Gemeente Overbetuwe weigert vergunning kabels verleggen tbv RTG

Netbeheerder Tennet vroeg in opdracht van de provincie Gelderland een vergunning aan om elektriciteitskabels te verleggen. Het verleggen van de kabels zou nodig zijn in verband met de komst van de Railterminal Gelderland.

De gemeente heeft de vergunning geweigerd blijkt uit deze informatiememo die B&W aan de gemeenteraad stuurde. De reden daarvoor is dat het verleggen van de kabels geen onderdeel is van de door de Raad van State toegestane voorbereidingen.

Ook was een vergunning aangevraagd om de kleibulten die nu tussen de A15 en de Betuweroute liggen te verplaatsen naar Reeth, op de plek waar mogelijk de grondwal voor de Railterminal Gelderland moet komen. Beslissing op deze vergunning is aangehouden. Overbetuwe Overbelast vindt dat de stikstofuitstoot die hiermee gepaard gaat ten laste moet komen van de Railterminal Gelderland, niet ten laste van de aanleg van het zonnepark. Bovendien zouden de kleibulten 10 jaar lang als lelijk litteken in Reeth blijven liggen wanneer de railterminal door de Raad van State wordt geblokkeerd.

We zijn tevreden dat de gemeente Overbeutuwe een assertievere houding aanneemt tegen de provincie en de door hen beoogde railterminal. De eerdere houding van ‘meewerken om in gesprek te blijven en er wat uit te halen voor de omgeving’ heeft immers overduidelijk niet gewerkt.

Overbetuwe Overbelast bij Raad van State tegen RTG

Op maandag 28 november was het eindelijk zo ver. De Raad van State behandelde ons bezwaren tegen de Railterminal Gelderland. Overbetuwe Overbelast was aanwezig met Jeroen Kolkman, Dick Arentsen, Dia Vennis en Koos Nijssen met hun advocaat Ben Bloemendal.

Ook de gemeente Overbetuwe heeft bezwaar tegen het RTG en was vertegenwoordigd door onder andere een advocaat en een ambtenaar. Vanuit de gemeenteraad waren Ard op de Weegh van Burgerbelangen Overbetuwe en Elbert Elbers van de PvdA Overbetuwe er bij. De provincie Gelderland was vertegenwoordigd door de landsadvocaat Pels Rijcken. Ze kwamen met een team van ongeveer 10 personen.

De rechters van de Raad van State waren perfect voorbereid. Hun dossierkennis was indrukwekkend. Nadat de identiteit van de aanwezigen werden vastgesteld mochten de drie partijen elk een introductie van hun bezwaren geven. Lees hier de openingstekst van Overbetuwe Overbelast.

Het grootste deel van de zitting die duurde van 10:00 tot 17:00 werd gevuld door vragen van de rechtbank. In alle gevallen konden bezwaarmakers hun bezwaar toelichten en kon de provincie een weerwoord geven. Echt spannend werd het rondom de berekening van het aantal vrachtauto’s van en naar de terminal. De provincie houdt het op 350 vrachtwagens per dag maar de STAB kwam in haar rapport tot 700 vrachtwagens. Dat betekent dat ook de overlast door verkeer twee keer zo groot zal zijn: meer herrie, meer uitstoot, meer verkeersonveiligheid voor fietsers. Ook bij de stikstofdiscussie waar de Gemeente Overbetuwe op had ingezet werd de provincie het vuur aan de schenen gelegd.

De rechters gaven weinig indruk van hun beoordeling van het plan. Hoewel ze bij de beoordeling van een van de bezwaren wel probeerden een formulering te vinden die de provincie zou kunnen gebruiken om een ‘probleem’ rondom stikstof op te lossen. Wij wezen de rechter er op dat we dat best vreemd vonden, ze moeten het plan beoordelen, niet verder helpen. De rechter haastte zich om uit te leggen dat dat ook niet het geval was en dat we daar niks uit mochten afleiden. OK.

Verslaggever Lex Halsema van dagblad de Gelderlander was bij de zitting en schreef ter plaatse dit liveblog waarmee je de gang van zaken in de rechtszaak goed kan volgen.

De uitspraak van de Raad van State wordt pas in het voorjaar verwacht. De RvS kan het plan afkeuren of goedkeuren, maar een derde uitkomst kan zijn dat de provincie bepaalde onderzoeken moet verbeteren waarna ze opnioeuw beoordeeld worden.Dat heet een bestuurlijke lus. Mocht daar voor gekozen worden dan komt er na de eerste uitspraak nog eens een doorlooptijd van maximaal een half jaar bij.

Overbetuwe Overbelast is erg blij met de zorgvuldige beoordeling die de RvS uitvoert. We hebben goede hoop dat de onzalige plannen worden afgeblazen. Maar de provincie heeft die hoop ook. We zullen zien wat de uitspraak wordt.

TV Interview RN7: Eindelijk naar Raad van State op Railterminal te stoppen

Maandag 28 november is de rechtszaak die Overbetuwe Overbelast en de Gemeente Overbetuwe hebben aangespannen tegen de Provincie Gelderland. De rechter zal gaan besluiten of het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland goedgekeurd wordt. Als dat niet zo is kan de railterminal er niet komen.

Bekijk dit TV interview van onze lokale omroep @RN7 met Koos Nijssen van Overbetuwe Overbelast en Ard op de Weegh van Burgerbelangen Overbetuwe. Zij leggen uit waarom de Railterminal een slecht plan is. Slecht voor de leefbaarheid van de omgeving, geluidsoverlast, aantasting van het milieu en zonder de effecten die de provincie beoogd te halen.

Gemeente Overbetuwe trekt streep

De Provincie Gelderland blijft maar proberen door te gaan met voorbereidingen voor de Railterminal Gelderland ook al heeft de Raad van State dat niet toegestaan. Nu wilde de provincie weer dat er een stroomkabel vast verlegd gaat worden. Zij lieten Tennet daarvoor de vergunningsaanvraag indienen. Maar de gemeente heeft de vergunning terecht geweigerd, waarvoor hulde! Lees daarover het artikel uit dagblad de Gelderlander.

Overbetuwe Overbelast was er oop voorbereid dat de provincie allerlei voorbereidende werkzaamheden voor de RTG zou willen uitvoeren. We waren dan ook blij toen de Raad van State bij behandeling van de voorlopige voorziening daar een rem op heeft gezet.

De provincie kreeg op eigen verzoek toestemming voor werkzaamheden voor ecologie, archeologie, niet gesprongen explosieven en bodemsondering. Maar niet voor andere zaken. Het verleggen van kabels hoort er niet bij en zal dus moeten wachten op de uitspraak van de RvS in de bodemprocedure. Wat Overbetuwe Overbelast betreft kan ook de gehele of gedeeltelijke sloop van een schuur aan de Reethsestraat pas plaats vinden indien het inpassingsplan voor het RTG wordt goedgekeurd. En laten we nu goede hoop hebben dat dat nooit gaat gebeuren! maandag 28 november wordt de zaak behandeld bij de RvS.

Provincie Gelderland is geen Raad van State

Net als Overbetuwe Overbelast heeft ook de Gemeente Overbetuwe beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de Railterminal Gelderland. Een van de argumenten tegen de RTG zal zijn dat het RTG tijdens zowel de bouw als de uitbating extra stikstofuitstoot zal veroorzaken in twee Natura2000 gebieden in de omgeving. De Raad van State vernietigde afgelopen week de bouwvrijstelling waarbij de uitstoot tijdens de bouw werd vrijgesteld. De aanleg van de Railterminal, de ontsluitingsweg en de geluidswal zijn daardoor niet meer vrijgesteld.

Volgens dit artikel uit de Gelderlander denkt de provincie dat dat geen gevolgen heeft voor hun onzalige plan. Maar gelukkig gaan zij daar niet over. De rechter van de Raad van State zal dat bepalen. En deskundige Cor Coenrady denkt dat de rechter zal oordelen in het voordeel van Overbetuwe Overbelast.

Eric van Kaathoven lijsttrekker

Mede-oprichter van Overbetuwe Overbelast Eric van Kaathoven is door de SP Gelderland voorgedragen als lijsttrekker voor de provinciale verkiezingen die op 15 maart 2023 worden gehouden. Overbetuwe Overbelast wenst hem veel succes in de verkiezingen. We zijn blij dat de stem van de deelnemers in onze groep door de SP opnieuw zo duidelijk wordt verwoord in de provincie! Dank aan Maurits Gemmink en zijn fractie voor zijn inzet in de huidige Provinciale Staten.

Raad van State behandelt bezwaar RTG op 28 november 2022

Op 28 november om 10:00 behandelt de Raad van State de bezwaarschriften tegen de Railterminal Gelderland. Er zijn bezwaren ingediend door Overbetuwe Overbelast, door de Gemeente Overbetuwe en door een afzonderlijke belanghebbende.

Overbetuwe Overbelast is blij dat het bezwaar eindelijk behandeld wordt. We denken een goede kans te maken het RTG te kunnen stoppen.

En dat zou ook moeten, gezien de vele bezwaren. De Railterminal gaat volop overlast veroorzaken door herrie en licht. Door de verkeersaantrekkende werking wordt extra uitstoot veroorzaakt in de Regio en zelfs nationaal. Alleen internationaal gezien daalt de uitstoot door de inzet van het RTG. Maar juist in Nederland is de uitstoot al zo hoog dat elke verhoging ten kosten gaat van natuur en van luchtkwaliteit, zeker in de regio Overbetuwe. De Railterminal gaat ook nog eens zorgen voor een echt onveilige verkeerssituatie voor fietsers.

En dan gaat de Railterminal ook nog eens heel veel geld kosten. In 2017 zou het 27 miljoen worden, daarna 30 miljoen, 43 miljoen en in 2020 werd het budget verhoogd naar 65,5 miljoen. Daar zou nog een bedrag extra bijkoimen voor ProRail, maar hoeveel is niet duidelijk. Met de provinciale verkiezingen in aantocht heeft men geen extra geld in de begroting durven opnemen voor het RTG. Maar je kan op je klompen aanvoelen dat met alle gestegen kosten het RTG naar de 100 miljoen gaat lopen, al wil de provincie dat niet hardop uitspreken.

Dagblad de Gelderlander schreef op 3 oktober onderstaand bericht:

Provincie wil starten met aanleg grondwal railterminal zonder stikstofvergunning

De Provincie Gelderland probeert onder de uitspraak van de Raad van State in de voorlopige voorziening van de Railterminal uit te draaien. Ze wil starten met de aanleg van de grondwal terwijl de Raad van State precies heeft vastgelegd welke voorbereidende werkzaamheden wel en niet mogen. Aanleg van de grondwal is niet toegestaan.

Locatie van de kleidepots

Tussen de A15 en de Betuweroute wordt Zonnepark Overbetuwe aangelegd. Een prima ontwikkeling. Maar op de locatie liggen een aantal grote kleidepots, bij elkaar 80.000 m3. Lokaal bekend als de ‘schapenheuvels’ bij knooppunt Valburg. Het zonnepark moet deze klei kwijt voordat de panelen geplaatst kunnen worden.

Indien de beoogde Railterminal Gelderland door de Raad van State wordt goedgekeurd moet er langs de ontsluitingsweg van de Railterminal een grondwal komen. Zonnepark en Provincie dachten: 1+1=2. Laten we die kleibulten maar vast in Reeth dumpen, dan is de halve geluidswal vast klaar. De gemeente Overbetuwe werkt zoals gewoonlijk schaapmak mee en stelde daarom deze rapportage voor de omgevingsvergunning op.

Wanneer 80.000 m3 compacte klei vervoerd moet worden en dus los gegraven wordt dan wordt het volume ongeveer anderhalf keer zo groot, dus 120.000 m3. In een vrachtwagen past 20 m3. Er moeten dus 6000 vrachtwagens heen en weer rijden om deze grond te verplaatsen. En er moet met shovels of graafmachines natuurlijk heel veel gegraven worden bij ophalen maar ook bij weer neerleggen van al die grond. De stikstofuitstoot die hiermee gepaard gaat behoort gecompenseerd te worden. Door deze uitstoot echter aan het zonnepark toe te schrijven probeert de provincie haar stikstofprobleem bij de railterminal te verkleinen.

Toen wij met Christianne van der Wal als gedeputeerde van Gelderland spraken over de railterminal uitten wij zorgen: Als de railterminal er eenmaal is dan volgen daarna de logistieke bedrijven, tussen de Betuweroute en de Betuwelijn, Reeth wordt een industrieterrein. Ze sprak dat resoluut tegen, want dat stond niet in dit plan. Maar nu wordt er ineens andersom geredeneerd. Er wordt gedaan alsof het verplaatsen van de kleibulten alleen naar Reeth kan omdat daar het RTG komt, maar dat is natuurlijk niet zo. Die grond kan overal heen, de zaken zijn niet gekoppeld.

Het werkelijke doel van de provincie is om, om de uitspraak van de Raad van State heen, gewoon te beginnen met de aanleg van het RTG. En om de uitstoot van stikstof naar een andere partij te verplaatsen. Schandalig.

Gemeente wil met rapport Coenrady naar Raad van State

In opdracht van Burgerbelangen Overbetuwe maakte Cor Coenrady Consult een rapport over de stikstofcompensatie die nodig is wanneer de Provincie Gelderland de Railterminal zou willen aanleggen. Dat rapport moet natuurlijk betrokken worden bij de zaak tegen de Raad van State die door Overbetuwe Overbelast en door de Gemeente Overbetuwe tegen de railterminal is aangespannen.

Voor Overbetuwe Overbelast wordt het moeilijk dat rapport gehonoreerd te krijgen bij de RvS omdat zij geen direct belanghebbenden zijn bij de natuurschade in de Natura2000 gebieden. De deelnemers wonen mogelijk te ver af om hen belanghebbend te vinden. De gemeente Overbetuwe is echter wel belanghebbende en heeft bij de RvS ook beroep ingesteld op grond van de ondeugdelijke beoordeling van Stikstof door de provincie. De gemeente zal dus hoogstwaarschijnlijk wel ontvankelijk worden verklaard. De advocaat van de gemeente beoordeeld dit nu en daarna zal het college besluiten het rapport toe te voegen aan haar stukken bij de Raad van State.

Logo RN7

Regionale omroep RN7 sprak met Ard op de Weegh van Burgerbelangen Overbetuwe over dit onderwerp en schreef er dit stuk over.

Provincie moet stikstof RTG compenseren

Volgens de Provincie Gelderland is de stikstofuitstoot bij de aanleg en exploitatie van het RTG zo laag dat er niets aan hoeft te gebeuren. De provincie baseert dat op diverse rapporten die bij het inpassingsplan gevoegd zijn. Sindsdien is er echter het een en ander veranderd en verduidelijkt in de regelgeving waar de Raad van State in de uitspraak rekening mee gaat houden. Burgerbelangen Overbetuwe – Lijst BOB vroeg daarom deskundige Cor Coenrady Consult om een beoordeling van de RTG die daar rekening mee houdt. Het bureau leverde dit rapport op. Enkele opmerkingen uit de conclusie van het rapport:

Gelet op de huidige jurisprudentie over stikstofdepositie dient het TAUW-rapport “Passende Beoordeling Railterminal Gelderland”, kenmerk 127490, 12 februari 2021, daarom buiten beschouwing te blijven. Er is thans strijdigheid met artikel 2.7, eerste lid, in samenhang met artikel 2.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming. De Railterminal Gelderland is alleen te realiseren wanneer er saldering van de stikstofdepositie plaatsvindt.

Wel merk ik op dat de provincie Gelderland in 2021 bij het project doortrekken A15 nadrukkelijk heeft aangegeven niets voor extern salderen met uitkoop van agrarische bedrijven te voelen. Het laat zich indenken dat dit standpunt onder meer is ingegeven door het besef dat extern salderen met uitkoop van agrarische bedrijven, de opgave voor de agrarische sector verder vergroot. De juridische context maakt het echter niet mogelijk om de noodzaak tot salderen bij een project als de RTG te negeren.

Dagblad de Gelderlander schreef hier onderstaand artikel over.

Niet alleen de stikstofuitstoot is een probleem bij de Railterminal Gelderland. Het project zorgt ook voor een onoverzichtelijke en onveilige verkeerssituatie voor fietsers bij de aansluiting van de ontsluitingsweg van de RTG op de Reethsestraat en de Rijksweg Zuid. Het project levert enorme overlast op van geluid en licht. Er worden gevaarlijke stoffen overgeslagen terwijl de toegang en de hoeveelheid bluswater voor de brandweer onvoldoende is geregeld.

Bovendien kost de Railterminal Gelderland verschrikkelijk veel geld. Geld waar de provincie van zegt dat ze te weinig heeft. Bij de eerste plannen in 2017 zou de terminal 27 miljoen gaan kosten. 6 miljoen extra voor een overlast besparende tunnel voor het vrachtverkeer die de klankbordgroep vroeg werd toen te duur gevonden. Toch mocht het project in 2019 al 43 miljoen gaan kosten en eventueel 40% meer. Inmiddels staat de teller midden 2021 al op 65,5 miljoen. Daar komt nog een extra post bij voor de aansluiting op de Betuweroute die Prorail moet realiseren. Door gestegen bouw- en materiaalkosten verwachten wij dat de terminal zeker 100 miljoen gaat kosten.

Bij de behandeling van de begrotingsverhoging van 43 naar 65,5 miljoen gaven diverse partijen waaronder RTG liefhebber CDA Gelderland aan dat de terminal echt niet nog duurder mocht worden. Nu dat zeker wel zo gaat zijn vragen we ons af wat de provinciale partijen over het RTG in hun verkiezingsprogramma’s gaan opnemen. Er kan eigenlijk maar één conclusie getrokken worden: Blaas de komst van de Railterminal Gelderland af. Want de kosten lopen serieus uit de hand en het nut is nog steeds niet aangetoond.

Burgerbelangen Overbetuwe deelt deze mening van Overbetuwe Overbelast en stuurde daarom deze brief aan de gedeputeerden en de Provinciale Staten. We zijn benieuwd naar hun antwoord.

RSS
LinkedIn
Share