Hoorzitting reactienota Railterminal Gelderland

De hoorzitting door de statenleden van de provincie Gelderland van 16 juni 2021 was een laatste kans voor Overbetuwe Overbelast om haar standpunt te delen, voordat op 7 juli het inpassingsplan zal worden vastgesteld. Lees hier de bezwaren die wij nogmaals deelden. Of luister hier de hoorzitting terug (45 minuten totaal, Overbetuwe Overbelast vanaf 37:50.

De statenleden hadden enkele vragen aan andere insprekers waaronder de Gemeente Overbetuwe, de Fietsersbond Overbetuwe en het Wijkplatform Elst Oost. Maar nergens bleek dat er nog beweging zit in de ingenomen standpunten. De Gelderlander schreef er dit artikel over.

Op één punt verwachten wij wel dat de provincie iets veranderd: De timing van de termijn waarin bezwaar kan worden aangetekend bij de Raad van State. Volgens planning loopt die termijn vanaf 15 juli tot en met 26 augustus 2021. Maar al in 2018 beloofde de provincie aan de klankbordgroep in deze nieuwsbrief dat die termijn niet in de vakantie zou vallen. Omdat het dan moeilijk is voor burgers die op vakantie zijn, maar ook omdat het in die periode vrijwel onmogelijk is specialisten in te huren die de plannen juridisch kunnen aanvechten.

Jammer genoeg zal het daar wel bij blijven, ondanks al onze overtuigende bezwaren. Overbetuwe Overbelast bereidt zich voor op een gang naar de Raad van State.

Rondetafelgesprek Overbetuwe over reactienota RTG

Op 15 juni om 19:30 organiseert de gemeente Overbetuwe een rondetafelgesprek om te bepalen wat ze gaat doen met de reactie van de Provincie op de eerder ingediende zienswijze. Overbetuwe Overbelast zit aan tafel.

De gemeente heeft helaas lang meegewerkt met de provincie Gelderland aan de plannen voor het RTG. De hoop was dat meepraten invloed zou opleveren. Die invloed is, zoals wij vanaf het begin al dachten, erg tegen gevallen. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad daarom unaniem een stevige zienswijze ingediend tegen de RTG-plannen. De provincie heeft hier met een nota van reactie op gereageerd. Kort samengevat is alle kritiek door hen direct afgeserveerd. We verwachten dan ook dat de gemeente Overbetuwe net als Overbetuwe Overbelast de gang naar de Raad van State zal maken om het plan alsnog van tafel te krijgen of zeer sterk te laten verbeteren. Want de provincie drukt door.

Hier vind je de stukken van de gemeenteraad.

Hier vind je ook de inspraaktekst van Overbetuwe Overbelast.

Vaststelling inpassingsplan RTG

Op dinsdag 18 mei 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten om Provinciale Staten te vragen om het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland vast te stellen. De provincie is overtuigd van zijn eigen gelijk en heeft nauwelijks iets uit de zienswijzen overgenomen.

Omwonenden en gemeente Overbetuwe vinden bv de fietsveiligheid onvoldoende geborgd maar de provincie beoordeelt de veiligheid wel als voldoende en doet niets met voorgestelde verbeteringen.

Lees meer op de provinciale website over de Railterminal Gelderland. Alle onderliggende stukken zijn daar ook te vinden waaronder de niet onverwachte maar wel teleurstellende reactie van de provincie op de zienswijzen. Je vindt op de RTG-site nog een aantal andere nieuwsberichten over dit onderwerp. Waarschijnlijk op 16 juni wordt een hoorzitting gehouden waar indieners van zienswijzen kunnen inspreken op de plannen voordat de provinciale staten een oordeel over het inpassingsplan moeten geven. Overbetuwe Overbelast zal hier zeker gebruik van maken.

Daarna zal Overbetuwe Overbelast bezwaar maken tegen het RTG-plan bij de Raad van State. In tegenstelling tot eerdere belofte door de provincie valt de bezwaarprocedure midden in de zomervakantie. Opgelet dus wanneer je net als wij bezwaar wil maken.

Op donderdag 20 mei schreef dagblad de Gelderlander het hiernaast geplaatste artikel over de Railterminal Gelderland.

Zienswijzen tegen vergunning wet Natuurbescherming RTG

Doordat de rekenmethode voor stikstof vernieuwd moest worden was de oude vergunningsaanvraag van de provincie voor de wet Natuurbescherming voor de Railterminal Gelderland niet meer geldig. Er kwam een nieuwe berekening en een nieuwe ontwerpvergunning. En dus mocht Overbetuwe Overbelast ook weer aan de slag met een nieuwe zienswijze.

Onze Advocaat Ben Bloemendal van Knegtmans Advocaten heeft de nieuwe zienswijze opgesteld en deze wordt op 21 april 2021 bij de provincie ingediend. Onze bezwaren richten zich hierbij nog steeds op stikstof: Het is niet duidelijk dat nabije Natura2000 gebieden niet worden aangetast door het RTG. Ook wordt het vrachtverkeer onvoldoende meegeteld in de beoordeling van stikstofuitstoot. Door de te laag berekende stikstofuitstoot beweert de provincie dat de ADC-toets niet nodig is. Die toets zou namelijk aantonen dat er geen dringende noodzaak is voor het RTG

Door het indienen van deze zienswijze kan Overbetuwe Overbelast een eventuele afgifte van deze vergunning later ook proberen te blokkeren bij de Raad van State. Hartelijk dank weer Ben voor je inspanningen!

B&W van de gemeente Overbetuwe vonden het in eerste instantie niet nodig ook een nieuwe zienswijze in te dienen tegen de vergunning wet Natuurbescherming.

PvdA Overbetuwe en BOB namen daarop het initiatief om dat toch te doen. Zij schreven deze zienswijze en deze motie om die zienswijze door de gemeente in te laten dienen. Nadat de gemeenteraad de motie unaniem aan had genomen besloten Burgemeester en Wethouders de zienswijze mee te ondertekenen en gezamenlijk met de hele gemeenteraad in te dienen. Een duidelijk signaal naar de Provincie Gelderland dat men de onderbouwing van het plan voor de Railterminal nog steeds onvoldoende vindt.

RTG en Tweede kamer verkiezingen

Komende dagen kunnen we kiezen voor een nieuw parlement. Natuurlijk wil je de keuzes van partijen rond de geldverspillende en leefbaarheid verpestende Railterminal Gelderland meewegen in je keuze. Daarom nog even een reminder.

De enige partijen die consequent duidelijke tegen plannen voor de Railterminal zijn de SP en de Partij voor de Dieren. De SP steunt bovendien actief onze beweging Overbetuwe Overbelast, waarvoor dank op zijn plaats is!

De grote aanjagers van de plannen vóór de Railterminal Gelderland zijn de VVD en het CDA. VVD duwt net zo hard als bij andere onzinnige infra-projecten zoals Lelystad Airport en verbreding A27 bij Rijnsweerd en is onwrikbaar in het ongefundeerde eigen gelijk. Het CDA heeft geen enkel probleem met liegen over de kosten voor de Railterminal: 43 miljoen plus max 40% zoals eerder toegezegd is 60 miljoen. En niet 65,5 miljoen, een bedrag waarvan CDA zonder blikken of blozen beweerd dat het binnen de oorspronkelijke bandbreedte past.

Groen Links, PvdA, D66 en Christenunie steunden de plannen Provinciaal steeds wel, maar lokaal in Overbetuwe niet. SGP was steeds voor het RTG en de 50Plus gaf in gesprek aan: we kijken wat de rest doet en stemmen dan mee om de meerderheid niet tegen de haren in te strijken. PVV en FvD steunden afwisselend de RTG plannen wel en niet.

Onpasselijk van ‘Passende Beoordeling RTG’

Vanwege de stikstofwetgeving moest de Provincie Gelderland een ‘Passende Beoordeling RTG‘ maken. Daarin moet worden vermeld hoe het gesteld is met de stikstofemissie bij aanleg en exploitatie van de railterminal.

De railterminal Gelderland wordt een gigantisch 8 hectare groot terrein vol logistiek, hijskranen, aan en afvoer van containers met vrachtwagens en 4 hoog opgestapelde containers. De XXL dozen staan vlak aan de overkant. Maar waar kiest men voor als plaatje op het rapport om alle ellende goed te praten: Een prachtig liefelijk bruggetje over een watertje. Onpasselijk worden we daarvan.

Nieuwe planning Provincie Gelderland voor RTG

Vandaag, op 11 maart 2021 heeft de Provincie Gelderland een nieuwe versie van het Ontwerpbesluit Verlenen vergunning Wet natuurbescherming ter inzage gelegd. Dit moest opnieuw gebeuren omdat het eerder gebruikte stikstof model niet meer geldig was.

In de toelichting bij het besluit lezen we een veel duidelijker tijdsplanning dan de provincie in de nieuwsbrief heeft gemeld. Dit is de nieuwe planning van de provincie:

 Op 25 mei 2021 beslissen Gedeputeerde Staten over het ontwerp inpassingsplan. Dan moeten ook de overige ontwerp-besluiten gereed zijn. Het ontwerp-besluit voor de (nieuwe) vergunning op grond van de Wet natuurbescherming gaat vanaf medio maart tot begin mei 2021 ter inzage. Op 6 juli 2021 moeten alle definitieve besluiten en ontheffingen op grond van de Waterwet, de Wet natuurbescherming en de Wet geluidhinder gereed zijn, zodat Provinciale Staten het inpassingsplan op 7 juli 2021 kunnen vaststellen. 

De stukken bij het nieuwe ontwerpbesluit vind je hier, onderaan in de rubriek Ontwerpbesluiten.

Rekenmodel stikstof RTG deugt niet

De Raad van State oordeelde onlangs dat de rekenmethode voor stikstofdepositie voor de doortrekking van de A15 niet deugde. Het model moet worden aangepast. Hetzelfde model wordt ook gebruikt voor de stikstofberekeningen voor het RTG, zo meldt Omroep Gelderland in een nieuwsbericht.

Overbetuwe Overbelast verwacht extra vertraging voor het RTG. Nadat het model is aangepast zullen de berekeningen voor de A15 ongetwijfeld voorrang krijgen op berekeningen voor het RTG.

Wij vinden het eigenlijk wel genoeg zo. Omwonenden en 1000 sympathisanten willen het RTG niet. Deskundigen vinden het geen goed plan. De initiatiefnemer heeft het plan aan de wilgen gehangen en zich laten uitkopen. De gemeenteraad van Overbetuwe stapt unaniem naar de Raad van State nadat de zienswijze opnieuw afgewezen zal worden. Bedrijven willen geen commitment geven om lading te leveren, maar hopen alleen op korting op het vrachttarief door extra concurrentie. De kosten hebben het eerder genoemde maximum al ruim overschreden en zullen nog veel verder oplopen. De veiligheid van fietsers tussen Elst en Nijmegen is nog steeds niet geborgd. En de stikstofregels komen straks opnieuw ter discussie te staan. Want ook de uitstoot van vrachtwagens uit de wijde omgeving naar het RTG toe zal volgens ons mee berekend moeten worden bij de belasting door het RTG.

Eigenlijk wil niemand het RTG nog, behalve een aantal provinciale politici onder aanvoering van CDA en VVD die het zonder deugdelijke onderbouwing een goed idee vinden. Gezichtsverlies voorkomen is nog het enige dat dit project op gang houdt. Stop er toch mee!

Provincie enige voorstander RTG

Roy van den Berg, transportspecialist geeft het toe: Natuurlijk steunen bedrijven de komst van het RTG. De transportkosten kunnen daarmee omlaag onderhandeld worden. Maar er is geen commitment van bedrijven om het RTG ook echt te gaan gebruiken.

Ook oorspronkelijk initiatiefnemer Willem van den Heuvel is helemaal klaar met het RTG. De ondernemer van DERT stopte er mee, na ontvangst van een riante vergoeding voor zijn inzet

Nadat ook deskundigen van drie universiteiten de haalbaarheid van het RTG gisteren in twijfel trokken (zie hieronder) vraag je jezelf af wie de Railterminal nog wél wil.

In elk geval niet de gemeenteraad van Overbetuwe. Die besloot eerder unaniem een zienswijze in te dienen tegen het RTG. Zelfs CDA Overbetuwe en VVD Overbetuwe vinden dat de balans tussen het beoogd nut van het RTG en de overlast er van niet goed uitpakt. Zij buigen niet onder de druk die de provincie hen oplegt en beloofden naar de Raad van State te stappen, omdat hun bezwaren naar verwachting niet worden opgelost door de provincie. Goed dat de gemeenteraad nu standvastig is in de bescherming van de belangen van hun inwoners.

Ook de 1.000 omwonenden die een petitie tegen het RTG tekenden zien niets in het plan van de provincie. Verenigd in Overbetuwe Overbelast wijzen we op de grote nadelen van de Railterminal Gelderland.

De kosten voor het RTG zijn met voorlopig 65,5 miljoen veel te hoog. De Betuweroute zelf wordt maar voor 20% betaald door exploitanten, de rest is subsidie, belastinggeld. Het RTG wordt net zo’n financiële bloedneus als de Betuweroute met jarenlange tekorten. De verkeersveiligheid voor fietsers is slecht geregeld. Ondanks vele gesprekken komt de provincie niet met een oplossing.

Het vervoer over spoor bespaart CO2, dat is een argument dat klopt. Maar de provincie heeft boter op het hoofd. Met het beleidsplan ‘Gelderse Corridor’ wil de provincie de logistiek nog veel verder stimuleren. Veel meer vrachtverkeer dus. Het CO2-argument van het RTG wordt gebruikt als greenwashing voor de rest van de logistieke plannen. Stimuleren van logistiek trekt veel arbeidsmigranten aan. Maar voor hen is geen fatsoenlijke huisvesting aanwezig. En de winst die over hun rug gemaakt wordt vloeit naar aandeelhouders van grote bedrijven. De economie groeit, alleen heeft vrijwel niemand er wat aan.

Maar CDA Gelderland en VVD Gelderland noemen het RTG nog steeds een goed idee. De onderbouwing daarvan ontbreekt echter. Het is hun onderbuikgevoel dat regeert. De provinciale politici zijn de enigen nog, die denken dat het RTG een goed plan is. Ze zetten door om gezichtsverlies te voorkomen. Het RTG is hun ‘love baby’.

De Gelderlander schreef een artikel van 4 pagina’s over het RTG. Lees het artikel hier

Drie universiteiten: Railterminal wordt geen succes

Net als Overbetuwe Overbelast zijn logistieke experts van drie universiteiten niet overtuigd van de kans op succes voor de Railterminal Gelderland. In dagblad De Gelderlander zien TU Eindhoven, TU Delft en de Erasmusuniversiteit dat niet is voldaan aan de basiseisen voor succes. Intussen zetten politici van de Provincie Gelderland, aangevoerd door CDA en VVD, gewoon door met het geldverslindende plan waarvan de beoogde effecten op vestigingsklimaat niet zijn onderbouwd.

Je kan er gewoon opwachten wat er verder gaat gebeuren: De politici vrezen gezichtsverlies en drukken hun prestigeproject gewoon door. Daarvoor moeten dan wel eerst nog miljoenen extra op tafel komen bovenop de 65,5 miljoen belastinggeld dat er nu al in gaat. Vervolgens kunnen ze geen huurder vinden voor een kostendekkend tarief, dus moet de boel onder de prijs verhuurd worden. Zo zal de Railterminal Gelderland nog jarenlang een financieel blok aan het been zijn. Net als de Betuweroute zelf, waarvan transportbedrijven ook slechts 21% van de werkelijke exploitatiekosten betalen.