Besloten vergadering gemeente Overbetuwe? Dacht het niet!

Overbetuwe Overbelast hoorde dat er op 13 juli om 18:00 een besloten vergadering zou zijn van de gemeenteraad Overbetuwe. Hier moet worden besloten of de raad wil doorzetten om het plan van de Railterminal Gelderland aan te vechten bij de Raad van State.

Wij vinden het onverteerbaar dat een vergadering over dat onderwerp besloten zou moeten zijn. We willen van alle partijen precies horen wat hun argumenten zijn, voor of tegen. We moeten immers bijna weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze moeten met de billen bloot! Geen besloten vergaderingen.

We willen bovendien inspreken bij de vergadering om de raad even te herinneren aan wat van hun eigen eerdere standpunten. We hebben vast wat voorbereidingen getroffen voor het geval we niet worden toegelaten om in te spreken.

Dagblad de Gelderlander en Omroep Gelderland zijn er vanavond ook bij. Wil je ook dat de gemeenteraad besluit om het Railterminal plan aan te vechten bij de Raad van State? Kom dan van 17:30 tot 18:00 naar het gemeentehuis waar we de raadsleden verwelkomen voor hun vergadering. En denk er aan: Wel graag anderhalve meter afstand houden!

Kosten railterminal 80 miljoen? CDA Gelderland breekt weer een belofte

Hans van Ark – CDA Gelderland

In dit bericht op Facebook vertelt Hans van Ark ons dat de railterminal Gelderland niet 65,5 miljoen gaat kosten maar 80 miljoen. Toch hij heeft met het hele CDA vóór het inpassingsplan gestemd. Dat is raar.

Want in deze opname (bij tijdsmarkering 10:20 in de opname) van een provinciale vergadering van 28 oktober 2020, dus net een half jaar geleden, gaf hij aan dat de kostenstijging die toen plaats vond explosief was. Het bedrag ging toen van 43 naar 65,5 miljoen met een optie voor een nog groter budget tbv ProRail. Van Ark zei toen ook dat het maximum van de bandbreedte bereikt was. Toch is hij blijkbaar al van plan te helpen het budget te verhogen naar 80 miljoen. We hebben het dan dus over bijna een verdubbeling binnen een jaar. Maar erger nog: We hebben hier te maken met een politicus die eerst zegt dar we aan een maximum zitten om er vervolgens zonder blikken of blozen nog 15 miljoen bij te willen doen. Dit, Hans van Ark, is onbetrouwbaar gedrag van het CDA. Net als bij het ‘wegpoetsen’ van de afspraak over de bezwaartermijn in de zomervakantie.

Overbetuwe Overbelast werkt aan bezwaar bij Raad van State

Op de bijeenkomst van 8 juli werkte een groep van 12 deelnemers samen aan het bezwaar tegen de Railterminal Gelderland dat ze aan de Raad van State zullen voorleggen. Ook werd gesproken over het bezwaar dat de Gemeente Overbetuwe zal gaan indienen.

Overbetuwe Overbelast ziet voldoende tekortkomingen in de stukken van de provincie Gelderland om met succes bezwaar te maken tegen het inpassingsplan. Ook de gemeente Overbetuwe kan na de complete afwijzing van haar zienswijze door de provincie niet anders dan naar de Raad van State gaan. CDA Overbetuwe zegt immers nog steeds Nee tegen de railterminal en ook de VVD heeft bij het indienen van de zienswijze al gemeld: Wie A zegt moet ook B zeggen. Ook van GBO verwachten wij steun om de bezwaren van de gemeente over bijvoorbeeld fietsveiligheid en nut en noodzaak van de terminal bij de Raad van State aan te vechten. Wij zullen de gemeente nog een duwtje proberen te geven om die stap te zetten, voorafgaand aan de besloten vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 13 juli om 18:00. Een vergadering die overigens zo snel mogelijk openbaar moet worden gemaakt en waarover de gemeente belanghebbenden zou moeten informeren. We willen bij de gemeenteraadsverkiezingen immers wel het standpunt van alle partijen horen bij hun behandeling van de keuze naar de RvS te gaan.

Provincie weigert afspraak met Klankbordgroep na te komen

Op 7 juli stemde de provinciale staten van Gelderland vóór het inpassingsplan voor de railterminal Gelderland. Daarmee is ook de termijn van de bezwaartermijn naar de Raad van State tegen de plannen vastgesteld: midden in de zomervakantie. De afspraak met de klankbordgroep dat dat niet zou gaan gebeuren wordt hiermee gebroken. Tot zover afspraak is afspraak wanneer het om de provincie gaat.

Op 8 juli kwamen een aantal deelnemers in Overbetuwe Overbelast bij elkaar om de situatie te bespreken. De inhoud van het besluit van de provincie hadden we wel verwacht. Maar we zijn onthutst dat de provincie zich weigert te houden aan een glasharde toezegging naar de Klankbordgroep Knoop38 die zij zelf heeft ingesteld. CDA en VVD doen net alsof er onduidelijkheid is over die afspraak omdat in deze nieuwsbrief staat dat het een ‘voornemen’ is. Maar ze hebben geen actie ondernomen om dat ook even te checken bij de destijds betrokken medewerkers van provincie en gemeente. Huidig omgevingsmanager Jurgen Hell noemt het ‘irrelevant’ wat de ambtenaren van destijds daar van weten. Het wordt bewust niet nagevraagd.De omgevingsmanager van destijds Hein van Middelaar wil niet aangeven hoe de afspraak was. Hij meldt: Vanuit mijn positie en het gegeven dat ik al langere tijd geen rol heb in het project, lijkt het me niet verstandig om op jouw vraag te reageren.

Overbetuwe Overbelast zal de komende periode de oude klankbordgroepleden én ambtenaren zelf vragen of de termijn-afspraak over de bezwaarperiode niet glashelder was. Als zij dat ook vinden zullen we een officiële klacht indienen bij de provincie en bij onvoldoende respons de zaak voorleggen aan de ombudsman.

Logistiek heeft geen interesse voor Railterminal Gelderland

Op 2 juli schreef het fd (Financieel Dagblad) het bijgaande artikel over de Railterminal Gelderland. Het artikel legt genadeloos bloot dat er maar één partij geïnteresseerd in in de terminal: de Provincie Gelderland.

Gemeente Overbetuwe is tegen en ziet nut en noodzaak niet, maar moet meewerken vanwege het coördinatiebesluit van de provincie. Omwonenden zijn tegen vanwege de overlast, de onveilige verkeerssituatie en het weggooien van overheidsgeld. Dat de provincie procedurele afspraken zomaar opzij schuift helpt ook niet. 1000 ondertekenaars van een petitie uit de wijde omgeving zijn tegen de Railterminal. En ook de eerder beoogde exploitant is tegen en vindt de provincie onbetrouwbaar. Andere ondernemers die terminals beheren zien het ook niet zitten en willen het RTG niet gaan ontwikkelen. Er is maar één groep die het wèl ziet zitten: de provinciebestuurders van Gelderland. Onder aanvoering VVD en CDA drukken zij de plannen er gewoon door.

Openbare bijeenkomst Overbetuwe Overbelast

Op donderdag 8 juli om 20:00 organiseert Overbetuwe Overbelast een openbare bijeenkomst. De bijeenkomst zal buiten of in een open kapschuur plaats vinden met voldoende mogelijkheid tot afstand houden. Op de bijeenkomst bespreken we de stand van zaken rond het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland en de voorbereiding van ons beroep bij de Raad van State.

Iedereen kan deelnemen aan de bijeenkomst. Wel graag even aanmelden via een mailtje naar overbetuweoverbelast@gmail.com Na aanmelding sturen we je de locatie van de bijeenkomst.

Provincie negeert oude belofte

In 2018 beloofde de Provincie Gelderland via de toenmalige projectleider en de omgevingsmanager dat de bezwaarperiode voor het inpassingsplan niet in de zomervakantie zou vallen.

De klankbordgroepleden hadden daar twee redenen voor: Op de eerste plaats zijn velen van hen dan zelf op vakantie, net zoals de Provinciale Staten zelf op reces zijn. Op de tweede plaats is het in de vakantieperiode moeilijk om specialisten in te huren die ’tegenrapporten’ kunnen schrijven om onjuiste informatie van de provincie te weerleggen. Want die specialisten zijn ook op vakantie.

De Provincie heeft de plannen voor het RTG onder de Crisis- en herstelwet gebracht. Hoewel er volgens hen geen crisis is in de logistiek maar juist booming business, er er van herstel dus ook geen sprake is. Die wet heeft als gevolg dat als je het plan wil aanvechten bij de Raad van State het bezwaar binnen zes weken niet alleen binnen moet zijn, maar meteen ook voorzien moet zijn van motivatie in de vorm van tegenrapporten.

Overbetuwe Overbelast kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de Provincie vooral alles doet om tegenspraak zo moeilijk mogelijk te maken. Statenleden deden de oude belofte af als ‘intenties’. CDA en VVD vonden dat het geen schoonheidsprijs verdient dat de bezwaarperiode nu in de vakantie valt. Maar zich houden aan de oude belofte zijn ze niet van plan.

Na een oproep van Burgerbelangen Overbetuwe en D66 Overbetuwe aan de statenfracties komt groep de Kok (voorheen Forum voor Democratie daarom op 7 juli met een motie waarin ze vraagt het besluit zoals eerder beloofd over de vakantie heen te tillen. Dat geeft bezwaarmakers de tijd een goed bezwaarschrift in te dienen. Het geeft ook de gemeente Overbetuwe een bezwaar in te dienen zonder dat de gemeenteraad daarvoor van reces terug hoeft te komen. Maar bovenal zou het getuigen van goed fatsoen. SP Gelderland en Partij voor de Dieren Gelderland steunen de oproep. Omroep Gelderland en RN7 schreven er dit artikel over.

Hoorzitting reactienota Railterminal Gelderland

De hoorzitting door de statenleden van de provincie Gelderland van 16 juni 2021 was een laatste kans voor Overbetuwe Overbelast om haar standpunt te delen, voordat op 7 juli het inpassingsplan zal worden vastgesteld. Lees hier de bezwaren die wij nogmaals deelden. Of luister hier de hoorzitting terug (45 minuten totaal, Overbetuwe Overbelast vanaf 37:50.

De statenleden hadden enkele vragen aan andere insprekers waaronder de Gemeente Overbetuwe, de Fietsersbond Overbetuwe en het Wijkplatform Elst Oost. Maar nergens bleek dat er nog beweging zit in de ingenomen standpunten. De Gelderlander schreef er dit artikel over.

Op één punt verwachten wij wel dat de provincie iets veranderd: De timing van de termijn waarin bezwaar kan worden aangetekend bij de Raad van State. Volgens planning loopt die termijn vanaf 15 juli tot en met 26 augustus 2021. Maar al in 2018 beloofde de provincie aan de klankbordgroep in deze nieuwsbrief dat die termijn niet in de vakantie zou vallen. Omdat het dan moeilijk is voor burgers die op vakantie zijn, maar ook omdat het in die periode vrijwel onmogelijk is specialisten in te huren die de plannen juridisch kunnen aanvechten.

Jammer genoeg zal het daar wel bij blijven, ondanks al onze overtuigende bezwaren. Overbetuwe Overbelast bereidt zich voor op een gang naar de Raad van State.

Rondetafelgesprek Overbetuwe over reactienota RTG

Op 15 juni om 19:30 organiseert de gemeente Overbetuwe een rondetafelgesprek om te bepalen wat ze gaat doen met de reactie van de Provincie op de eerder ingediende zienswijze. Overbetuwe Overbelast zit aan tafel.

De gemeente heeft helaas lang meegewerkt met de provincie Gelderland aan de plannen voor het RTG. De hoop was dat meepraten invloed zou opleveren. Die invloed is, zoals wij vanaf het begin al dachten, erg tegen gevallen. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad daarom unaniem een stevige zienswijze ingediend tegen de RTG-plannen. De provincie heeft hier met een nota van reactie op gereageerd. Kort samengevat is alle kritiek door hen direct afgeserveerd. We verwachten dan ook dat de gemeente Overbetuwe net als Overbetuwe Overbelast de gang naar de Raad van State zal maken om het plan alsnog van tafel te krijgen of zeer sterk te laten verbeteren. Want de provincie drukt door.

Hier vind je de stukken van de gemeenteraad.

Hier vind je ook de inspraaktekst van Overbetuwe Overbelast.

Vaststelling inpassingsplan RTG

Op dinsdag 18 mei 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten om Provinciale Staten te vragen om het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland vast te stellen. De provincie is overtuigd van zijn eigen gelijk en heeft nauwelijks iets uit de zienswijzen overgenomen.

Omwonenden en gemeente Overbetuwe vinden bv de fietsveiligheid onvoldoende geborgd maar de provincie beoordeelt de veiligheid wel als voldoende en doet niets met voorgestelde verbeteringen.

Lees meer op de provinciale website over de Railterminal Gelderland. Alle onderliggende stukken zijn daar ook te vinden waaronder de niet onverwachte maar wel teleurstellende reactie van de provincie op de zienswijzen. Je vindt op de RTG-site nog een aantal andere nieuwsberichten over dit onderwerp. Waarschijnlijk op 16 juni wordt een hoorzitting gehouden waar indieners van zienswijzen kunnen inspreken op de plannen voordat de provinciale staten een oordeel over het inpassingsplan moeten geven. Overbetuwe Overbelast zal hier zeker gebruik van maken.

Daarna zal Overbetuwe Overbelast bezwaar maken tegen het RTG-plan bij de Raad van State. In tegenstelling tot eerdere belofte door de provincie valt de bezwaarprocedure midden in de zomervakantie. Opgelet dus wanneer je net als wij bezwaar wil maken.

Op donderdag 20 mei schreef dagblad de Gelderlander het hiernaast geplaatste artikel over de Railterminal Gelderland.

RSS
LinkedIn
Share