Blog

16-01-2019  Bericht over Demonstratie

Beste mensen, Wat hebben we dinsdag een rare demonstratie meegemaakt. Een avond die drie heel verschillende emoties oproept.

Als eerste over de reactie die de gemeenteraad heeft gegeven naar de Provincie over het inpassingsplan voor het RTG. Dat was het stuk waarover gestemd werd. Oorspronkelijk wilde B&W het inpassingsplan van de provincie ongewijzigd en visieloos goedkeuren. De gemeenteraad heeft echter een reactie gegeven die veel kritischer is. De nieuwe reactie roept de provincie maar ook B&W op om het plan op een aantal punten te verbeteren. Wanneer de provincie en B&W die punten ook werkelijk uitvoeren worden de gevolgen van de railterminal op de omgeving iets minder ernstig. Een stapje vooruit, maar wel met nog heel veel open einden.

 Er is een tweede manier om ernaar te kijken. Op 24 oktober 2017 heeft de gemeenteraad B&W eenopdracht gegeven een aantal voorwaarden in te vullen voordat ze van NEE tegen het RTG naar JA zou gaan. B&W heeft niet aan die voorwaarden voldaan. Toch wordt er nu een advies aan de provincie gegeven om weliswaar iets gewijzigd, door te gaan met het RTG. Dat is toch echt een JA tegen het RTG. De politiek gedraagt zich daarmee onbetrouwbaar en komt niet voor zijn inwoners op. Het vertrouwen in de gemeente Overbetuwe heeft daarmee opnieuw een flinke knauw gekregen. Er is bij mij eerlijk gezegd niet veel van dat vertrouwen meer over.

Maar uiteindelijk was het toch een avond om ook een goed gevoel aan over te houden. Want de bewoners die samenwerken in Overbetuwe Overbelast hebben een prachtige demonstratie neergezet. Met ruim 75 deelnemers hebben we ons zowel tijdens de tocht als in de raadszaal goed laten horen. De sfeer in de groep was fantastisch. We weten dat we strijden voor een goede zaak, het behoud van een goede leefomgeving. Bedankt daarom aan iedereen die de moeite heeft genomen om op zo’n raar moment van de avond tijd vrij te maken voor dit belangrijke politieke signaal. Overbetuwe Overbelast is gemotiveerd om door te gaan. Om niet te stoppen voordat het RTG van de baan is.

 Koos Nijssen
Deelnemer in Overbetuwe Overbelast

15-01-2019  Tientallen bezorgde bewoners demonstreren tegen railterminal

Op dinsdagavond 15 januari gingen zo’n 80 bezorgde bewoners in een demonstratieve optocht van station Elst naar het Westeraam college. Daar vergaderde de gemeenteraad over de plannen voor een railterminal aan de Betuweroute bij Valburg.

De bezorgde bewoners uitten hun ongenoegen over de plannen met leuzen, lawaai, borden en spandoeken. Ook enkele tractoren reden mee onder het motto ‘Overbetuwe Overbelast’ en ‘Stop Railterminal’. De bewoners uit verschillende delen van Overbetuwe denken dat de plannen voor een railterminal gaan leiden tot veel overlast en maken zich zorgen over veiligheid en over de kosten die in de tientallen miljoenen gaan lopen.

De gemeenteraad besloot geen hard nee tegen de plannen vande provincie Gelderland te uiten, maar was wel beduidend kritischer dan eerder.De bezorgde bewoners zijn hiermee niet tevreden en bezinnen zich op verdere acties. Zo loopt er al een handtekeningenactie met een oproep aan de provincie om te stoppen met de plannen.

Informatie is te vinden op Twitter @overbelast, Facebook @Overbetuweoverbelast, en op de website www.overbetuweoverbelast.nl

15-01-2019  Protestactie bezorgde bewoners tegen Railterminal

OVERBETUWE – De bezorgde bewoners van Overbetuwe Overbelast nodigen inwoners van de gemeente Overbetuwe uit om hun stem te laten horen voor aanvang van de belangrijke vergadering van de gemeenteraad op 15 januari. Dan staan de plannen voor een railterminal aan de Betuweroute bij Valburg op de agenda.

Het verzamelen is op dinsdagavond 15 januari tussen 18.30 en 18.45 uur op het plein aan de oostzijde van station Elst. Om mee te nemen: borden spandoeken en iets waarmee je van je kunt laten horen zoals deksels pannen, fluitjes toeters.

Vanaf 18.45 uur lopen de bewoners samen naar het Westeraam college waar de raadsvergadering gehouden wordt. Daar luisteren ze welk besluit de raad neemt en of deze wel of geen groen licht geeft aan de provincie voor de plannen voor een railterminal.

De bezorgde bewoners van Overbetuwe Overbelast vinden dat de plannen voor een railterminal van tafel moeten omdat zo tientallen miljoenen gemeenschapsgeld bespaard kunnen worden. En overlast voor omliggende dorpen en buurtschappen zoals Reeth, Eimeren, Valburg, Elst, Oosterhout en Slijk-Ewijk wordt voorkomen. Ook maken de bewoners zich zorgen over veiligheid en doorstroming van het (fiets)verkeer.

Aanmelden (niet verplicht, wel handig) of vragen? overbetuweoverbelast@gmail.com. Meer informatie staat op www.overbetuweoverbelast.nl Facebook @OverbetuweOverbelast Twitter @overbelast.

18-12-2018  Openbare vergadering: bezorgde bewoners Overbetuwe Overbelast maken plannen voor 2019

De bezorgde bewoners die tegen de plannen voor een railterminal aan de Betuweroute bij Valburg zijn, houden een openbare vergadering op dinsdagavond 18 december. Zij nodigen belangstellenden uit om mee te praten over de plannen voor het jaar 2019.

Eerder dit jaar verenigden bezorgde bewoners uit de gemeente Overbetuwe zich in Overbetuwe Overbelast. Zij startten met acties om andere inwoners van Overbetuwe in te lichten over de gevolgen van een railterminal die de provincie Gelderland bij Valburg aan wil leggen. Zo verzochten ze de gemeente Overbetuwe om een belevingsstoplicht te mogen plaatsen. Een stop licht dat elke twee minuten op rood gaat om de toekomstige situatie te simuleren waarin vrachtwagens gemiddeld elke twee minuten aan en af rijden naar de railterminal. Ze deden een oproep aan provinciale politieke partijen om in hun verkiezingsprogramma een standpunt in te nemen tegen de railterminal en de tientallen miljoenen gemeenschapsgeld anders te besteden.

Minstens zeven bewoners solliciteerden naar de openstaande burgemeestersvacature. Overbetuwe Overbelast was aanwezig op inloopavonden van de provincie en startte een handtekeningen actie die nog loopt tot maart volgend jaar. Ook werden contacten gelegd met experts en juristen die kunnen helpen met het maken van bezwaren tegen de plannen zodra de procedures daarvoor starten. Dat is naar verwachting in februari 2019.

In de laatste openbare vergadering van dit jaar willen de bezorgde bewoners vooruitkijken naar 2019. Welke acties en plannen kunnen volgend jaar opgestart worden? De bijeenkomst is op dinsdagavond 18 december om 20.00 uur. De locatie wordt nader bepaald aan de hand van de belangstelling. Wie wil meedenken en meepraten, kan een mailtje sturen aan overbetuweoverbelast@gmail.com. Overbetuwe Overbelast is ook te volgen op Twitter en Facebook en heeft een website: www.overbetuweoverbelast.nl

05-12-2018  Handtekeningenactie tegen komst railterminal van start.

De bezorgde bewoners van Overbetuwe Overbelast zijn een handtekeningenactie begonnen tegen de plannen voor een railterminal aan de Betuweroute bij Valburg. Tot maart 2019 kunnen mensen de petitie tekenen, zowel online als op papier. De komende maanden worden handtekeningen verzameld door teamleden van Overbetuwe Overbelast tijdens acties op diverse plaatsen in de gemeente.

De eerste tientallen handtekeningen zijn inmiddels al binnen. Deze zijn verzameld tijdens de inloopavonden over de railterminal die de provincie Gelderland op 27 en 28 november organiseerde bij het Watergoed in Valburg. Daar mocht ook Overbetuwe Overbelast met een stand aanwezig zijn. Aanwezige bewoners tekenden met enthousiasme de handtekeningenlijsten.

De ondertekenaars van de petitie verzoeken de provincie Gelderland om te stoppen met de plannen voor een railterminal aan de Betuweroute bij Valburg. Zo willen ze de leefbaarheid behouden van de omliggende buurtschappen en dorpen: Reeth, Eimeren, Valburg, Oosterhout, Elst,Slijk-Ewijk en Ressen. Ze spreken hun zorgen uit over geluid, lichtvervuiling,overbelasting van het wegennet, veiligheid, en de verspilling van gemeenschapsgeld. De plannen voor de railterminal kosten tientallen miljoenen belastinggeld. Inmiddels zijn de beoogde investeringen al gestegen naar 43 miljoen en moet er 2 miljoen per jaar bij voor de exploitatie.

Ook trekken ze een parallel met het de aanleg van de Betuweroute en vragen zich af of de overheid daar niets van geleerd heeft. Dat project heeft de samenleving veel geld gekost en veel overlast opgeleverd. Achteraf is volgens Overbetuwe Overbelast vrijwel iedereen het hierover eens. Onderzoekscommissies velden er een snoeihard oordeel over. In de petitie wordt de oproep gedaan om het deze keer niet zover te laten komen en nu het nog kan te stoppen.

De petitie online tekenen kan nu op: https://stoprailterminal.petities.nl

24-11-2018  Sollicitatie naar burgemeestersfunctie: 
Bezorgde bewoners solliciteren naar burgemeestersvacature Overbetuwe

Bezorgde bewoners vande actiegroep ‘Overbetuwe Overbelast’ solliciteren naar de vacanteburgemeestersfunctie in de gemeente Overbetuwe. Zij hopen dat de nieuwe burgemeester een rol kan spelen in het verzet tegen de komst van een Railterminal aan de Betuwelijn. Als de plannen van de provincie Gelderland worden afgeblazen, worden tientallen miljoenen gemeenschapsgeld bespaard en wordt veel overlast voor een aantal Overbetuwse dorpen en buurtschappen voorkomen. Met een standaard sollicitatiebrief maken zij het ook voor andere bewoners makkelijk om een gooi te doen naar het burgemeesterschap.

Zeven bezorgde bewoners solliciteren in het openbaar naar de burgemeestersvacature van Overbetuwe: Jeroen Kolkman, Willemien Seinhorst, Koos Nijssen, Eric van Kaathoven, Rob Schleper, Dick  Arentsenen Maarten Hermsen. Zij doen dit omdat zij zich grote zorgen maken over deplannen voor een railterminal aan de Betuweroute bij Reeth en Valburg. Een burgemeester is verantwoordelijk voor veiligheid en kan opkomen voor deinwoners. De bezorgde bewoners verwachten van een burgemeester dat hij of zij als burgemeester voorop zal lopen in het verzet tegen de railterminal. Zij trekken daarbij een parallel met burgemeesters die voorop gaan in de strijd tegen de sluiting van een ziekenhuis of tegen extra overlast door de plannen voor de uitbreiding van Lelystad Airport.

Zorgen De sollicitanten maken zich zorgen over een verdere belasting van dit toch al zwaar belaste deel van de Betuwe. De zorgen betreffen onder andere:

Overbelasting van het wegennet rondom knooppunt38 door extra vrachtwagens, stilstaand autoverkeer, zorgen over de gevolgen voor fietsers. Gemiddeld komt er straks elke twee minuten een vrachtwagen die moet invoegen.

Veiligheid, het verplaatsen van mogelijk gevaarlijke stoffen zonder voldoende voorzieningen. Er worden in de stukken nog geen restricties genoemd op wat er allemaal in de containers vervoerd mag worden.Op de bestaande tekeningen lijken bovendien de veiligheidsvoorzieningen voor bv beschikbaarheid van bluswater sowieso niet op orde.

De leefbaarheid. Het geluid van onder andere het stapelen van de containers zal zorgen voor meer geluidsoverlast. Onduidelijk is in welke mate dit ook in avond en nacht plaats gaat vinden. En dan hebben we het nog niet eens over lichtvervuiling en de mogelijkheid dat dit het begin is van meer industriële activiteiten in dit nu nog landelijke stukje Betuwe.

Onzorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld. Realiserenvan de railterminal kost tientallen miljoenen belastinggeld. Inmiddels zijn de beoogde investeringen al gestegen naar 43 miljoen en moet er 2 miljoen per jaar bij voor de exploitatie. Daarbij komt dat de enige geïnteresseerde exploitant enkele jaren geen huur hoeft te betalen voor het gebruik van de terminal. Een bijzondere economische situatie, die daarnaast ook maar werkgelegenheid oplevert voor een tiental mensen. Zoals professor Heertje ooit zei tijdens de nut en noodzaak discussie over het voormalige MTC-plan: “Aan het vervoer van goederen door Nederland houden we alleen vervuiling en overlast over. We verdienen er niets mee.”

Procedure De huidige burgemeester, Toon van Asseldonk, kondigde deze zomer aan dat hij na zijn eerste termijn als burgemeester stopt, in april 2019.De vacature van burgemeester van Overbetuwe is op 12 november officieel opengesteld door een publicatie in de Staatscourant. Kandidaten hebben tot en met 3 december, om hun belangstelling kenbaar te maken aan de Commissaris  van de Koning van Gelderland.  Volgens de gemeente zoekt Overbetuwe een ‘verbinder’ als nieuwe burgemeester, een verbinder die midden in de samenleving staat. Zichtbaar, empathisch, benaderbaar. De gemeenteraad stelde dinsdag 6 november de profielschets vast.

Zie ook: https://www.gelderland.nl/Vacatures-burgemeesters.html

23-11-2018  Ook het Rijk heeft geld over voor railterminal Gelderland

Dit was te verwachten, immers dezelfde coalitie in Rijk, Provincie Gelderland en Gemeente Overbetuwe. We zijn benieuwd of die 12 miljoen van het rijk nog bovenop de 43 miljoen van de provincie komt. Want dan zouden de kosten dus al 55 miljoen zijn. Terwijl de kosten-batenanalyse van de provincie al aangaf dat bij investering van 27 miljoen (het oorspronkelijk geplande bedrag) het RTG na bouw jaarlijks 2,2 miljoen zou blijven kosten. Dat wordt dus al weer veel meer. En dat zonder ook maar één harde toezegging van een bedrijf dat zede RTG ook willen gaan gebruiken. Ondernemers vinden het RTG leuk omdat er een optie bijkomt. Gesubsidieerd door de provincie gaan zo hun transportkosten naar beneden want andere logistiek zal mee moeten zakken in tarief om te concurreren met deze staatssteun. Ook de claim van meer banen is nergens op gebaseerd. Waar zijn trouwens de mensen die al die banen moeten gaan invullen? In Nederland zijn ze niet te vinden…. 

15-11-2018 Stand van zaken knoop 38 Informatiememo Raad

De Gemeente Overbetuwe heeft op 15 november na een opmerking van GroenLinks Overbetuwe alsnog het onderstaande informatiememo aan de Gemeenteraad Overbetuwe gestuurd over het RTG. Dat zouden ze elke twee maanden doen, maar de laatste was van 24 juli, even vergeten zeker….. Als je het memo leest dan zie je dat B&W de uitvoering van het amendement over het RTG niet voor elkaar gaat krijgen. We verwachten dat de gemeenteraad dan de rug recht houdt en alsnog het “Nee tenzij” vast houdt. De gemeenteraad zal dan alsnog de komst van het RTG blokkeren.

Mogelijk zal de Provincie Gelderland de gemeente dan als nog proberen te dwingen de komst van het RTG toe te staan. Maar we hebben liever een gemeenteraad die zich vasthoudt aan zijn principes dan een die zwalkt. Bovendien kan de gemeente na afwijzen van het RTG mooi met ons mee optrekken om het hele RTG van de baan te krijgen. Dat zou helpen!

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=overbetuwe&id=dd912383-fc3a-44b5-9ede-e27eb56f2d8a

  

15-11-2018 Update Inspraak bij commissie BOC 

Twee weken geleden heeft Willemien Seinhorst namens Overbetuwe Overbelast ingesproken bij de commissie BOC van de Provincie Gelderland. De provincie heeft het provinciale inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland pas in februari 2019 beschikbaar voor inzage terwijl dat eerder voor de zomer 2018 voorzien was.Vertraging dus. Maar de coalitiepartijen in de provincie (CDA, VVD, PvdA enD66) hebben gisteren wel besloten om 10 miljoen voor de bouw van het RTG beschikbaar te maken in 2019 waar dat eerder voor 2020 gepland was. Wat de coalitie probeert te doen is door vast voor de statenverkiezingen van maart 2019 uitgaven te doen, die het moeilijker maken de RTG na de verkiezingen nog terug te draaien!!!

GroenLinks GelderlandSP Gelderland en Partij voor deDieren Gelderland dienden daarom dit amendement in op de begroting 2019. Daarmee proberen ze deze politieke truc te voorkomen. Helaas werd het amendement niet gesteund door andere partijen in de provinciale staten en dus verworpen. Dank aan GroenLinks, SP en Partij van de Dieren voor dit amendement. Helaas niet aangenomen maar daarom niet minder waar!

RSS
LinkedIn
Share