Column Binnendijks

Beste Joop Brons,

Op zaterdag 11 december plaatste je, ook voor mij onverwachts, je column Binnendijks in dagblad de Gelderlander. Dank je wel! Je snapt wel dat die column me uit het hart gegrepen was. De plannen van de Provincie Gelderland voor de Railterminal Gelderland zijn onzalig. Dat vind ik niet alleen hoor, dat vinden ook de meer dan 1.000 mensen uit de omgeving die op 6 maart 2019 deze petitie tegen de railterminal online of bij onze stand op de markt in Elst hebben getekend.

Ik sta als woordvoerder wel vaak met mijn naam en kop in de krant, maar spreek dus niet alleen voor mijzelf. Wij allen vinden de Railterminal Gelderland een slecht idee, want hij is te duur, zorgt voor verkeersonveiligheid bij fietsers, verpest de leefomgeving met herrie en licht en draagt alleen internationaal bij aan beter klimaat. Nationaal stijgt de uitstoot juist door extra verkeer van en naar de terminal. De verbetering van vestigingsklimaat die de provincie aanhaalt is niet onderbouwd.

Jouw aandacht, niet voor het eerst, voor het slechte plan en het logisch daar op volgende protest zijn me uit het hart gegrepen. Dank je wel Joop!

Groet, Koos Nijssen
namens Overbetuwe Overbelast

Zienswijze tegen vergunning archeologisch Rijksmonument

De provincie Gelderland heeft een nieuwe vergunning ter inzage gelegd. In die vergunning wordt toegestaan dat er onderzoek wordt gedaan bij een archeologisch rijksmonument. Overbetuwe Overbelast heeft een zienswijze tegen de vergunning ingediend. Lees hieronder waarom.


Op het kaartje is met de zwarte rand het archeologisch rijksmonument aangegeven. Het is een terrein waarin sporen van bewoning zijn gevonden uit de IJzertijd, Romeinse Tijd en Late Middeleeuwen. Het monument is van algemeen belang wegens zijn betekenis voor de wetenschap. De zone waar de vergunning op slaat valt in het gebied en is rood omrand.

Zoals meteen opvalt is het ontworpen kruispunt zoals opgenomen in het inpassingsplan de basis voor het geselecteerde gebied. Alleen weet iedereen inclusief de provincie zelf dat het kruispunt niet op deze manier gerealiseerd gaat worden. De fietsveiligheid van de ontworpen kruispunten is onvoldoende. Zowel Overbetuwe Overbelast als de gemeenteraad van Overbetuwe wil dat hier tunnels komen voor een veilige oversteek voor fietsers. Voor die betere fietsveiligheid is het budget zelfs al geregeld, de gemeente en ook de provincie betalen er aan mee.

De nieuwe kruispunten worden nu ontworpen, mede na input die Overbetuwe Overbelast daarvoor heeft geleverd in een gesprek met gemeenteambtenaar Hielke Regnerus. Het nieuwe kruispunt zal meer ruimte gaan innemen dan de situatie zoals in het inpassingsplan. Dit is telefonisch gemeld bij de provincie met het verzoek het archeologisch onderzoek uit te breiden naar de benodigde ruimte voor het nieuwe kruispunt. De provincie weigerde dat en wil vasthouden aan de situatie zoals in het plan. Ze spreekt daarmee zichzelf tegen.

Het archeologisch onderzoek is door de voorzieningenrechter van de Raad van State in de uitspraak van 7 december toegestaan. Wij verzetten ons daarom niet meer tegen dan onderzoek op zich. Maar we verzetten ons wel tegen een onderzoek dat bij voorbaat niet relevant is, omdat het kruispunt niet aangelegd gaat worden zoals in bovenstaande tekening. Vandaar dat wij deze zienswijze hebben ingediend.

Voorlopige voorziening afgewezen

Op 7 december deed de Raad van State uitspraak in ons verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ tegen de railterminal Gelderland. Daarmee was het de bedoeling alle voorbereidende werkzaamheden voor de railterminal te blokkeren. Helaas heeft de rechter geoordeeld dat dat niet nodig is. De provincie mag haar voorbereidende werkzaamheden voortzetten. Wij vinden dat jammer.

Toch zit er ook een positieve kant aan de uitspraak. De provincie heeft precies vermeld welke voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Die werkzaamheden zijn ook benoemd in het vonnis. Dat betekent dat de provincie de voorbereidende werkzaamheden later niet kan oprekken, en steeds meer kan gaan doen. Eerst zal de Raad van State zich moeten uitspreken in de ‘bodemzaak’, het eigenlijke proces waarin het PIP wordt beoordeeld. Ook vroegen wij de Raad van State om de gerechtelijke deskundigen van STAB in te schakelen. Zij kunnen de RvS de onderzoeksrapporten over het RTG die de provincie heeft opgeleverd beoordelen op juistheid en daarover een advies geven. Die toets maakt het speelveld tussen provincie en omwonenden gelijker, want voor het advies van STAB hoeven wij niet te betalen, dat doet de staat.

Wij vinden het jammer dat de voorbereidingen niet zijn stil gelegd. We zijn nog steeds van mening dat het RTG een onzinnig project is. Het zorgt regionaal en nationaal voor meer uitstoot, hoewel het effect op uitstoot internationaal gunstig is. Het project is met inmiddels 65,5 miljoen op de teller VEEL te duur. Bovendien is de railterminal bedoeld om de logistiek te versterken. Een sector die juist zou moeten krimpen omdat die te vervuilend is en er bovendien geen arbeidskrachten voor beschikbaar zijn. Het project genereert misschien economische groei, maar de lasten liggen in onze regio en de baten lopen naar de grote investeerders.

Dat de verkeersafwikkeling rond het RTG ook nog steeds niet beter wordt opgelost is nog een grote zorg. Het plan maakt de schoolroute tussen Elst, Valburg en Nijmegen erg gevaarlijk en zou alleen al daarom moeten worden gestopt.

Provincie blundert maar corrigeert

Op twee december reed er een trekker met een raar werktuig er achter door het land in Reeth. Op drie december werd ineens duidelijk wat er aan de hand was.

De Explosive Clearance Group – ECG was begonnen met het onderzoek naar niet gesprongen explosieven op het tracé van de ontsluitingsweg voor de Railterminal Gelderland. Vreemd, want Koos Nijssen heeft namens Overbetuwe Overbelast een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State. Dat is een verzoek voor het stilleggen van alle activiteiten totdat de rechter zich uitspreekt over het inpassingsplan. Dus ook het explosievenonderzoek zou wat ons betreft niet mogen beginnen. De uitvoerders van het onderzoek meldden bij navraag echter dat zij al toestemming hadden om te mogen beginnen.

Een telefoontje naar de provincie gaf duidelijkheid. De provincie zegt dat het ECG vooraf heeft gevraagd het onderzoek pas te starten na de uitspraak over de voorlopige voorziening. Nu ze toch eerder waren begonnen heeft de provincie hen naar aanleiding van ons bericht gevraagd direct te stoppen. Ze hebben toegezegd daar gehoor aan te geven. Het werk mag pas doorgaan wanneer de rechter dat toestaat.

Overbetuwe Overbelast vind het erg vreemd dat er zoveel onduidelijkheid bij de uitvoerder kan zijn over dit werk. De provincie gaf in de rechtszaak aan dat er bij hen een team van zeven mensen bezig is met de railterminal! Toch was dit blijkbaar niet goed geregeld, raar. We zijn wel blij dat ons telefoontje er toe heeft geleid dat de werkzaamheden nu echt stil liggen tot de uitspraak in de voorlopige voorziening. Die uitspraak wordt midden volgende week verwacht.

Vergunningaanvraag archeologie negeert aanpassing kruispunt

De provincie Gelderland heeft een vergunning ter inzage gelegd voor archeologisch onderzoek. Het betreft een gebied bij de kruising Reethsestraat – Rijksweg Zuid. Dat gebied heeft de status van een archeologisch rijksmonument. In de vergunning wordt toegestaan dat de provincie daar onderzoek gaat doen. Maar het rare is dat dat kruispunt helemaal niet gemaakt gaat worden zoals is vastgelegd in het inpassingsplan.

Het rode gebied in het plaatje is het gebied waar het archeologische onderzoek plaats zou moeten vinden. Met blauw zie je de nieuwe wegen op en rondom het kruispunt zoals in het inpassingsplan.

Overbetuwe Overbelast en de gemeente Overbetuwe zijn het niet eens met de verkeerssituatie zoals hier geschetst. De gemeente werkt aan een heel ander kruispunt met tunnels voor het fietsverkeer, en de provincie is daarvan op de hoogte. Ze betalen er zelfs aan mee! Wij hebben de provincie daarom gevraagd waarom er in het archeologisch onderzoek geen rekening wordt gehouden met de werkelijk te realiseren nieuwe situatie. De provincie doet echter alsof het nieuwe verkeersplan er niet is. Ze gaat er van uit dat het kruispunt gerealiseerd wordt zoals aangegeven op bovenstaand plaatje. De provincie doet kortom aan struisvogelpolitiek.

Overbetuwe Overbelast zal daarom een zienswijze indienen tegen het verlenen van de vergunning. Bovendien zullen we vragen de vergunning sowieso niet te verlenen voordat de Raad van State zich heeft uitgesproken in de procedure die we hebben lopen tegen het inpassingsplan.

Je vindt de vergunning en andere documenten hier op de provinciale site van de Railterminal Gelderland

Overbetuwe Overbelast bij Raad van State

Op 25 november diende bij de Raad van State een zaak tegen de Railterminal Gelderland. Het ging nog niet om de definitieve behandeling, maar om een ‘voorlopige voorziening’. Daarmee willen we ook voorbereidend werk voor de komst van de terminal voorkomen totdat de rechter zich heeft uitgesproken over het inpassingsplan.

Koos Nijssen voerde de rechtzaak op eigen naam, maar meldde de rechter dat hij daar stond namens Overbetuwe Overbelast. Ook Jos van Elk uit Reeth heeft nog een zaak tegen het RTG lopen en was aanwezig. Een jurist die de gemeente Overbetuwe vertegenwoordigt volgde de zaak via een videoverbinding maar had geen inbreng in de rechtszitting.

De rechter begon met vertellen dat er deze dag alleen gesproken werd over de voorlopige voorziening en dat de definitieve behandeling pas later volgt. Wij hebben verteld dat we de provincie niet vertrouwen bij de invulling van ‘ voorbereidende werkzaamheden’. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de voorbereidende werkzaamheden van de A15 denk je ook dat de weg al bijna klaar is. Dat willen we niet toestaan bij de Railterminal. De provincie gaf aan dat ze dat ook niet van plan was. Maar wij vinden de provincie daarin niet betrouwbaar, nadat ze ook haar eerdere belofte verbrak om de bezwaartermijn tegen het RTG niet in de zomervakantie te laten vallen.

Overbetuwe Overbelast werd bijgestaan door advocaat Ben Bloemendal van Knegtmans Advocaten uit Bergeijk. Ben woont in Nijmegen Lent en is zelf ook tegen het RTG vanwege de te verwachten verkeerschaos op Knoop38 wanneer de railterminal nog meer verkeer gaat aantrekken. Ben vertelde de rechter in zijn pleidooi dat het wel bijzonder moeilijk is voor burgers om tegen de overheid te strijden. Het geld en de tijd die de provincie inzet om de zaak door te duwen kan nooit door burgers geëvenaard worden. Daarmee staan wij meteen al met 1-0 achter.

Om het speelveld gelijker te maken kan de Raad van State de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB inschakelen om de rapporten van de provincie te toetsen.

Ben verzocht de rechter om de STAB in te zetten. De rechter wilde dat niet voor deze voorlopige voorziening doen, maar wel voor de eigenlijke rechtzaak tegen de Railterminal. Erg belangrijk voor ons omdat we daarmee alle rapporten zelf helemaal hoeven te laten uit te pluizen, en daar ook geen kosten voor hoeven te maken. Overbetuwe Overbelast is dan ook bijzonder blij met die ondersteuning!

De provincie omschreef tijdens de rechtzaak welke voorbereidende werkzaamheden ze wil uitvoeren: Sonderend bodemonderzoek in voorbereiding van de aanleg van de grondwal, voorzorg nemen voor vleermuizen en onderzoek naar niet gesprongen explosieven uit de tweede wereldoorlog. Als deze voorbereidingen wel mogen starten, denken we dat de rechter vast zal leggen dat het ook uitsluitend om die genoemde werkzaamheden mag gaan. Daarmee zou worden voorkomen dat er bijvoorbeeld al gegraven gaat worden om leidingen te verleggen, sloten te graven of andere werkzaamheden uit te voeren die het gebied vernielen. We verwachten dat die uitspraak er komt.

Wij hebben kans dat de Raad van State de hele voorbereiding van de Railterminal tegenhoudt of in elk geval de mogelijk uit te voeren werkzaamheden beperkt. De uitspraak daarover komt over twee weken. Wij vinden dat de provincie gewoon moet wachten totdat de definitieve rechtzaak geweest is, ook al duurt dat wat langer.

Overbetuwe Overbelast is blij met het resultaat van vandaag. Met name de ondersteuning door STAB gaat ons helpen in de verdere procedure.

De pers heeft ook volop aandacht voor de rechtszaak:

25 november: Rechtzaak voorlopige voorziening bij Raad van State

Op donderdag 25 november dient bij de voorzieningenrechter van de Raad van State de zaak voor een voorlopige voorziening tegen de Railterminal Gelderland.

De Provincie wil starten met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Railterminal Gelderland. Overbetuwe Overbelast wil dat niet. Wij verwachten dat de provincie het begrip ‘voorbereidende werkzaamheden’ zal oprekken en daarmee feitelijk al begint met de aanleg voordat de Raad van State over het inpassingsplan heeft geoordeeld.

Dat is goed gebruik bij de provincie. Kijk je bijvoorbeeld naar de ‘voorbereidende werkzaamheden’ voor de aanleg van de A15 dan lijkt het wel of er alleen nog geasfalteerd hoeft te worden. Dit wordt gebruikt om later te zeggen: Ja, we zijn nu al zo ver dat het kapitaalvernietiging is om het plan niet af te maken.

Voorbereidende werkzaamheden A15
uit de Gelderlander

De Voorbereidende werkzaamheden zullen er toe leiden dat de provincie start met het uitgeven van het idioot hoge budget voor de Railterminal Gelderland en die uitgaven zijn niet terig te draaien. Daarom is er spoed bij het voorkomen van die werkzaamheden.

De werkzaamheden zullen ook leiden tot verstoring van hazen en konijnen in het gebied. De milieueffect rapportage van de provincie geeft aan dat deze soorten voorkomen im het gebied, zoals ook is te zien op waarneming.nl. Maar de provincie gaat er aan voorbij dat haas en konijn sinds vorig jaar op de rode lijst staan. Wij willen geen verdere achteruitgang van deze soorten en dus al helemaal geen aanleg van een railterminal in dit gebied. De werkzaamheden kunnen daarom niet starten.

In het gebied ligt een oude stortplaats. Het is niet duidelijk hoe groot deze precies is. Wel is duidelijk dat er sterk vervuilende chemische stoffen in het water zitten zoals koolwaterstoffen en zware metalen. Er komen mogelijk al tijdens de voorbereidende werkzaamheden nieuwe sloten, die het water dat in verbinding staat met de stort verder het gebied in laten stromen. Om onherstelbare schade door waterverontreiniging te voorkomen mogen deze werkzaamheden wat ons betreft niet starten.

Dagblad de Gelderlander schreef afgelopen week dit artikel over de rechtzaak.

Gemeenteraadspartij Burgerbelangen Overbetuwe (BOB) heeft de wethouder inmiddels om opheldering gevraagd over de voorbereidende werkzaamheden en dringt ook aan op onderzoek naar de oude vuilstort. Lees er over in dit artikel uit de Gelderlander.

Gemeente Overbetuwe naar RvS met €150.000 onderzoeksbudget

Overbetuwe Overbelast was op 13 juli present bij het gemeentehuis van Overbetuwe. Er zou een besloten vergadering worden gehouden over de vraag of de gemeente nu wel of niet naar de Raad van State gaat tegen het besluit om de railterminal te realiseren. Hier kan je de vergadering terug kijken.

De vergadering zou eigenlijk besloten zijn: geen publiek. Overbetuwe Overbelast besloot met een ludieke actie te proberen toegang te krijgen en dat lukte. Overbetuwe Overbelast wilde ook graag inspreken. Dat leek eerst niet te gaan lukken dus werd een poging gedaan de raad te bereiken met een megafoon. Inspraak werd uiteindelijk ook toegelaten, daar waren we erg blij mee. De inspraaktekst vind je hier.

Maar toen moest de Gemeenteraad nog een besluit nemen. Ze besloten zowel bezwaar te maken tegen het inpassingsplan als tegen het besluit natuurbescherming, waar de stikstofregels onder vallen.De gemeenteraad maakte €150.000 beschikbaar voor onderzoeken die moeten aantonen dat de besluiten van Provincie Gelderland rammelen op gebied van geluid, licht, verkeersveiligheid en stikstof. De Gelderlander schreef er op 17 juli dit artikel over:

Burgemeester in gesprek met Overbetuwe Overbelast en met de pers

Overbetuwe Overbelast is ondanks de moeilijke weg naar dat besluit erg tevreden met het resultaat. We danken de gemeenteraad voor het besluit om naar de Raad van State te gaan. We zijn erg blij dat de gemeente ook budget heeft geregeld om de rapporten van de provincie te ontkrachten.

We hopen met de gemeente samen te gaan werken aan de onderbouwing van de bezwaren tegen het RTG.

Provinciale Staten van Gelderland zou eens terug moeten luisteren naar de hierboven gelinkte vergadering van de gemeenteraad. Uw schoffering van inwoners, gemeenteraad en afspraak over bezwaartermijn wordt hier niet gewaardeerd. En uw happy-talk over de geweldige relatie met de gemeente ook niet.

Besloten vergadering gemeente Overbetuwe? Dacht het niet!

Overbetuwe Overbelast hoorde dat er op 13 juli om 18:00 een besloten vergadering zou zijn van de gemeenteraad Overbetuwe. Hier moet worden besloten of de raad wil doorzetten om het plan van de Railterminal Gelderland aan te vechten bij de Raad van State.

Wij vinden het onverteerbaar dat een vergadering over dat onderwerp besloten zou moeten zijn. We willen van alle partijen precies horen wat hun argumenten zijn, voor of tegen. We moeten immers bijna weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze moeten met de billen bloot! Geen besloten vergaderingen.

We willen bovendien inspreken bij de vergadering om de raad even te herinneren aan wat van hun eigen eerdere standpunten. We hebben vast wat voorbereidingen getroffen voor het geval we niet worden toegelaten om in te spreken.

Dagblad de Gelderlander en Omroep Gelderland zijn er vanavond ook bij. Wil je ook dat de gemeenteraad besluit om het Railterminal plan aan te vechten bij de Raad van State? Kom dan van 17:30 tot 18:00 naar het gemeentehuis waar we de raadsleden verwelkomen voor hun vergadering. En denk er aan: Wel graag anderhalve meter afstand houden!

Kosten railterminal 80 miljoen? CDA Gelderland breekt weer een belofte

Hans van Ark – CDA Gelderland

In dit bericht op Facebook vertelt Hans van Ark ons dat de railterminal Gelderland niet 65,5 miljoen gaat kosten maar 80 miljoen. Toch hij heeft met het hele CDA vóór het inpassingsplan gestemd. Dat is raar.

Want in deze opname (bij tijdsmarkering 10:20 in de opname) van een provinciale vergadering van 28 oktober 2020, dus net een half jaar geleden, gaf hij aan dat de kostenstijging die toen plaats vond explosief was. Het bedrag ging toen van 43 naar 65,5 miljoen met een optie voor een nog groter budget tbv ProRail. Van Ark zei toen ook dat het maximum van de bandbreedte bereikt was. Toch is hij blijkbaar al van plan te helpen het budget te verhogen naar 80 miljoen. We hebben het dan dus over bijna een verdubbeling binnen een jaar. Maar erger nog: We hebben hier te maken met een politicus die eerst zegt dar we aan een maximum zitten om er vervolgens zonder blikken of blozen nog 15 miljoen bij te willen doen. Dit, Hans van Ark, is onbetrouwbaar gedrag van het CDA. Net als bij het ‘wegpoetsen’ van de afspraak over de bezwaartermijn in de zomervakantie.

RSS
LinkedIn
Share