RTG en Tweede kamer verkiezingen

Komende dagen kunnen we kiezen voor een nieuw parlement. Natuurlijk wil je de keuzes van partijen rond de geldverspillende en leefbaarheid verpestende Railterminal Gelderland meewegen in je keuze. Daarom nog even een reminder.

De enige partijen die consequent duidelijke tegen plannen voor de Railterminal zijn de SP en de Partij voor de Dieren. De SP steunt bovendien actief onze beweging Overbetuwe Overbelast, waarvoor dank op zijn plaats is!

De grote aanjagers van de plannen vóór de Railterminal Gelderland zijn de VVD en het CDA. VVD duwt net zo hard als bij andere onzinnige infra-projecten zoals Lelystad Airport en verbreding A27 bij Rijnsweerd en is onwrikbaar in het ongefundeerde eigen gelijk. Het CDA heeft geen enkel probleem met liegen over de kosten voor de Railterminal: 43 miljoen plus max 40% zoals eerder toegezegd is 60 miljoen. En niet 65,5 miljoen, een bedrag waarvan CDA zonder blikken of blozen beweerd dat het binnen de oorspronkelijke bandbreedte past.

Groen Links, PvdA, D66 en Christenunie steunden de plannen Provinciaal steeds wel, maar lokaal in Overbetuwe niet. SGP was steeds voor het RTG en de 50Plus gaf in gesprek aan: we kijken wat de rest doet en stemmen dan mee om de meerderheid niet tegen de haren in te strijken. PVV en FvD steunden afwisselend de RTG plannen wel en niet.

Onpasselijk van ‘Passende Beoordeling RTG’

Vanwege de stikstofwetgeving moest de Provincie Gelderland een ‘Passende Beoordeling RTG‘ maken. Daarin moet worden vermeld hoe het gesteld is met de stikstofemissie bij aanleg en exploitatie van de railterminal.

De railterminal Gelderland wordt een gigantisch 8 hectare groot terrein vol logistiek, hijskranen, aan en afvoer van containers met vrachtwagens en 4 hoog opgestapelde containers. De XXL dozen staan vlak aan de overkant. Maar waar kiest men voor als plaatje op het rapport om alle ellende goed te praten: Een prachtig liefelijk bruggetje over een watertje. Onpasselijk worden we daarvan.

Nieuwe planning Provincie Gelderland voor RTG

Vandaag, op 11 maart 2021 heeft de Provincie Gelderland een nieuwe versie van het Ontwerpbesluit Verlenen vergunning Wet natuurbescherming ter inzage gelegd. Dit moest opnieuw gebeuren omdat het eerder gebruikte stikstof model niet meer geldig was.

In de toelichting bij het besluit lezen we een veel duidelijker tijdsplanning dan de provincie in de nieuwsbrief heeft gemeld. Dit is de nieuwe planning van de provincie:

 Op 25 mei 2021 beslissen Gedeputeerde Staten over het ontwerp inpassingsplan. Dan moeten ook de overige ontwerp-besluiten gereed zijn. Het ontwerp-besluit voor de (nieuwe) vergunning op grond van de Wet natuurbescherming gaat vanaf medio maart tot begin mei 2021 ter inzage. Op 6 juli 2021 moeten alle definitieve besluiten en ontheffingen op grond van de Waterwet, de Wet natuurbescherming en de Wet geluidhinder gereed zijn, zodat Provinciale Staten het inpassingsplan op 7 juli 2021 kunnen vaststellen. 

De stukken bij het nieuwe ontwerpbesluit vind je hier, onderaan in de rubriek Ontwerpbesluiten.

Rekenmodel stikstof RTG deugt niet

De Raad van State oordeelde onlangs dat de rekenmethode voor stikstofdepositie voor de doortrekking van de A15 niet deugde. Het model moet worden aangepast. Hetzelfde model wordt ook gebruikt voor de stikstofberekeningen voor het RTG, zo meldt Omroep Gelderland in een nieuwsbericht.

Overbetuwe Overbelast verwacht extra vertraging voor het RTG. Nadat het model is aangepast zullen de berekeningen voor de A15 ongetwijfeld voorrang krijgen op berekeningen voor het RTG.

Wij vinden het eigenlijk wel genoeg zo. Omwonenden en 1000 sympathisanten willen het RTG niet. Deskundigen vinden het geen goed plan. De initiatiefnemer heeft het plan aan de wilgen gehangen en zich laten uitkopen. De gemeenteraad van Overbetuwe stapt unaniem naar de Raad van State nadat de zienswijze opnieuw afgewezen zal worden. Bedrijven willen geen commitment geven om lading te leveren, maar hopen alleen op korting op het vrachttarief door extra concurrentie. De kosten hebben het eerder genoemde maximum al ruim overschreden en zullen nog veel verder oplopen. De veiligheid van fietsers tussen Elst en Nijmegen is nog steeds niet geborgd. En de stikstofregels komen straks opnieuw ter discussie te staan. Want ook de uitstoot van vrachtwagens uit de wijde omgeving naar het RTG toe zal volgens ons mee berekend moeten worden bij de belasting door het RTG.

Eigenlijk wil niemand het RTG nog, behalve een aantal provinciale politici onder aanvoering van CDA en VVD die het zonder deugdelijke onderbouwing een goed idee vinden. Gezichtsverlies voorkomen is nog het enige dat dit project op gang houdt. Stop er toch mee!

Provincie enige voorstander RTG

Roy van den Berg, transportspecialist geeft het toe: Natuurlijk steunen bedrijven de komst van het RTG. De transportkosten kunnen daarmee omlaag onderhandeld worden. Maar er is geen commitment van bedrijven om het RTG ook echt te gaan gebruiken.

Ook oorspronkelijk initiatiefnemer Willem van den Heuvel is helemaal klaar met het RTG. De ondernemer van DERT stopte er mee, na ontvangst van een riante vergoeding voor zijn inzet

Nadat ook deskundigen van drie universiteiten de haalbaarheid van het RTG gisteren in twijfel trokken (zie hieronder) vraag je jezelf af wie de Railterminal nog wél wil.

In elk geval niet de gemeenteraad van Overbetuwe. Die besloot eerder unaniem een zienswijze in te dienen tegen het RTG. Zelfs CDA Overbetuwe en VVD Overbetuwe vinden dat de balans tussen het beoogd nut van het RTG en de overlast er van niet goed uitpakt. Zij buigen niet onder de druk die de provincie hen oplegt en beloofden naar de Raad van State te stappen, omdat hun bezwaren naar verwachting niet worden opgelost door de provincie. Goed dat de gemeenteraad nu standvastig is in de bescherming van de belangen van hun inwoners.

Ook de 1.000 omwonenden die een petitie tegen het RTG tekenden zien niets in het plan van de provincie. Verenigd in Overbetuwe Overbelast wijzen we op de grote nadelen van de Railterminal Gelderland.

De kosten voor het RTG zijn met voorlopig 65,5 miljoen veel te hoog. De Betuweroute zelf wordt maar voor 20% betaald door exploitanten, de rest is subsidie, belastinggeld. Het RTG wordt net zo’n financiële bloedneus als de Betuweroute met jarenlange tekorten. De verkeersveiligheid voor fietsers is slecht geregeld. Ondanks vele gesprekken komt de provincie niet met een oplossing.

Het vervoer over spoor bespaart CO2, dat is een argument dat klopt. Maar de provincie heeft boter op het hoofd. Met het beleidsplan ‘Gelderse Corridor’ wil de provincie de logistiek nog veel verder stimuleren. Veel meer vrachtverkeer dus. Het CO2-argument van het RTG wordt gebruikt als greenwashing voor de rest van de logistieke plannen. Stimuleren van logistiek trekt veel arbeidsmigranten aan. Maar voor hen is geen fatsoenlijke huisvesting aanwezig. En de winst die over hun rug gemaakt wordt vloeit naar aandeelhouders van grote bedrijven. De economie groeit, alleen heeft vrijwel niemand er wat aan.

Maar CDA Gelderland en VVD Gelderland noemen het RTG nog steeds een goed idee. De onderbouwing daarvan ontbreekt echter. Het is hun onderbuikgevoel dat regeert. De provinciale politici zijn de enigen nog, die denken dat het RTG een goed plan is. Ze zetten door om gezichtsverlies te voorkomen. Het RTG is hun ‘love baby’.

De Gelderlander schreef een artikel van 4 pagina’s over het RTG. Lees het artikel hier

Drie universiteiten: Railterminal wordt geen succes

Net als Overbetuwe Overbelast zijn logistieke experts van drie universiteiten niet overtuigd van de kans op succes voor de Railterminal Gelderland. In dagblad De Gelderlander zien TU Eindhoven, TU Delft en de Erasmusuniversiteit dat niet is voldaan aan de basiseisen voor succes. Intussen zetten politici van de Provincie Gelderland, aangevoerd door CDA en VVD, gewoon door met het geldverslindende plan waarvan de beoogde effecten op vestigingsklimaat niet zijn onderbouwd.

Je kan er gewoon opwachten wat er verder gaat gebeuren: De politici vrezen gezichtsverlies en drukken hun prestigeproject gewoon door. Daarvoor moeten dan wel eerst nog miljoenen extra op tafel komen bovenop de 65,5 miljoen belastinggeld dat er nu al in gaat. Vervolgens kunnen ze geen huurder vinden voor een kostendekkend tarief, dus moet de boel onder de prijs verhuurd worden. Zo zal de Railterminal Gelderland nog jarenlang een financieel blok aan het been zijn. Net als de Betuweroute zelf, waarvan transportbedrijven ook slechts 21% van de werkelijke exploitatiekosten betalen.

Overleg met Commissie MER

Op verzoek van Overbetuwe Overbelast was er op drie december een online overleg met de commissie MER. Die commissie adviseert de provincie rondom de opgestelde MER voor de Railterminal Gelderland. In een eerder bericht gaf de provincie aan dat ze blij is met het advies, ook al waren er punten van kritiek.

De provincie noemt er enkele, maar liet achterwege dat de commissie graag inzage had gehad in de zienswijzen. Ook had de commissie graag gesproken met omwonenden. Overbetuwe Overbelast had het zelfde gevoel: Waarom gaat een commissie op bezoek in het gebied en brengt de provincie hen niet in contact met de omwonenden. Wij zien er maar een reden voor: Angst voor kritiek op de plannen die kan weerklinken in de Milieu Effect Rapportage, de MER.

We vroegen daarom na het concept-advies om overleg en dat kwam er. Koos Nijssen sprak namens Overbetuwe Overbelast met plaatsvervangend voorzitter Marja van der Tas en secretaris Aletta Lüchtenborg. over de volgende punten:

  • In een eerdere versie van het inpassingsplan stond een plan voor compensatie van extra stikstof-uitstoot: De snelheid op de A50 tussen Arnhem en Beekbergen zou terug gebracht worden van 120 naar 100. Omdat de maximum snelheid overal al terug gebracht is naar 100 telt dit niet meer. Er is niet duidelijk aangegeven hoe de compensatie nu wel gaat plaatsvinden.
  • Gegevens over geluidhinder matchen niet met elkaar. Project Via15 over de verbreding van de A15 zegt dat de geluidsdruk in Reeth van 54 naar 52 dB gaat (door dubbellaags geluidwerend ZOAB). In de berekening voor het RTG wordt uitgegaan van maximaal 56 dB. Deze meting gaf echter aan dat de geluidsdruk nu al 59 dB is.
  • In een eerdere versie van het Inpassingsplan zou de ontsluitingsweg over de vuilstort lopen die ligt in de elleboog van de Rijksweg Zuid en de Betuweroute. Opruimen van die stortplaats telde mee in de keuze om de weg aan de noordkant van de Betuweroute te leggen. Maar nadat die keuze eenmaal was vastgelegd trok de provincie de melk op: De ontsluitingsweg is nog iets naar het noorden verschoven waardoor de provincie de stort niet hoopt te raken en dus ook niet op wil ruimen. Dat daardoor extra grond van omwonenden moet worden onteigend is blijkbaar minder belangrijk dan de kosten voor opruimen van de stort.
  • Door de keuze van een RTG aan de Noordkant van de Betuweroute kan je verwachten dat op termijn het gebied tussen de Betuweroute en de Betuwelijn naar Tiel zal worden doorontwikkeld als logistiek industrieterrein. We hoorden immers op de terminal in Venlo dat dat DE sleutel voor succes van die terminal is: Logistiek er pal tegenaan. Dit zal ten koste gaan van Reeth en Eimeren, maar ook van Valburg en Elst. Toch is dit argument niet meegewogen door de commissie, naar ons idee onterecht omdat je moet kijken naar de gevolgen ook op langere termijn.
  • We hebben de commissie voorzien van de zienswijze van Overbetuwe Overbelast. Ook hebben we de zienswijze van de gemeente Overbetuwe naar hen gestuurd. Die stukken hadden ze immers graag betrokken bij hun advies. Dat kan nu alsnog.

De commissie MER moet het concept-advies nog definitief maken. We hopen dat de zorgen van omwonenden mee zullen klinken in dat definitieve rapport. Vervolgens hopen we ook nog dat de provincie zich daar iets van gaat aantrekken. Tot nu toe blijkt dat nog niet.

Verder uitstel voor Railterminal

Er is weer een volgend uitstel in de plannen voor de Railterminal Gelderland. De stikstofberekeningen moeten opnieuw worden uitgevoerd met een nieuwe versie van het Aerius model. Doordat de ‘coordinatieregeling’ is toegepast loopt de vaststelling van het inpassingsplan ook vertraging op.

De stikstofberekeningen komen opnieuw ter inzage te liggen. De ingediende zienswijzen voor het Inpassingsplan blijven gewoon overeind. Wel komt er pas in de zomer van 2021 een reactie van de provincie op de zienswijzen.

Overbetuwe Overbelast ziet in het nieuwe uitstel een mooie aanleiding tot afstel van de plannen voor de railterminal. De railterminal dient nauwelijks enig doel, maar veroorzaakt wel achteruitgang van de leefomgeving, onveiligheid voor fietsers en een kostenpost van minimaal 65,5 miljoen. Bovendien opent het de deur voor meer logistieke hallen tussen de Betuweroute en de Betuwelijn. Niet alleen Reeth en Eimeren maar heel Elst en Valburg komen er mee in het gedrang. VVD en CDA blijven echter inzetten op dit project waarvan ze denken dat het prestigieus is. Veel mensen weten echter al lang beter!

Overleg veiligheid fietsers

Op vrijdag 27 november was er een overleg over de veiligheid van fietsers rondom de aansluiting van de beoogde Railterminal Gelderland. Anita Lensink van Wijkplatform Elst-Oost en Koos Nijssen van Buurtvereniging Leefbaar Reeth spraken met projectmanager Knoop38 Hielke Regnerus en verkeerskundige Vincent Dinnissen, beiden van de gemeente Overbetuwe.

Net als de gemeenteraad van Overbetuwe vinden het wijkplatform en de buurtvereniging de veiligheid van fietsers onvoldoende geregeld in het provinciale plan. In een eerder gesprek met wethouder Brigitte Faber-de Lange werd daarom toegezegd om samen te kijken naar verbeteringen in het plan voor het geval de railterminal onverhoopt doorgaat.

Het is de bedoeling dat er vanaf de rotonde bij sportpark de Pas in Elst tot aan de rotonde naar de Keizer Hendrik VI-singel in Oosterhout een tweezijdig fietspad wordt aangelegd aan de westzijde van de Rijksweg Zuid en de Griftdijk. De gemeenten Nijmegen en Overbetuwe gaan uit van een fietspad van 4,00 meter breed. Uit bijlage 1.1 van dit onderzoeksrapport blijkt echter dat dat te smal is. Een intensief bereden fietspad waar ook brommers rijden en waar veel schoolgaande jeugd fietst moet volgens deze aanbeveling minimaal 5,50 meter breed zijn.

Een ander probleem doet zich voor bij het kruispunt van de ontsluitingsweg met de Reethsestraat en de Hoge Brugstraat, omcirkeld op het plaatje hiernaast. Stel je voor: Enkele vrachtauto’s vanuit de railterminal wachten voor het stoplicht.

Vanaf het zuiden komt er juist een vrachtauto die linksaf naar de railterminal toe wil. Deze rijdt achter de wachtende vrachtauto’s langs, door de bocht. Fietsers die nu met een gangetje van 20 km/h de Hoge Brugstraat afkomen zien die aankomende vrachtauto niet. De kans op een botsing is daardoor levensgroot. Een ander probleem op datzelfde punt ontstaat wanneer er meer vrachtwagens tegelijk aan komen rijden vanaf de terminal. Deze kunnen het kruispunt makkelijk blokkeren. Fietsers zullen er tussendoor proberen te laveren met alle gevolgen van dien.

In het nieuwe inpassingsplan heeft de provincie het mogelijk gemaakt dat er voor fietsers van Elst naar Nijmegen een fietsviaduct wordt gemaakt. Het plan is helaas niet uitgewerkt in het PIP. Fietsers hoeven dan niet door het stoplicht, kruisen de vrachtwagens van het RTG niet, maar hebben vrije doorgang. Wij vinden dat een prima idee, indien de Railterminal er mocht komen. De fietsers zouden dan echter wel op de Hoge Brugstraat moeten invoegen met fietsers vanuit de Reethsestraat, en met auto’s die op de Hoge Brugstraat rijden. De samenvoeging van dat verkeer in twee richtingen levert een bijzonder gevaarlijk punt op. Wij zien niet direct een goede oplossing voor dit probleem. Iemand ideeën?

Overbetuwe Overbelast en Wijkplatform Elst Oost zijn blij dat we nu wel betrokken zijn bij het meedenken over een veilige oplossing. Een deel van de bovenstaande bezwaren werden eerder ook gemeld in een gesprek met de gedeputeerde van de provincie. Dat leverde helaas geen betere verkeerssituatie in het nieuwe PIP op.

Powerplay Provincie door zelf veroorzaakt tekort Overbetuwe

De Gemeente Overbetuwe moet op het matje komen bij VVD Gedeputeerde Jan Markink van de Provincie Gelderland. De begroting van Overbetuwe ziet er niet goed uit. Belangrijke oorzaak van de moeilijke begroting van Overbetuwe zijn de kosten die de gemeente moet maken voor de Railterminal Gelderland.

Overbetuwe Overbelast denkt dat er meer achter het bezoek van Markink zit. Wij zien de dreiging van provinciaal ingrijpen in de gemeentelijke begroting als een poging van de Provincie Gelderland om Overbetuwe te dwingen mee te werken aan de door VVD en CDA zo gewenste maar onzinnige Railterminal Gelderland.

Door de regie over de begroting van Overbetuwe over te nemen kan de provincie haar belang in de railterminal borgen. Wij vinden dat onbehoorlijk. De gemeente Overbetuwe wil de railterminal niet. Ze wil haar geld liever besteden aan normale sociale voorzieningen of een kleinere verhoging van de OZB. Maar toch moet de gemeente zelf opdraaien voor een deel van de kosten die uit het project voortkomen. Als dat belang van de railterminal dan werkelijk zo groot is, dan zou de provincie ook zelf alle kosten voor dit prestigeproject om haar schouders moeten nemen. De dreiging van ingrijpen in de gemeentelijke begroting is powerplay om de tegenstand van de gemeente tegen de railterminal te breken en niets anders.

RSS
LinkedIn
Share