Zienswijze gemeente Overbetuwe

Op dinsdag 6 oktober werd in de gemeenteraad van Overbetuwe unaniem een zienswijze aangenomen tegen de Railterminal Gelderland. De zienswijze benoemt veel tekortkomingen waar Overbetuwe Overbelast inmiddels ook al twee jaar op hamert. Jammer genoeg ontbreekt in de zienswijze een eindconclusie. Er staat niet in dat de Railterminal Gelderland er niet zou moeten komen. Toch geeft de gemeenteraad hiermee een duidelijk signaal naar de Provincie Gelderland: Doe het niet! Dat de gemeenteraad aangeeft later desnoods door te gaan naar de Raad van State om het plan aan te vechten  is bemoedigend.  Eindelijk de steun waar we al zo lang om vroegen. Beter laat dan nooit.

We zijn benieuwd naar de reactie van de provincie op de zienswijze maar verwachten er weinig van. Tot nu toe heeft de provincie sowieso nauwelijks gereageerd op oproepen van gemeente, omwonenden en deelnemers in Overbetuwe Overbelast. In de tweede versie van het inpassingsplan had de provincie veel bezwaren kunnen wegnemen maar koos ervoor dat niet te doen.

Met de railterminal wordt miljoenen aan gemeenschapsgeld verspild. De leefomgeving wordt aangetast met herrie, drukte en verkeersonveiligheid. De werkgelegenheidseffecten zijn niet onderbouwd. En de milieuwinst door containers per spoor te vervoeren wordt verspild door nieuwe logistiek rondom de A15 te stimuleren.

Daarom werkt ook Overbetuwe Overbelast met advocaat Ben Bloemendal aan een nieuwe zienswijze die mede namens een flink aantal gemachtigden zal worden ingediend. Door de bezwaren in de zienswijze vast te leggen houden we de route naar de Raad van State wagenwijd open.

De Gelderlander schreef een artikel over de raadsvergadering. Download het artikel hier.

Verbetering fietsveiligheid eindelijk op agenda

Na jarenlang aandringen worden de Provincie Gelderland, Gemeente Overbetuwe en Gemeente Nijmegen eindelijk wakker. Er wordt een vrijliggend tweezijdig fietspad gepland aan de Westzijde van de Rijksweg Zuid en de Griftdijk, vanaf de Olympiasingel in Elst tot de rotonde richting Ovatonde in Oosterhout. Bestuurders zijn het eens over de financiering, de gemeenteraden moeten zich er nog over uitspreken. De Gelderlander schreef er op 1 oktober dit artikel over.

Download het artikel hier

Overbetuwe Overbelast is blij dat dit probleem eindelijk ook door de provincie onder ogen wordt gezien. Zij zijn immers met het het beoogde RTG een belangrijke veroorzaker van de onveiligheid op de fietsroute Elst – Nijmegen. Wel vreemd dat niet ook het Rijk meebetaalt want de zuidelijke afslag van de Rijksweg A15 zal toch ook ongelijkvloers moeten worden.

De fietsveiligheid is hiermee helaas nog niet opgelost. Fietsverkeer vanuit Eimeren, Valburg en Reeth moet, als het RTG doorgaat, nog steeds ongelijkvloers het vrachtverkeer van het RTG kruisen. Pas als ook dat beter wordt opgelost kunnen we spreken van een veilige situatie voor fietsers. De provincie weigert vooralsnog om dat probleem op te lossen, hoewel het in het gesprek met Christianne van der Wal duidelijk aan bod is gekomen.

Het bovenstaande plaatje maakt dit duidelijk. De stoplichten zullen voor fietsers vervangen worden door een ongelijkvloerse kruising aan de linkerkant van de Rijksweg Zuid. Prima! Maar de kruising van de Reethsestraat met de Ontsluitingsweg, net links van de stoplichten, is gelijkvloers en gevaarlijk. Want wanneer er twee vrachtauto’s voor het stoplicht staan te wachten en de derde komt er aan moeten fietsers hier tussen het vrachtverkeer door slingeren. De broodnodige wal verhinderd bovendien het zicht van vrachtverkeer dat van het RTG af komt. Ook dit punt moet echt verbeterd worden in het nieuwe plan.

Periode zienswijze niet aangepast

De Informatieavonden over de Railterminal Gelderland kunnen alleen digitaal doorgaan. Wij vinden dat volstrekt onvoldoende en vroegen daarom om uitstel tot de avonden normaal gehouden kunnen worden. Maar de Provincie geeft geen krimp en gaat gewoon door, ook al zullen veel mensen nu niet goed geinformeerd kunnen worden. We ontvingen deze reactie:

Ook wij vinden het jammer dat we genoodzaakt zijn om de inloopbijeenkomsten te cancellen, als gevolg van de aanvullende COVID-19 maatregelen, Op dit moment is onbekend op welke termijn fysieke bijeenkomsten wel weer mogelijk zijn. Zoals we eerder (naar aanleiding van jouw vraag wanneer de bijeenkomsten in Watergoed niet door kunnen gaan) in onze mail van 17 september jl. hebben aangegeven, zorgen wij ervoor dat in plaats van de fysieke inloopbijeenkomsten, een aantal digitale bijeenkomsten worden georganiseerd. Binnen enkele dagen openen we hiervoor de aanmeldingsmogelijkheid.

Indien er geen behoefte is, of mogelijkheden zijn, om aan de digitale bijeenkomsten mee te doen, staan onze andere communicatiekanalen (e-mail, telefoon) open om vragen te beantwoorden over het project, de stukken die ter inzage liggen en/of het verloop van de procedures. Wij zien in het vervallen van de inloopbijeenkomsten helaas geen aanleiding om de zienswijzeperiode te verlengen tot het moment dat deze wel weer door kunnen gaan.

Teleurstellend, zoals vrijwel alle contacten met de Provincie.

Informatieavonden alleen digitaal, Overbetuwe Overbelast vraagt uitstel termijn zienswijze

Op 13 en 14 oktober 2020 zou de Provincie Gelderland twee informatieavonden houden in Watergoed, waar je vragen kunt stellen over het inpassingsplan en de andere documenten die ter inzage liggen. Gezien de aangescherpte maatregelen tegen corona die op 28 september 2020 zijn afgekondigd, heeft de provincie besloten deze avonden digitaal te laten verlopen. Binnenkort vindt u daar op de website van de Provincie meer informatie over. De mensen die zich al hebben aangemeld voor de fysieke avonden, krijgen persoonlijk bericht van de Provincie Gelderland.

Overbetuwe Overbelast vindt het houden van alleen digitale informatieavonden over zo een belangrijk onderwerp volstrekt onvoldoende. We hebben de provincie dan ook via omgevingsmanager Jurgen Hell gevraagd om het proces voorlopig in de vriezer te zetten. Eerst moeten er normaal toegankelijke informatieavonden komen, ook voor niet digitaal-vaardige omwonenden en belangstellenden. Pas daarna kunnen wij een goede zienswijze indienen. Daarom hebben we gevraagd ook de termijn voor zienswijzen te verlengen tot na fysieke informatieavonden aan de omwonenden.

Bij de informatieavond over het RTG in december 2018
was Overbetuwe Overbelast present bij Watergoed

Gemeente Overbetuwe houdt fluwelen handschoenen aan

De gemeenteraad van Overbetuwe zegt dat ze de zienswijze tegen de Railterminal Gelderland die B&W had opgesteld gaat aanscherpen. Maar om de zienswijze kracht bij te zetten zou de gemeente moeten melden dat ze het plan bij de Raad van State laat toetsen als de zienswijze niet wordt ingewilligd. En die stap lijkt de gemeente niet te gaan zetten. We vinden dat raar. De provincie heeft uit de vorige zienswijze vrijwel niets meegenomen naar het nieuwe inpassingsplan. Ze negeert de gemeente, net als de omwonenden. Dus de fluwelen handschoenen waarmee de gemeente de provincie tot nu toe aanpakt moeten uit.

Lees hier het artikel dat de Gelderlander direct na de vergadering publiceerde.

Koos Nijssen sprak namens Overbetuwe Overbelast en Leefbaar Reeth in bij de vergadering

Inspraakreactie Overbetuwe Overbelast en Leefbaar Reeth

Overbetuwe Overbelast en Leefbaar Reeth hebben een gezamenlijke inspraakreactie opgesteld voor de politieke avond van dinsdag 22 september. Dan wordt de zienswijze van de Gemeente Overbetuwe tegen het plan voor de Railterminal Gelderland besproken. Je kunt onze inspraakreactie hier downloaden. Je kunt de gemeenteraadsvergadering hieronder terugkijken. op 02:15 begint de vergadering over de Railterminal.

22 september: Zienswijze RTG gemeente Overbetuwe

Op dinsdag 22 september bespreekt de gemeente Overbetuwe een voorstel voor een zienswijze tegen het RTG die de gemeente wil inzenden. Overbetuwe Overbelast zal samen met Leefbaar Reeth inspreken bij die vergadering.

Tot nu toe heeft de gemeente steeds geprobeerd om “in goed overleg met de provincie” te blijven in de hoop iets te bereiken. Dat is niet gelukt. De problemen met bijvoorbeeld de fietsveiligheid hadden best opgelost kunnen worden met fietstunnels. Maar de “vervuiler” betaalt niet, de provincie geeft niet thuis. De gemeente moet dat straks zelf, voor eigen kosten op gaan oplossen.

De provincie heeft alle macht rond het RTG naar zich toe getrokken en luistert niet naar de wensen van de gemeente. We verzoeken de gemeenteraad daarom om in de zienswijze duidelijk te maken dat de gemeente naar de Raad van State gaat, wanneer de gewenste aanpassingen uit zienswijze niet alsnog worden gehonoreerd. Misschien dat zo’n signaal wel doorkomt bij de provincie.

Hier vind je de stukken van de vergadering. De inspraak van Overbetuwe Overbelast en Leefbaar Reeth komt daar dinsdag bij te staan. In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. Je kunt de vergadering rechtstreeks bekijken in het nieuwste bericht op Overbetuwe Overbelast.

Aanpassingen Railterminal – Omwonenden Gooi dit plan in de prullenbak

Vandaag schreef de Gelderlander het bijgevoegde artikel over de plannen van de Provincie. Ook de eerste reactie vanuit Overbetuwe Overbelast staat op de voorpagina van Gelderlander katern Betuwe.

Inpassingsplan Railterminal Gelderland online beschikbaar

Op 1 september hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland de plannen voor de Railterminal Gelderland vastgesteld. De stukken van het plan zijn nu beschikbaar in de vergaderkalender van de Gemeente Overbetuwe. Aan de nummering te zien ontbreken enkele bijlagen nog. Lees de plannen hier.

RSS
LinkedIn
Share