Vaststelling inpassingsplan RTG

Op dinsdag 18 mei 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten om Provinciale Staten te vragen om het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland vast te stellen. De provincie is overtuigd van zijn eigen gelijk en heeft nauwelijks iets uit de zienswijzen overgenomen.

Omwonenden en gemeente Overbetuwe vinden bv de fietsveiligheid onvoldoende geborgd maar de provincie beoordeelt de veiligheid wel als voldoende en doet niets met voorgestelde verbeteringen.

Lees meer op de provinciale website over de Railterminal Gelderland. Alle onderliggende stukken zijn daar ook te vinden waaronder de niet onverwachte maar wel teleurstellende reactie van de provincie op de zienswijzen. Je vindt op de RTG-site nog een aantal andere nieuwsberichten over dit onderwerp. Waarschijnlijk op 16 juni wordt een hoorzitting gehouden waar indieners van zienswijzen kunnen inspreken op de plannen voordat de provinciale staten een oordeel over het inpassingsplan moeten geven. Overbetuwe Overbelast zal hier zeker gebruik van maken.

Daarna zal Overbetuwe Overbelast bezwaar maken tegen het RTG-plan bij de Raad van State. In tegenstelling tot eerdere belofte door de provincie valt de bezwaarprocedure midden in de zomervakantie. Opgelet dus wanneer je net als wij bezwaar wil maken.

Op donderdag 20 mei schreef dagblad de Gelderlander het hiernaast geplaatste artikel over de Railterminal Gelderland.

Zienswijzen tegen vergunning wet Natuurbescherming RTG

Doordat de rekenmethode voor stikstof vernieuwd moest worden was de oude vergunningsaanvraag van de provincie voor de wet Natuurbescherming voor de Railterminal Gelderland niet meer geldig. Er kwam een nieuwe berekening en een nieuwe ontwerpvergunning. En dus mocht Overbetuwe Overbelast ook weer aan de slag met een nieuwe zienswijze.

Onze Advocaat Ben Bloemendal van Knegtmans Advocaten heeft de nieuwe zienswijze opgesteld en deze wordt op 21 april 2021 bij de provincie ingediend. Onze bezwaren richten zich hierbij nog steeds op stikstof: Het is niet duidelijk dat nabije Natura2000 gebieden niet worden aangetast door het RTG. Ook wordt het vrachtverkeer onvoldoende meegeteld in de beoordeling van stikstofuitstoot. Door de te laag berekende stikstofuitstoot beweert de provincie dat de ADC-toets niet nodig is. Die toets zou namelijk aantonen dat er geen dringende noodzaak is voor het RTG

Door het indienen van deze zienswijze kan Overbetuwe Overbelast een eventuele afgifte van deze vergunning later ook proberen te blokkeren bij de Raad van State. Hartelijk dank weer Ben voor je inspanningen!

B&W van de gemeente Overbetuwe vonden het in eerste instantie niet nodig ook een nieuwe zienswijze in te dienen tegen de vergunning wet Natuurbescherming.

PvdA Overbetuwe en BOB namen daarop het initiatief om dat toch te doen. Zij schreven deze zienswijze en deze motie om die zienswijze door de gemeente in te laten dienen. Nadat de gemeenteraad de motie unaniem aan had genomen besloten Burgemeester en Wethouders de zienswijze mee te ondertekenen en gezamenlijk met de hele gemeenteraad in te dienen. Een duidelijk signaal naar de Provincie Gelderland dat men de onderbouwing van het plan voor de Railterminal nog steeds onvoldoende vindt.

RTG en Tweede kamer verkiezingen

Komende dagen kunnen we kiezen voor een nieuw parlement. Natuurlijk wil je de keuzes van partijen rond de geldverspillende en leefbaarheid verpestende Railterminal Gelderland meewegen in je keuze. Daarom nog even een reminder.

De enige partijen die consequent duidelijke tegen plannen voor de Railterminal zijn de SP en de Partij voor de Dieren. De SP steunt bovendien actief onze beweging Overbetuwe Overbelast, waarvoor dank op zijn plaats is!

De grote aanjagers van de plannen vóór de Railterminal Gelderland zijn de VVD en het CDA. VVD duwt net zo hard als bij andere onzinnige infra-projecten zoals Lelystad Airport en verbreding A27 bij Rijnsweerd en is onwrikbaar in het ongefundeerde eigen gelijk. Het CDA heeft geen enkel probleem met liegen over de kosten voor de Railterminal: 43 miljoen plus max 40% zoals eerder toegezegd is 60 miljoen. En niet 65,5 miljoen, een bedrag waarvan CDA zonder blikken of blozen beweerd dat het binnen de oorspronkelijke bandbreedte past.

Groen Links, PvdA, D66 en Christenunie steunden de plannen Provinciaal steeds wel, maar lokaal in Overbetuwe niet. SGP was steeds voor het RTG en de 50Plus gaf in gesprek aan: we kijken wat de rest doet en stemmen dan mee om de meerderheid niet tegen de haren in te strijken. PVV en FvD steunden afwisselend de RTG plannen wel en niet.

Onpasselijk van ‘Passende Beoordeling RTG’

Vanwege de stikstofwetgeving moest de Provincie Gelderland een ‘Passende Beoordeling RTG‘ maken. Daarin moet worden vermeld hoe het gesteld is met de stikstofemissie bij aanleg en exploitatie van de railterminal.

De railterminal Gelderland wordt een gigantisch 8 hectare groot terrein vol logistiek, hijskranen, aan en afvoer van containers met vrachtwagens en 4 hoog opgestapelde containers. De XXL dozen staan vlak aan de overkant. Maar waar kiest men voor als plaatje op het rapport om alle ellende goed te praten: Een prachtig liefelijk bruggetje over een watertje. Onpasselijk worden we daarvan.

Nieuwe planning Provincie Gelderland voor RTG

Vandaag, op 11 maart 2021 heeft de Provincie Gelderland een nieuwe versie van het Ontwerpbesluit Verlenen vergunning Wet natuurbescherming ter inzage gelegd. Dit moest opnieuw gebeuren omdat het eerder gebruikte stikstof model niet meer geldig was.

In de toelichting bij het besluit lezen we een veel duidelijker tijdsplanning dan de provincie in de nieuwsbrief heeft gemeld. Dit is de nieuwe planning van de provincie:

 Op 25 mei 2021 beslissen Gedeputeerde Staten over het ontwerp inpassingsplan. Dan moeten ook de overige ontwerp-besluiten gereed zijn. Het ontwerp-besluit voor de (nieuwe) vergunning op grond van de Wet natuurbescherming gaat vanaf medio maart tot begin mei 2021 ter inzage. Op 6 juli 2021 moeten alle definitieve besluiten en ontheffingen op grond van de Waterwet, de Wet natuurbescherming en de Wet geluidhinder gereed zijn, zodat Provinciale Staten het inpassingsplan op 7 juli 2021 kunnen vaststellen. 

De stukken bij het nieuwe ontwerpbesluit vind je hier, onderaan in de rubriek Ontwerpbesluiten.

Rekenmodel stikstof RTG deugt niet

De Raad van State oordeelde onlangs dat de rekenmethode voor stikstofdepositie voor de doortrekking van de A15 niet deugde. Het model moet worden aangepast. Hetzelfde model wordt ook gebruikt voor de stikstofberekeningen voor het RTG, zo meldt Omroep Gelderland in een nieuwsbericht.

Overbetuwe Overbelast verwacht extra vertraging voor het RTG. Nadat het model is aangepast zullen de berekeningen voor de A15 ongetwijfeld voorrang krijgen op berekeningen voor het RTG.

Wij vinden het eigenlijk wel genoeg zo. Omwonenden en 1000 sympathisanten willen het RTG niet. Deskundigen vinden het geen goed plan. De initiatiefnemer heeft het plan aan de wilgen gehangen en zich laten uitkopen. De gemeenteraad van Overbetuwe stapt unaniem naar de Raad van State nadat de zienswijze opnieuw afgewezen zal worden. Bedrijven willen geen commitment geven om lading te leveren, maar hopen alleen op korting op het vrachttarief door extra concurrentie. De kosten hebben het eerder genoemde maximum al ruim overschreden en zullen nog veel verder oplopen. De veiligheid van fietsers tussen Elst en Nijmegen is nog steeds niet geborgd. En de stikstofregels komen straks opnieuw ter discussie te staan. Want ook de uitstoot van vrachtwagens uit de wijde omgeving naar het RTG toe zal volgens ons mee berekend moeten worden bij de belasting door het RTG.

Eigenlijk wil niemand het RTG nog, behalve een aantal provinciale politici onder aanvoering van CDA en VVD die het zonder deugdelijke onderbouwing een goed idee vinden. Gezichtsverlies voorkomen is nog het enige dat dit project op gang houdt. Stop er toch mee!

Provincie enige voorstander RTG

Roy van den Berg, transportspecialist geeft het toe: Natuurlijk steunen bedrijven de komst van het RTG. De transportkosten kunnen daarmee omlaag onderhandeld worden. Maar er is geen commitment van bedrijven om het RTG ook echt te gaan gebruiken.

Ook oorspronkelijk initiatiefnemer Willem van den Heuvel is helemaal klaar met het RTG. De ondernemer van DERT stopte er mee, na ontvangst van een riante vergoeding voor zijn inzet

Nadat ook deskundigen van drie universiteiten de haalbaarheid van het RTG gisteren in twijfel trokken (zie hieronder) vraag je jezelf af wie de Railterminal nog wél wil.

In elk geval niet de gemeenteraad van Overbetuwe. Die besloot eerder unaniem een zienswijze in te dienen tegen het RTG. Zelfs CDA Overbetuwe en VVD Overbetuwe vinden dat de balans tussen het beoogd nut van het RTG en de overlast er van niet goed uitpakt. Zij buigen niet onder de druk die de provincie hen oplegt en beloofden naar de Raad van State te stappen, omdat hun bezwaren naar verwachting niet worden opgelost door de provincie. Goed dat de gemeenteraad nu standvastig is in de bescherming van de belangen van hun inwoners.

Ook de 1.000 omwonenden die een petitie tegen het RTG tekenden zien niets in het plan van de provincie. Verenigd in Overbetuwe Overbelast wijzen we op de grote nadelen van de Railterminal Gelderland.

De kosten voor het RTG zijn met voorlopig 65,5 miljoen veel te hoog. De Betuweroute zelf wordt maar voor 20% betaald door exploitanten, de rest is subsidie, belastinggeld. Het RTG wordt net zo’n financiële bloedneus als de Betuweroute met jarenlange tekorten. De verkeersveiligheid voor fietsers is slecht geregeld. Ondanks vele gesprekken komt de provincie niet met een oplossing.

Het vervoer over spoor bespaart CO2, dat is een argument dat klopt. Maar de provincie heeft boter op het hoofd. Met het beleidsplan ‘Gelderse Corridor’ wil de provincie de logistiek nog veel verder stimuleren. Veel meer vrachtverkeer dus. Het CO2-argument van het RTG wordt gebruikt als greenwashing voor de rest van de logistieke plannen. Stimuleren van logistiek trekt veel arbeidsmigranten aan. Maar voor hen is geen fatsoenlijke huisvesting aanwezig. En de winst die over hun rug gemaakt wordt vloeit naar aandeelhouders van grote bedrijven. De economie groeit, alleen heeft vrijwel niemand er wat aan.

Maar CDA Gelderland en VVD Gelderland noemen het RTG nog steeds een goed idee. De onderbouwing daarvan ontbreekt echter. Het is hun onderbuikgevoel dat regeert. De provinciale politici zijn de enigen nog, die denken dat het RTG een goed plan is. Ze zetten door om gezichtsverlies te voorkomen. Het RTG is hun ‘love baby’.

De Gelderlander schreef een artikel van 4 pagina’s over het RTG. Lees het artikel hier

Drie universiteiten: Railterminal wordt geen succes

Net als Overbetuwe Overbelast zijn logistieke experts van drie universiteiten niet overtuigd van de kans op succes voor de Railterminal Gelderland. In dagblad De Gelderlander zien TU Eindhoven, TU Delft en de Erasmusuniversiteit dat niet is voldaan aan de basiseisen voor succes. Intussen zetten politici van de Provincie Gelderland, aangevoerd door CDA en VVD, gewoon door met het geldverslindende plan waarvan de beoogde effecten op vestigingsklimaat niet zijn onderbouwd.

Je kan er gewoon opwachten wat er verder gaat gebeuren: De politici vrezen gezichtsverlies en drukken hun prestigeproject gewoon door. Daarvoor moeten dan wel eerst nog miljoenen extra op tafel komen bovenop de 65,5 miljoen belastinggeld dat er nu al in gaat. Vervolgens kunnen ze geen huurder vinden voor een kostendekkend tarief, dus moet de boel onder de prijs verhuurd worden. Zo zal de Railterminal Gelderland nog jarenlang een financieel blok aan het been zijn. Net als de Betuweroute zelf, waarvan transportbedrijven ook slechts 21% van de werkelijke exploitatiekosten betalen.

Overleg met Commissie MER

Op verzoek van Overbetuwe Overbelast was er op drie december een online overleg met de commissie MER. Die commissie adviseert de provincie rondom de opgestelde MER voor de Railterminal Gelderland. In een eerder bericht gaf de provincie aan dat ze blij is met het advies, ook al waren er punten van kritiek.

De provincie noemt er enkele, maar liet achterwege dat de commissie graag inzage had gehad in de zienswijzen. Ook had de commissie graag gesproken met omwonenden. Overbetuwe Overbelast had het zelfde gevoel: Waarom gaat een commissie op bezoek in het gebied en brengt de provincie hen niet in contact met de omwonenden. Wij zien er maar een reden voor: Angst voor kritiek op de plannen die kan weerklinken in de Milieu Effect Rapportage, de MER.

We vroegen daarom na het concept-advies om overleg en dat kwam er. Koos Nijssen sprak namens Overbetuwe Overbelast met plaatsvervangend voorzitter Marja van der Tas en secretaris Aletta Lüchtenborg. over de volgende punten:

  • In een eerdere versie van het inpassingsplan stond een plan voor compensatie van extra stikstof-uitstoot: De snelheid op de A50 tussen Arnhem en Beekbergen zou terug gebracht worden van 120 naar 100. Omdat de maximum snelheid overal al terug gebracht is naar 100 telt dit niet meer. Er is niet duidelijk aangegeven hoe de compensatie nu wel gaat plaatsvinden.
  • Gegevens over geluidhinder matchen niet met elkaar. Project Via15 over de verbreding van de A15 zegt dat de geluidsdruk in Reeth van 54 naar 52 dB gaat (door dubbellaags geluidwerend ZOAB). In de berekening voor het RTG wordt uitgegaan van maximaal 56 dB. Deze meting gaf echter aan dat de geluidsdruk nu al 59 dB is.
  • In een eerdere versie van het Inpassingsplan zou de ontsluitingsweg over de vuilstort lopen die ligt in de elleboog van de Rijksweg Zuid en de Betuweroute. Opruimen van die stortplaats telde mee in de keuze om de weg aan de noordkant van de Betuweroute te leggen. Maar nadat die keuze eenmaal was vastgelegd trok de provincie de melk op: De ontsluitingsweg is nog iets naar het noorden verschoven waardoor de provincie de stort niet hoopt te raken en dus ook niet op wil ruimen. Dat daardoor extra grond van omwonenden moet worden onteigend is blijkbaar minder belangrijk dan de kosten voor opruimen van de stort.
  • Door de keuze van een RTG aan de Noordkant van de Betuweroute kan je verwachten dat op termijn het gebied tussen de Betuweroute en de Betuwelijn naar Tiel zal worden doorontwikkeld als logistiek industrieterrein. We hoorden immers op de terminal in Venlo dat dat DE sleutel voor succes van die terminal is: Logistiek er pal tegenaan. Dit zal ten koste gaan van Reeth en Eimeren, maar ook van Valburg en Elst. Toch is dit argument niet meegewogen door de commissie, naar ons idee onterecht omdat je moet kijken naar de gevolgen ook op langere termijn.
  • We hebben de commissie voorzien van de zienswijze van Overbetuwe Overbelast. Ook hebben we de zienswijze van de gemeente Overbetuwe naar hen gestuurd. Die stukken hadden ze immers graag betrokken bij hun advies. Dat kan nu alsnog.

De commissie MER moet het concept-advies nog definitief maken. We hopen dat de zorgen van omwonenden mee zullen klinken in dat definitieve rapport. Vervolgens hopen we ook nog dat de provincie zich daar iets van gaat aantrekken. Tot nu toe blijkt dat nog niet.

Verder uitstel voor Railterminal

Er is weer een volgend uitstel in de plannen voor de Railterminal Gelderland. De stikstofberekeningen moeten opnieuw worden uitgevoerd met een nieuwe versie van het Aerius model. Doordat de ‘coordinatieregeling’ is toegepast loopt de vaststelling van het inpassingsplan ook vertraging op.

De stikstofberekeningen komen opnieuw ter inzage te liggen. De ingediende zienswijzen voor het Inpassingsplan blijven gewoon overeind. Wel komt er pas in de zomer van 2021 een reactie van de provincie op de zienswijzen.

Overbetuwe Overbelast ziet in het nieuwe uitstel een mooie aanleiding tot afstel van de plannen voor de railterminal. De railterminal dient nauwelijks enig doel, maar veroorzaakt wel achteruitgang van de leefomgeving, onveiligheid voor fietsers en een kostenpost van minimaal 65,5 miljoen. Bovendien opent het de deur voor meer logistieke hallen tussen de Betuweroute en de Betuwelijn. Niet alleen Reeth en Eimeren maar heel Elst en Valburg komen er mee in het gedrang. VVD en CDA blijven echter inzetten op dit project waarvan ze denken dat het prestigieus is. Veel mensen weten echter al lang beter!