord BBB, zo jammer voor jullie kiezers.

Inspraak bij coalitievorming Gelderland

Overbetuwe Overbelast heeft de Provinciale Staten toegesproken in een bijeenkomst ter voorbereiding op de coalitievorming. De beoogde partijen, maar ook de overige Statenleden waren daarbij aanwezig. Rob Schleper uit Reeth sprak namens Overbetuwe Overbelast in over de Railterminal Gelderland.

Politiek is de komst van de Railterminal Gelderland na de recente verkiezingen geen gelopen race meer. Met name de grote winst en het standpunt van de BBB zorgen voor de verwachting dat het plan wordt afgeblazen. Want naast de verdere verslechtering van het leefklimaat en de verkeersveiligheid in het gebied wordt de railterminal ook nog eens enorm duur. De begroting staat sinds november 2020 op 65,5 miljoen. Er werd toen al aangegeven dat de begroting sowieso zou stijgen om dat de koste voor ProRail in dat bedrag al enkele jaren oud was en geupdate moest worden. Met de hogere begroting voor ProRail en enorm toegenomen bouwkosten kan de begroting zo maar naar 80 tot 100 miljoen stijgen.

Van die 65,5 miljoen zijn tot nu toe alleen voorbereidingskosten betaald, enkele miljoenen. Het grote uitgeven van het geld begint pas als de schop de grond in gaat. En moet je dat nog wel willen? 100 miljoen uitgeven terwijl je moet bezuinigen op bijvoorbeeld Openbaar vervoer en het verenfonds, voorzieningen waar Gelderlanders echt iets aan hebben. En terwijl je extra kosten moet maken voor bv woningbouw en energietransitie. Overbetuwe Overbelast vindt van niet. Wij roepen de politiek op: Stop direct met het plan voor de Railterminal Gelderland. Of onderzoek anders voor het grote uitgeven van geld begint wat het plan werkelijk gaat kosten en besluit daarna pas of je doorgaat. Want als je nu begint met bouwen en uitgeven en de eerste 20 miljoen zit er in, dan wil niemand meer stoppen. Stoppen of stilleggen tot na helderheid over het budget moet nu.

Raad van State niet helemaal tevreden, Overbetuwe Overbelast teleurgesteld

De Raad van State heeft vandaag een tussenuitspraak gedaan over de plannen voor de Railterminal Gelderland. Er is nog geen definitief besluit. De bezwaren van de RvS richten zich op drie problemen in de plannen: Het aantal vrachtwagens naar het RTG, de uitstoot van diesellocomotieven op de terminal en de geluidsbelasting op drie woningen. Lees de hele uitspraak hier.

De overige bezwaren waaronder veel bezwaren van Overbetuwe Overbelast zijn door de RvS helaas afgewezen. Bijvoorbeeld onze bezwaren over het effect op werkgelegenheid, kosten van het plan, de fietsveiligheid en de geluidsoverlast zijn teleurstellend genoeg allemaal afgewezen.

Het aantal vrachtwagenbewegingen van en naar de Railterminal zal waarschijnlijk hoger zijn dan de 340 vrachtwagens per dag die eerder genoemd werden omdat de provincie rekent dat alle vrachtwagens zowel op de heenweg als op de terugweg beladen zouden zijn. Dat zal niet het geval zijn. Maar alle verdere berekeningen zijn gebaseerd op die 340 vrachtwagens per dag. De provincie moet dat maximum daarom vastleggen in de regels van het plan: Het mogen er niet meer worden.

Het merendeel van de treinen zal elektrisch aangedreven zijn. Maar de dieseltreinen die het RTG ook gebruiken zullen stikstof uitstoten. In de berekening van de provincie wordt uitgegaan van relatief lage emissiewaardes door gebruik van relatief moderne diesellocomotieven. Dat is echter niet geborgd in het plan en dat moet nu alsnog gebeuren. Oude diesellocomotieven zullen niet mogen want die stoten meer uit dan in de berekeningen is verantwoord.

Twee woningen op de Wolfhoeksestraat en een woning op de Rijksweg Zuid vallen door de plannen in een zwaardere geluidsbelasting-klasse. Daar hoort bij dat er alles aan gedaan moet worden om het binnen in die woningen stil genoeg te houden. Dat is onvoldoende geborgd in het plan en de provincie moet dat oplossen door bv gevelisolatie.

Totdat deze drie zaken zijn opgelost wordt het RTG-plan niet goedgekeurd. Maar wanneer ze wel worden opgelost zal het plan worden goedgekeurd. Tot aan de nieuwe beoordeling van deze drie punten door de RvS mag de provincie geen onomkeerbare voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. De provincie heeft een half jaar gekregen om het te regelen.

Overbetuwe Overbelast is teleurgesteld met de uitkomst. De plannen zijn juridisch blijkbaar voldoende in orde dus dat pad is nu zo goed als afgesloten. Maar de overlast voor de omgeving, de fietsonveiligheid en de achteruitgang in leefkwaliteit zullen doorgaan als het plan wordt uitgevoerd.

Naast de laatste beoordeling van aanpassingen in het plan door de RvS zijn er nog twee hobbels die genomen moeten worden. Er moet een exploitant gevonden worden. En er moet nog een fors extra budget gevonden worden om het plan uit te voeren. Hier is de politiek aan zet, niet meer de rechter. BBB heeft op ons verzoek voor de provinciale verkiezingen aangegeven hoe ze over de Railterminal denkt: vernietigend. Het RTG moet er wat hen betreft niet komen. We verwachten dat het standpunt van BBB in de provinciale coalitieonderhandelingen overeind blijft. Dan zal het RTG-plan alsnog kunnen stoppen en houdt de provincie 65,5 miljoen over voor nuttiger besteding.

RSS
LinkedIn
Share