Overbetuwe Overbelast bij Raad van State

Op 25 november diende bij de Raad van State een zaak tegen de Railterminal Gelderland. Het ging nog niet om de definitieve behandeling, maar om een ‘voorlopige voorziening’. Daarmee willen we ook voorbereidend werk voor de komst van de terminal voorkomen totdat de rechter zich heeft uitgesproken over het inpassingsplan.

Koos Nijssen voerde de rechtzaak op eigen naam, maar meldde de rechter dat hij daar stond namens Overbetuwe Overbelast. Ook Jos van Elk uit Reeth heeft nog een zaak tegen het RTG lopen en was aanwezig. Een jurist die de gemeente Overbetuwe vertegenwoordigt volgde de zaak via een videoverbinding maar had geen inbreng in de rechtszitting.

De rechter begon met vertellen dat er deze dag alleen gesproken werd over de voorlopige voorziening en dat de definitieve behandeling pas later volgt. Wij hebben verteld dat we de provincie niet vertrouwen bij de invulling van ‘ voorbereidende werkzaamheden’. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de voorbereidende werkzaamheden van de A15 denk je ook dat de weg al bijna klaar is. Dat willen we niet toestaan bij de Railterminal. De provincie gaf aan dat ze dat ook niet van plan was. Maar wij vinden de provincie daarin niet betrouwbaar, nadat ze ook haar eerdere belofte verbrak om de bezwaartermijn tegen het RTG niet in de zomervakantie te laten vallen.

Overbetuwe Overbelast werd bijgestaan door advocaat Ben Bloemendal van Knegtmans Advocaten uit Bergeijk. Ben woont in Nijmegen Lent en is zelf ook tegen het RTG vanwege de te verwachten verkeerschaos op Knoop38 wanneer de railterminal nog meer verkeer gaat aantrekken. Ben vertelde de rechter in zijn pleidooi dat het wel bijzonder moeilijk is voor burgers om tegen de overheid te strijden. Het geld en de tijd die de provincie inzet om de zaak door te duwen kan nooit door burgers geëvenaard worden. Daarmee staan wij meteen al met 1-0 achter.

Om het speelveld gelijker te maken kan de Raad van State de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB inschakelen om de rapporten van de provincie te toetsen.

Ben verzocht de rechter om de STAB in te zetten. De rechter wilde dat niet voor deze voorlopige voorziening doen, maar wel voor de eigenlijke rechtzaak tegen de Railterminal. Erg belangrijk voor ons omdat we daarmee alle rapporten zelf helemaal hoeven te laten uit te pluizen, en daar ook geen kosten voor hoeven te maken. Overbetuwe Overbelast is dan ook bijzonder blij met die ondersteuning!

De provincie omschreef tijdens de rechtzaak welke voorbereidende werkzaamheden ze wil uitvoeren: Sonderend bodemonderzoek in voorbereiding van de aanleg van de grondwal, voorzorg nemen voor vleermuizen en onderzoek naar niet gesprongen explosieven uit de tweede wereldoorlog. Als deze voorbereidingen wel mogen starten, denken we dat de rechter vast zal leggen dat het ook uitsluitend om die genoemde werkzaamheden mag gaan. Daarmee zou worden voorkomen dat er bijvoorbeeld al gegraven gaat worden om leidingen te verleggen, sloten te graven of andere werkzaamheden uit te voeren die het gebied vernielen. We verwachten dat die uitspraak er komt.

Wij hebben kans dat de Raad van State de hele voorbereiding van de Railterminal tegenhoudt of in elk geval de mogelijk uit te voeren werkzaamheden beperkt. De uitspraak daarover komt over twee weken. Wij vinden dat de provincie gewoon moet wachten totdat de definitieve rechtzaak geweest is, ook al duurt dat wat langer.

Overbetuwe Overbelast is blij met het resultaat van vandaag. Met name de ondersteuning door STAB gaat ons helpen in de verdere procedure.

De pers heeft ook volop aandacht voor de rechtszaak:

25 november: Rechtzaak voorlopige voorziening bij Raad van State

Op donderdag 25 november dient bij de voorzieningenrechter van de Raad van State de zaak voor een voorlopige voorziening tegen de Railterminal Gelderland.

De Provincie wil starten met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Railterminal Gelderland. Overbetuwe Overbelast wil dat niet. Wij verwachten dat de provincie het begrip ‘voorbereidende werkzaamheden’ zal oprekken en daarmee feitelijk al begint met de aanleg voordat de Raad van State over het inpassingsplan heeft geoordeeld.

Dat is goed gebruik bij de provincie. Kijk je bijvoorbeeld naar de ‘voorbereidende werkzaamheden’ voor de aanleg van de A15 dan lijkt het wel of er alleen nog geasfalteerd hoeft te worden. Dit wordt gebruikt om later te zeggen: Ja, we zijn nu al zo ver dat het kapitaalvernietiging is om het plan niet af te maken.

Voorbereidende werkzaamheden A15
uit de Gelderlander

De Voorbereidende werkzaamheden zullen er toe leiden dat de provincie start met het uitgeven van het idioot hoge budget voor de Railterminal Gelderland en die uitgaven zijn niet terig te draaien. Daarom is er spoed bij het voorkomen van die werkzaamheden.

De werkzaamheden zullen ook leiden tot verstoring van hazen en konijnen in het gebied. De milieueffect rapportage van de provincie geeft aan dat deze soorten voorkomen im het gebied, zoals ook is te zien op waarneming.nl. Maar de provincie gaat er aan voorbij dat haas en konijn sinds vorig jaar op de rode lijst staan. Wij willen geen verdere achteruitgang van deze soorten en dus al helemaal geen aanleg van een railterminal in dit gebied. De werkzaamheden kunnen daarom niet starten.

In het gebied ligt een oude stortplaats. Het is niet duidelijk hoe groot deze precies is. Wel is duidelijk dat er sterk vervuilende chemische stoffen in het water zitten zoals koolwaterstoffen en zware metalen. Er komen mogelijk al tijdens de voorbereidende werkzaamheden nieuwe sloten, die het water dat in verbinding staat met de stort verder het gebied in laten stromen. Om onherstelbare schade door waterverontreiniging te voorkomen mogen deze werkzaamheden wat ons betreft niet starten.

Dagblad de Gelderlander schreef afgelopen week dit artikel over de rechtzaak.

Gemeenteraadspartij Burgerbelangen Overbetuwe (BOB) heeft de wethouder inmiddels om opheldering gevraagd over de voorbereidende werkzaamheden en dringt ook aan op onderzoek naar de oude vuilstort. Lees er over in dit artikel uit de Gelderlander.

Gemeente Overbetuwe naar RvS met €150.000 onderzoeksbudget

Overbetuwe Overbelast was op 13 juli present bij het gemeentehuis van Overbetuwe. Er zou een besloten vergadering worden gehouden over de vraag of de gemeente nu wel of niet naar de Raad van State gaat tegen het besluit om de railterminal te realiseren. Hier kan je de vergadering terug kijken.

De vergadering zou eigenlijk besloten zijn: geen publiek. Overbetuwe Overbelast besloot met een ludieke actie te proberen toegang te krijgen en dat lukte. Overbetuwe Overbelast wilde ook graag inspreken. Dat leek eerst niet te gaan lukken dus werd een poging gedaan de raad te bereiken met een megafoon. Inspraak werd uiteindelijk ook toegelaten, daar waren we erg blij mee. De inspraaktekst vind je hier.

Maar toen moest de Gemeenteraad nog een besluit nemen. Ze besloten zowel bezwaar te maken tegen het inpassingsplan als tegen het besluit natuurbescherming, waar de stikstofregels onder vallen.De gemeenteraad maakte €150.000 beschikbaar voor onderzoeken die moeten aantonen dat de besluiten van Provincie Gelderland rammelen op gebied van geluid, licht, verkeersveiligheid en stikstof. De Gelderlander schreef er op 17 juli dit artikel over:

Burgemeester in gesprek met Overbetuwe Overbelast en met de pers

Overbetuwe Overbelast is ondanks de moeilijke weg naar dat besluit erg tevreden met het resultaat. We danken de gemeenteraad voor het besluit om naar de Raad van State te gaan. We zijn erg blij dat de gemeente ook budget heeft geregeld om de rapporten van de provincie te ontkrachten.

We hopen met de gemeente samen te gaan werken aan de onderbouwing van de bezwaren tegen het RTG.

Provinciale Staten van Gelderland zou eens terug moeten luisteren naar de hierboven gelinkte vergadering van de gemeenteraad. Uw schoffering van inwoners, gemeenteraad en afspraak over bezwaartermijn wordt hier niet gewaardeerd. En uw happy-talk over de geweldige relatie met de gemeente ook niet.

Besloten vergadering gemeente Overbetuwe? Dacht het niet!

Overbetuwe Overbelast hoorde dat er op 13 juli om 18:00 een besloten vergadering zou zijn van de gemeenteraad Overbetuwe. Hier moet worden besloten of de raad wil doorzetten om het plan van de Railterminal Gelderland aan te vechten bij de Raad van State.

Wij vinden het onverteerbaar dat een vergadering over dat onderwerp besloten zou moeten zijn. We willen van alle partijen precies horen wat hun argumenten zijn, voor of tegen. We moeten immers bijna weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze moeten met de billen bloot! Geen besloten vergaderingen.

We willen bovendien inspreken bij de vergadering om de raad even te herinneren aan wat van hun eigen eerdere standpunten. We hebben vast wat voorbereidingen getroffen voor het geval we niet worden toegelaten om in te spreken.

Dagblad de Gelderlander en Omroep Gelderland zijn er vanavond ook bij. Wil je ook dat de gemeenteraad besluit om het Railterminal plan aan te vechten bij de Raad van State? Kom dan van 17:30 tot 18:00 naar het gemeentehuis waar we de raadsleden verwelkomen voor hun vergadering. En denk er aan: Wel graag anderhalve meter afstand houden!

Kosten railterminal 80 miljoen? CDA Gelderland breekt weer een belofte

Hans van Ark – CDA Gelderland

In dit bericht op Facebook vertelt Hans van Ark ons dat de railterminal Gelderland niet 65,5 miljoen gaat kosten maar 80 miljoen. Toch hij heeft met het hele CDA vóór het inpassingsplan gestemd. Dat is raar.

Want in deze opname (bij tijdsmarkering 10:20 in de opname) van een provinciale vergadering van 28 oktober 2020, dus net een half jaar geleden, gaf hij aan dat de kostenstijging die toen plaats vond explosief was. Het bedrag ging toen van 43 naar 65,5 miljoen met een optie voor een nog groter budget tbv ProRail. Van Ark zei toen ook dat het maximum van de bandbreedte bereikt was. Toch is hij blijkbaar al van plan te helpen het budget te verhogen naar 80 miljoen. We hebben het dan dus over bijna een verdubbeling binnen een jaar. Maar erger nog: We hebben hier te maken met een politicus die eerst zegt dar we aan een maximum zitten om er vervolgens zonder blikken of blozen nog 15 miljoen bij te willen doen. Dit, Hans van Ark, is onbetrouwbaar gedrag van het CDA. Net als bij het ‘wegpoetsen’ van de afspraak over de bezwaartermijn in de zomervakantie.

Overbetuwe Overbelast werkt aan bezwaar bij Raad van State

Op de bijeenkomst van 8 juli werkte een groep van 12 deelnemers samen aan het bezwaar tegen de Railterminal Gelderland dat ze aan de Raad van State zullen voorleggen. Ook werd gesproken over het bezwaar dat de Gemeente Overbetuwe zal gaan indienen.

Overbetuwe Overbelast ziet voldoende tekortkomingen in de stukken van de provincie Gelderland om met succes bezwaar te maken tegen het inpassingsplan. Ook de gemeente Overbetuwe kan na de complete afwijzing van haar zienswijze door de provincie niet anders dan naar de Raad van State gaan. CDA Overbetuwe zegt immers nog steeds Nee tegen de railterminal en ook de VVD heeft bij het indienen van de zienswijze al gemeld: Wie A zegt moet ook B zeggen. Ook van GBO verwachten wij steun om de bezwaren van de gemeente over bijvoorbeeld fietsveiligheid en nut en noodzaak van de terminal bij de Raad van State aan te vechten. Wij zullen de gemeente nog een duwtje proberen te geven om die stap te zetten, voorafgaand aan de besloten vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 13 juli om 18:00. Een vergadering die overigens zo snel mogelijk openbaar moet worden gemaakt en waarover de gemeente belanghebbenden zou moeten informeren. We willen bij de gemeenteraadsverkiezingen immers wel het standpunt van alle partijen horen bij hun behandeling van de keuze naar de RvS te gaan.

Provincie weigert afspraak met Klankbordgroep na te komen

Op 7 juli stemde de provinciale staten van Gelderland vóór het inpassingsplan voor de railterminal Gelderland. Daarmee is ook de termijn van de bezwaartermijn naar de Raad van State tegen de plannen vastgesteld: midden in de zomervakantie. De afspraak met de klankbordgroep dat dat niet zou gaan gebeuren wordt hiermee gebroken. Tot zover afspraak is afspraak wanneer het om de provincie gaat.

Op 8 juli kwamen een aantal deelnemers in Overbetuwe Overbelast bij elkaar om de situatie te bespreken. De inhoud van het besluit van de provincie hadden we wel verwacht. Maar we zijn onthutst dat de provincie zich weigert te houden aan een glasharde toezegging naar de Klankbordgroep Knoop38 die zij zelf heeft ingesteld. CDA en VVD doen net alsof er onduidelijkheid is over die afspraak omdat in deze nieuwsbrief staat dat het een ‘voornemen’ is. Maar ze hebben geen actie ondernomen om dat ook even te checken bij de destijds betrokken medewerkers van provincie en gemeente. Huidig omgevingsmanager Jurgen Hell noemt het ‘irrelevant’ wat de ambtenaren van destijds daar van weten. Het wordt bewust niet nagevraagd.De omgevingsmanager van destijds Hein van Middelaar wil niet aangeven hoe de afspraak was. Hij meldt: Vanuit mijn positie en het gegeven dat ik al langere tijd geen rol heb in het project, lijkt het me niet verstandig om op jouw vraag te reageren.

Overbetuwe Overbelast zal de komende periode de oude klankbordgroepleden én ambtenaren zelf vragen of de termijn-afspraak over de bezwaarperiode niet glashelder was. Als zij dat ook vinden zullen we een officiële klacht indienen bij de provincie en bij onvoldoende respons de zaak voorleggen aan de ombudsman.

Logistiek heeft geen interesse voor Railterminal Gelderland

Op 2 juli schreef het fd (Financieel Dagblad) het bijgaande artikel over de Railterminal Gelderland. Het artikel legt genadeloos bloot dat er maar één partij geïnteresseerd in in de terminal: de Provincie Gelderland.

Gemeente Overbetuwe is tegen en ziet nut en noodzaak niet, maar moet meewerken vanwege het coördinatiebesluit van de provincie. Omwonenden zijn tegen vanwege de overlast, de onveilige verkeerssituatie en het weggooien van overheidsgeld. Dat de provincie procedurele afspraken zomaar opzij schuift helpt ook niet. 1000 ondertekenaars van een petitie uit de wijde omgeving zijn tegen de Railterminal. En ook de eerder beoogde exploitant is tegen en vindt de provincie onbetrouwbaar. Andere ondernemers die terminals beheren zien het ook niet zitten en willen het RTG niet gaan ontwikkelen. Er is maar één groep die het wèl ziet zitten: de provinciebestuurders van Gelderland. Onder aanvoering VVD en CDA drukken zij de plannen er gewoon door.

Openbare bijeenkomst Overbetuwe Overbelast

Op donderdag 8 juli om 20:00 organiseert Overbetuwe Overbelast een openbare bijeenkomst. De bijeenkomst zal buiten of in een open kapschuur plaats vinden met voldoende mogelijkheid tot afstand houden. Op de bijeenkomst bespreken we de stand van zaken rond het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland en de voorbereiding van ons beroep bij de Raad van State.

Iedereen kan deelnemen aan de bijeenkomst. Wel graag even aanmelden via een mailtje naar overbetuweoverbelast@gmail.com Na aanmelding sturen we je de locatie van de bijeenkomst.

Provincie negeert oude belofte

In 2018 beloofde de Provincie Gelderland via de toenmalige projectleider en de omgevingsmanager dat de bezwaarperiode voor het inpassingsplan niet in de zomervakantie zou vallen.

De klankbordgroepleden hadden daar twee redenen voor: Op de eerste plaats zijn velen van hen dan zelf op vakantie, net zoals de Provinciale Staten zelf op reces zijn. Op de tweede plaats is het in de vakantieperiode moeilijk om specialisten in te huren die ’tegenrapporten’ kunnen schrijven om onjuiste informatie van de provincie te weerleggen. Want die specialisten zijn ook op vakantie.

De Provincie heeft de plannen voor het RTG onder de Crisis- en herstelwet gebracht. Hoewel er volgens hen geen crisis is in de logistiek maar juist booming business, er er van herstel dus ook geen sprake is. Die wet heeft als gevolg dat als je het plan wil aanvechten bij de Raad van State het bezwaar binnen zes weken niet alleen binnen moet zijn, maar meteen ook voorzien moet zijn van motivatie in de vorm van tegenrapporten.

Overbetuwe Overbelast kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de Provincie vooral alles doet om tegenspraak zo moeilijk mogelijk te maken. Statenleden deden de oude belofte af als ‘intenties’. CDA en VVD vonden dat het geen schoonheidsprijs verdient dat de bezwaarperiode nu in de vakantie valt. Maar zich houden aan de oude belofte zijn ze niet van plan.

Na een oproep van Burgerbelangen Overbetuwe en D66 Overbetuwe aan de statenfracties komt groep de Kok (voorheen Forum voor Democratie daarom op 7 juli met een motie waarin ze vraagt het besluit zoals eerder beloofd over de vakantie heen te tillen. Dat geeft bezwaarmakers de tijd een goed bezwaarschrift in te dienen. Het geeft ook de gemeente Overbetuwe een bezwaar in te dienen zonder dat de gemeenteraad daarvoor van reces terug hoeft te komen. Maar bovenal zou het getuigen van goed fatsoen. SP Gelderland en Partij voor de Dieren Gelderland steunen de oproep. Omroep Gelderland en RN7 schreven er dit artikel over.