Powerplay Provincie door zelf veroorzaakt tekort Overbetuwe

De Gemeente Overbetuwe moet op het matje komen bij VVD Gedeputeerde Jan Markink van de Provincie Gelderland. De begroting van Overbetuwe ziet er niet goed uit. Belangrijke oorzaak van de moeilijke begroting van Overbetuwe zijn de kosten die de gemeente moet maken voor de Railterminal Gelderland.

Overbetuwe Overbelast denkt dat er meer achter het bezoek van Markink zit. Wij zien de dreiging van provinciaal ingrijpen in de gemeentelijke begroting als een poging van de Provincie Gelderland om Overbetuwe te dwingen mee te werken aan de door VVD en CDA zo gewenste maar onzinnige Railterminal Gelderland.

Door de regie over de begroting van Overbetuwe over te nemen kan de provincie haar belang in de railterminal borgen. Wij vinden dat onbehoorlijk. De gemeente Overbetuwe wil de railterminal niet. Ze wil haar geld liever besteden aan normale sociale voorzieningen of een kleinere verhoging van de OZB. Maar toch moet de gemeente zelf opdraaien voor een deel van de kosten die uit het project voortkomen. Als dat belang van de railterminal dan werkelijk zo groot is, dan zou de provincie ook zelf alle kosten voor dit prestigeproject om haar schouders moeten nemen. De dreiging van ingrijpen in de gemeentelijke begroting is powerplay om de tegenstand van de gemeente tegen de railterminal te breken en niets anders.

Provincie liegt en kiest voor grove budgetoverschrijding

Op 11 november 2020 werd de Gelderse begroting 2021 behandeld in de Provinciale Staten. In de begroting was een extra bedrag opgenomen van 20,5 miljoen voor de Railterminal Gelderland. Het totale budget komt daarmee op 65,5 miljoen. dat is ruim 50% meer dan het eerder afgesproken maximum van 60,5 miljoen (43 miljoen plus 40%) CDA en VVD hebben een nieuwe vorm van wiskunde bedacht, een alternatieve waarheid, waarmee zij glashard beweren dat het bedrag binnen de oorspronkelijke bandbreedte blijft. Onwaar, bedrog, gelogen. Hun doel heiligt blijkbaar alle middelen.

Onder aanvoering van de SP en samen met de Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie werd dit amendement ingediend om een nieuwe economische afweging te maken en tot die tijd het bedrag niet toe te kennen maar te reserveren.

Het amendement werd door de andere partijen weggestemd. In de aanloop naar de vergadering belde Overbetuwe Overbelast met diverse statenfracties. Enkele andere partijen hadden nog wel bezwaren en twijfels bij de begroting maar stemden uiteindelijk niet mee met het amendement.

De kosten voor de Railterminal zullen nog veel verder oplopen. Er komt nog een offerte van Prorail die hoger zal zijn dan de huidige schatting binnen de 65 miljoen. En zodra het werk gestart wordt zal blijken dat de belofte van CDA, PvdA en andere partijen dat het ‘ nu echt niet meer duurder mag worden’ blijken niets waard te zijn. Met de schop in de grond gaat de geldbuidel net zo er open als nodig om de terminal te realiseren. Bij Valburg gaat uiteindelijk 75 tot 100 miljoen in de grond, zonder exploitant, en met geen enkele garantie op lading. De provincie gooit enorm veel geld weg zonder enig zicht op nut, nog afgezien van alle andere problemen die de railterminal zal veroorzaken.

Raadsleden Overbetuwe vragen provincie om afblazen RTG

Op 11 november, vlak voor de behandeling van de begroting vroegen raadsleden van PvdA Overbetuwe, D66 Overbetuwe en Burgerbelangen Overbetuwe in het ‘open podium’ van de Provincie om de Railterminal Gelderland af te blazen. Lees het verhaal in de Gelderlander. De tekst waarmee de Statenleden werden toegesproken vind je in dit bericht van PvdA Overbetuwe.

Overbetuwe Overbelast is erg blij met de steun van de raadsleden en waardeert de actie die zij vandaag hebben uitgevoerd! Vooral ook omdat hun argumenten kloppen! Een ook hun conclusie: Of beter nog: investeer in de samenleving en zie af van de plannen voor aanleg van een railterminal.

Raad Overbetuwe: Wij ook 52%!

Op 3 november vergaderde de Gemeenteraad van Overbetuwe. De begroting voor 2021 stond op het programma. Burgerbelangen Overbetuwe (BOB) diende samen met PvdA, D66 en GroenLinks deze motie in. In de motie vroegen zij het college van B&W om de Provincie Gelderland te verzoeken het omgevingsfonds voor de beoogde Railterminal Gelderland te ‘indexeren’. De motie werd unaniem aangenomen, dus wethouder Faber moet aan de bak.

Ard op de Weegh van
Burgerbelangen Overbetuwe

De Provincie wil het budget voor de railterminal met 52% verhogen, van 43 naar 65,5 miljoen euro. Aan de gemeente werd eerder 4,5 miljoen euro toegezegd, om daarmee maatregelen te nemen die de overlast van de railterminal te verzachten, zoals verlenging van de grondwal.

De redenering in de motie was logisch en eenvoudig: Als de provincie 52% meer nodig heeft wegens zogenaamde ‘indexatie’ van de aanlegkosten, dan zal de gemeente ook 52% meer nodig hebben om de overlast van de terminal te verzachten. Ook kosten voor aanleg van extra delen van de grondwal, of voor andere maatregelen uit de omgevingsvisie zullen immers 52% stijgen….

De motie werd door alle partijen unaniem ondersteund: De gemeenteraad wil in plaats van 4,5 miljoen nu 6,8 miljoen om de onnodige en peperdure railterminal, mocht die er sowieso al komen, beter in te passen. De provincie zal in de eigen begroting die op 11 november wordt besproken dus nog 2,3 miljoen extra in moeten plannen om de gemeenteraad van Overbetuwe tegemoet te komen.

Eens kijken hoe de provincie reageert. Zijn ze consequent en trekken ze de portemonnee nog dieper? Of financieren ze alleen het belang van hun prestigeproject en moeten omwonenden het maar doen met wat eerder is toegezegd. En als die 2,3 miljoen extra er moet komen, vinden CDA Gelderland en PvdA Gelderland dan nog steeds dat die kosten er ook maar bij moeten kunnen? Of gaan ze zich houden aan hun uitspraak van 28 oktober: “De railterminal mag nu echt niks extra meer gaan kosten.”

Commissie MER ontevreden over Milieueffectraportage

Op 3 november heeft de commissie MER een voorlopig toetsingsadvies uitgebracht over de Railterminal Gelderland. De commissie stelt in haar advies dat een aantal punten in de MER slecht zijn onderbouwd.

Lees het hele advies hier

Zo is de keuze van de Noordvariant voor het RTG onvoldoende onderbouwd. Ook de compenserende maatregelen die de provincie moet nemen vanwege stikstof staan niet duidelijk in de MER. Ook meld de commissie dat voor geluid de ‘feitelijke akoestische situatie’ niet goed in beeld is gebracht waardoor omwonenden zich geen goed beeld van de bijkomende herrie kunnen vormen.

Ook bijzonder: Het bevoegd gezag heeft de Commissie niet in de gelegenheid gesteld om zienswijzen en adviezen bij haar advies te betrekken. Wij hebben daarom de zienswijze van Overbetuwe Overbelast alsnog naar de commissie gestuurd en de commissie uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan, ook over bijvoorbeeld de oude vuilstort die de provincie mogelijk gaat raken bij de aanleg van de ontsluitingsweg. Eerder vroegen wij omgevingsmanager Jurgen Hell al waarom hij de commissie niet met ons in contact had gebracht. Hij gaf aan dat de commissie onafhankelijk is en zelf keuzen maakt. Maar doordat de provincie zelf heeft gekozen voor het niet verstrekken van inzicht in adviezen en zienswijzen probeert de provincie het advies zelf wel degelijk beïnvloed.

De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te passen en daarna pas een besluit te nemen. Gedeputeerde Staten neemt dit advies over en laat de Commissie het aangepaste milieueffectrapport opnieuw beoordelen voordat Provinciale Staten hierover een besluit neemt.

Wij vragen ons af hoe het dan gaat met de zienswijze op de MER. De procedure daarvoor zal wat ons betreft opnieuw opengesteld moeten worden.

Op 4 november schreef De Gelderlander onderstaand artikel over dit onderwerp.

Download het artikel uit De Gelderlander van 4 oktober hier

Werkgelegenheid? We weten niet hoeveel!

Een belangrijk argument dat de Gelderse coalitie steeds noemt bij de steun voor de Railterminal Gelderland is dat het RTG zo goed zou zijn voor het vestigingsklimaat en dus de werkgelegenheid. Ook bij de verhoging van het budget van 43 naar 65,5 miljoen wordt dit weer als argument benoemd.

De statenfractie van Forum voor Democratie stelde een schriftelijke vraag aan de gedeputeerde voor bij de behandeling van de begroting op 11 november:
Wat is het netto effect van de komst van de Railterminal Gelderland op de lokale werkgelegenheid?

De VVD gedeputeerde Christianne van der Wal stuurde dit antwoord op de vraag:
De RTG zal bij haar maximale capaciteit naar verwachting ruimte bieden aan 16 fte werkzaam op de terminal. De ontwikkeling van de RTG heeft een positief effect op het regionale vestigingsklimaat en op de werkgelegenheid. Trimodaal ontsloten regio´s bieden bedrijven het meest optimale pallet aan mogelijkheden wat betreft de vervoerswijze.
Afhankelijk van de lading en de bestemming kan een bedrijf kiezen voor de best passende modaliteit. Daarbij kan de eindgebruiker kiezen voor duurzamere transportoplossingen die passen binnen de doelstellingen vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit effect heeft een uitstraling op de regionale werkgelegenheid, maar is niet te kwantificeren omdat dit niet alleen aan de RTG is toe te delen.

Dus even zonder blah blah en in gewoon Nederlands samenvatten: We zijn van plan minimaal 65,5 miljoen euro uit te gaan geven voor meer werkgelegenheid maar we hebben geen idee hoeveel werkgelegenheid het echt gaat opleveren.

Wij vinden dit een veel te magere onderbouwing voor het uitgeven van zo gruwelijk veel gemeenschapsgeld. We roepen de statenleden dan ook op om een amendement tegen de extra post van 20,5 miljoen in de begroting te schrijven en dit te ondersteunen. Want iedereen weet dat de kosten niet bij 65,5 miljoen euro blijven. Het wordt nog veel erger. En dat geld kan echt veel beter en nuttiger besteed worden.

Partijen raad Overbetuwe moeten kleur bekennen

De gemeenteraadspartij Burgerbelangen Overbetuwe (BOB) roept de landelijke partijen in de gemeenteraad van Overbetuwe op om bij hun Statenfracties bezwaar te maken tegen de extra 20,5 miljoen die de provincie dit jaar wil begroten voor de Railterminal Gelderland. De totale investering komt daarmee op 65,5 miljoen.

Dinsdag 3 november vergadert de gemeenteraad over haar eigen begroting. Tijdens die vergadering zal er gestemd worden over een motie die CDA, VVD, D66, PvdA, Groen Links en Christenunie oproept om hun collega’s in de provincie te vragen geen steun te geven voor de extra 20,5 miljoen. Wanneer die steun er niet komt kan de Railterminal Gelderland niet doorgaan.

We zijn benieuwd of de Overbetuwse partijen die motie zullen steunen en de oproep aan hun grote provinciale collega’s ook werkelijk gaan doorgeven. Mocht dat niet zo zijn dan weten we in elk geval precies hoe de vork lokaal in de steel zit.

Donderdag 5 november 20:00 Online vergadering Overbetuwe Overbelast

Er is veel nieuws over de plannen voor een railterminal bij Reeth en Valburg. Zo heeft het juridische team van Overbetuwe Overbelast een zienswijze ingediend. Een delegatie maakte kennis met gedeputeerde Christianne van der Wal en met de Overbetuwse wethouder Brigitte Faber-de Lange. En als klap op de vuurpijl bleek deze week bij de provincie dat de plannen tientallen miljoenen duurder worden. Reden genoeg om weer eens bij te praten. In de huidige omstandigheden doen we dat graag digitaal.

Daarom nodigen de bezorgde bewoners van Overbetuwe Overbelast iedereen uit om deel te nemen aan een online vergadering op donderdagavond 5 november om 20.00 uur. Wil je er bij zijn stuur ons dan een mail: overbetuweoverbelast@gmail.com. Dan ontvangt je later de link naar de vergadering.

Over Overbetuwe Overbelast

Als club van bezorgde bewoners verzet Overbetuwe Overbelast zich tegen de mogelijke komst van een dure, overbodige en overlast veroorzakende railterminal.

We zien u graag 5 november online. Tot dan!

Kosten RTG van 43 naar 65,5 miljoen!

Op 28 oktober waren er Provinciale Staten vergaderingen over de begroting 2021. Daarin kwam een nieuw konijn uit de hoge hoed van de coalitie met CDA, VVD, PvdA, Groen Links en Christenunie. De Railterminal Gelderland gaat weer 20,5 miljoen extra kosten, het totaal wordt nu maar liefst 65,5 miljoen! Klik hier en kijk dan onderaan de gelinkte pagina voor de nieuwe RTG begroting.

In de MKBA van de RTG-plannen (2016) werd de benodigde investering voor de railterminal op 23,2 miljoen geschat. De provincie ging later uit van 27 miljoen. Op basis daarvan gingen de Statenleden akkoord. Maar de bedragen blijken alleen zand in hun ogen te zijn.

Want later werden de kosten opgehoogd naar 35 miljoen en toen in 2018 naar 43 miljoen. Maar de meeste recente raming, in de nieuwe begroting voor 2021, is nu dus naar 65,5 miljoen. Er is voor 2021 een extra bedrag van 20,5 miljoen gereserveerd, vreemd want minder dan het verschil tussen 43 en 65,5. Op basis van deze trend gelooft Overbetuwe Overbelast niet dat de kosten later niet nog verder gaan stijgen. Er zal de komende jaren steeds meer budget nodig blijken te zijn.

Bij de bepaling van de kosten in 2017 werd het toen begrootte bedrag van 43 miljoen voorzien van een bandbreedte van plus of min 40%. De kosten zouden dus 25,8 en 60,2 miljoen moeten uitkomen, niet op 65,5 miljoen. In de nieuwe begroting, die is opgesteld door VVD portefeuillehouder Christianne van der Wal staat echter dat de nieuwe kosten van 65,5 miljoen binnen die oorspronkelijke bandbreedte vallen. De statenleden worden hier ‘onjuist geinformeerd’ om de volledig uit de hand lopende kosten te verbloemen. Alles mag blijkbaar om dit prestigeproject er door te drukken. Wij vinden dat onbehoorlijk bestuur.

We zijn benieuwd hoe CDA Gelderland en PvdA Gelderland op de nieuwe begroting gaan reageren. Er moet op 11 november nog over gestemd worden. Op 6 maart 2019 organiseerde Overbetuwe Overbelast het Groot Overbetuwe Verkiezingsdebat. CDA en PvdA melden daar toen dat ze hun standpunt voor de aanleg van een railterminal bij Valburg en Reeth zouden heroverwegen als de aanleg van die terminal niet economisch rendabel is. Dat moment is nu aangebroken. De kosten rijzen de spuigaten uit. Om belofte te houden kunnen CDA en PvdA nu dus niet anders dan te stemmen tegen opnieuw 20,5 miljoen extra en tegen de complete verspilling van 65,5 miljoen!

Op 30 oktober schreef dagblad De Gelderlander hier het onderstaande artikel over

Download het artikel hier


In onderstaand artikel van 7 maart 2019 de toezegging van CDA en PVDA

Download het artikel hier